Основи на правото


Категория на документа: Право


Субектите на правото са физическите и юридическите лица, и държавата, когато участват чрез своите органи в различни правоотношения.

Държавата като субект на правото може да бъде участник в императивни правоотношения в качеството й на властнически субект, носител на държавната власт, поради което и неговото едностранно волеизявление може да предизвиква правоотношения, в които се създават отношения на власт и подчинение между страните. В този случай държавата действа като публично-правен субект - носител на публична власт/ субектите, които защитават обществените интереси/

В други случаи, държавата чрез своите органи е участник в диспозитивни правоотношения. Тогава тя участва като субект, защитаващ частно-правни интереси, т.е. не като публично-правен субект, а като частно-правен субект.

Всеки държавен орган носи общите характеристики на субектите на правото, а всеки субект на правото се характеризира чрез своите индивидуализиращи белези и правосубектност.

Индивидуализиращите белези на всеки субект на правото свързваме с неговото наименование, както и други, чрез които той се отличава от останалите субекти на правото.

Другият съществен елемент за всеки субект на правото е изясняването на границите на неговата правосубектност.

Правосубектността - е събирателно понятие, което се изгражда като съвкупност от три елемента - правоспособност, дееспособност и деликтоспособност /отговорност/.

Правоспособност - изразява се в призната от правото възможност на субекта да бъде носител на права и задължения. Никой не може да я отнема или ограничава.

Дееспособност - изразява се в признатата от правото възможност на субекта самостоятелно да упражнява правата си и самостоятелно да поема задълженията си.

Деликтоспособност - изразява се в признатата от правото възможност на субекта самостоятелно да носи отговорност за своите действия.

Няма деликтоспособност без дееспособност. Затова и те обикновено настъпват едновременно. Обратното е възможно - да има дееспособност без деликтоспособност /пр.депутатския имунитет/.

Юридическите лица/обединение на физически лица и имущество за постигането на обща цел/ също са субекти на правото когато притежават индивидуализиращи белези и правосубектност.

Всяко юридическо лице като субект на правото се характеризира чрез своите индивидуализиращи белези, които задължително се вписват в регистъра на юридическите лица по партидата на съответното юридическо лице. Индивидуализиращи белези са - наименование, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, органи на управление и представителство. Чрез тези индивидуализиращи белези отличаваме юридическите лица от останалите субекти на правото.

При юридическите лица, за разлика от физическите - елементите на тяхната правосубектност /правоспособност, дееспособност и деликтоспособност/ възникват едновременно, от момента на регистрацията на юридическото лице.

Физическите лица също са субекти на правото, които се характеризират със своите индивидуализиращи белези и правосубектност. Индивидуализиращи белези на физическите лица са - име, гражданство, местожителство и др. Тяхната правосубектност има своите особености.

Правоспособността им възниква с раждането и се прекратява със смъртта. Тя не може да бъде отнемана или ограничавана.

Дееспособността на физическите лица настъпва в един по-късен момент - с навършването на определената от закона възраст и при условие, че лицето е вменяемо. Вменяемо е лицето, което е могло да разбира свойството и значението на своето деяние, както и е могло да ръководи постъпките си. Дееспособността на физическите лица може да бъде ограничавана и отнемана.

Деликтоспособността на физическите лица настъпва едновременно с дееспособността. Принципно няма деликтоспособност без дееспособност. Възможно е при условие, че физическото лице се ползва с особен статут, да бъде намалена неговата деликтоспособност, без да се намалява неговата дееспособност.

14. Сделка. Видове сделки. Съдържание и сключване

Сделката представлява волеизявление на равнопоставени субекти, въздигнато в юридически факт, от който произтичат правни последици. Може да се каже, че правните сделки са съзнателни човешки действия, чрез които правните субекти изразяват своята воля, насочена към установяване, изменение или прекратяване на граждански правоотношения. Всяка сделка се характеризира чрез своето съдържание, което включва т.нар. съществени елементи, без които тя не може да съществува. Съдържанието се допълва от модалитети , които представляват допълнителните условия по сделката.

Съществените елементи на сделката:
a. Страни по сделката - могат да бъдат всички субекти на правото, които притежават необходимата правосубектност, освен ако правото не поставя изрично определени ограничения
b. Предмет на сделката - могат да бъдат обикновено вещи или вещни права. Принципно няма ограничения за предмета на договаряне, освен ако специален закон не предвижда друго.
c. Волеизявлението на поне една от страните по сделката - понякога, за да възникне сделката е достатъчно волеизявлението на една от страните. В други случаи, задължително условие е всяка от страните да направи волеизявление, което другата да приеме.
d. Постигането на съгласие/ съгласуваност/ на насрещните волеизявления на страните относно предмета на сделката. Липсата на съгласуваност на насрещните волеизявления практически води до липса на валидна сделка
Волеизявлението по своя характер представлява външнообективиран израз на съзнателна мисловна човешка дейност. Има три проявни форми -писмена, устна и конклудентна.
"конклудентно волеизявление" -съвкупност от определени действия на субекта, от която може може да се направи заключение за изразена от него воля.

Липсата на волеизявление води до липса на сделка.Нарушаването на някои съществени елементи на сделката или опорочаването им, води до нейната недействителност.

Съдържанието на сделката се допълва чрез т.нар. модалитети . Това са допълнителните условия, чрез които се поясняват или допълват произтичащите от сделката правни последици за страните/права и задължения/. Най-често срещаните модалитети - това са различни условия, поясняващи правата и задълженията/пр.договор за продажба или дарение под условие/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.