Основи на правото


Категория на документа: Право


ОСНОВИ НА ПРАВОТО

Правото е социална наука (хуманитарна наука), което означава, че предмет на правото са социалните отношения на субектите в обществото.

Правото такова каквото е, е възникнало в Рим. Там възникват първите зачатъци на правото. Тази Римска правна система се реципиира (приема).

Частно право между субектите. Публично право между държавата и субектите. Първите писани закони дигести - законът на 12-те таблици, при тях има опит за кодифициране (събиране на действащи правни норми и въвеждането им в един конкретен закон). С тях се въвеждат и първите правни понятия - кредитор, длъжник, роб, убийство и т.н. В последствие тези 12 таблици се обогатяват с много нови писани закони - наем, залог и тъй нареченото дружество.

Класическото римско право - разцвета на Рим. След разпада на римската империя източна римска империя, Византия - тогава вече тези възникнал и писани закони действат там. Юстиниан първи и неговия забележителен труд наречен Юстинианова кодификация в последствие започва да се нарича еклога. Тъй наречения талион - родовото право (ако един от рода е виновен се избива целият род).

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВОТО

В началото е действал талиона. Първите опити за законодателство е въведено от Хан Крум. Целял е затягане на дисциплината. Променя се след като се въвежда християнството от Княз Борис. Византийската еклога се рецепиира в България. Изцяло се забранява талиона и многоженството, хомосексуалните бракове (официалното съжителство).

Шериат - турско законодателство след освобождаването на България се оформя една буржоазна държава.1879 година е написана Търновската конституция - най-демократичната конституция, която е действаща до 1947 г.

СИСТЕМА НА ПРАВОТО. ПУБЛИЧНО И ЧАСТНО ПРАВО. ОБЕКТИВНО И СУБЕКТИВНО ПРАВО. ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО.

Обективно право на една държава е съвкупността от всички действащи към даден момент на територията й правни норми. Има правни отрасли.

Правен отрасъл е съвкупност от правни норми регулиращи определен ред обществени отношения при прилагането на един метод на правно регулиране - финансово право, семейно право, трудово право, наказателно право и др.

Институт на правото - съвкупност от правни норми регулиращи определен вид обществени отношения, при прилагане на един метод на правно регулиране.

Метода на правно регулиране - начина по който законодателя регулира протичането на обществените отношения.

Метод на равнопоставеност на правните субекти и властническия метод.

Обективно и субективно право:

Субективно право е призната и гарантирана възможност да едно конкретно лице да осъществява само или чрез другиго предвидените от закона действия и да изисква от останалите правни субекти да се въздържат от действия ограничаващи (осуетяващи) тази възможност. Т.е. това е право на конкретно лице. Всяко право има обект и всяко субективно право е снабдено с иск за изпълнение и възможност от защита при неговото нарушаване.

Източници на правото - е юридически факт, който според установения правен ред има за последица действие на нови правни норми или изменение, отмяна, тълкувана или спирана действащи правни норми.

Основен източник на правото са нормативните актове, международните договори в това число и регламенти, директиви и конвенции, правния обичай, съдебната практика, правилата на морала и справедливостта.

Нормативни актове - всичкото законодателство в една държава и основен източник, както на законови, така и на подзаконови нормативни актове са подредени в йерархична таблица. Най-високо място заема конституцията (урежда основните принципи на които ще действа на едно общество)

Закони - се приемат от народното събрание. Влизат в сила до 3 дни след обнародване в народен вестник, те развиват основните принципи заложени в конституцията.

Подзаконови нормативни актове - доразвиват определените със закон нормативни актове.

Международните актове - по които България е страна - Договори, спогодби, съглашения по чл. 5 ал. 4 всички международни договори обнародвани е влезли в сила за България са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

Регламентът за разлика от директивата има пряко действие в страната.

Директивата - когато се приеме тя се реципиира чрез отделно законодателство. ЕС следи за изпълнението й и налага санкции, съда в Люксембург налага глоби. Тя няма пряко действие в страна, регламент има чрез който...

Правният обичай - неписано правило за поведение, което се прилага трайно в обществото, но то се признава и гарантира от държавата.

Съдебната практика - това са решения на съдилищата и най-вече на върховния касационен съд (ВКС) и върховния административен съд (ВАС), тъй като не всички правни норми имат еднозначно тълкуване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.