Основи на правото


Категория на документа: Право


Основи на правото

Правната наука използва понятието източници на правото в три основни случая:

в исторически план

в материален смисъл

като формални източници на правото

Определение : Източниците на правото са утвърдените в една система на правото процедури и актове като критерии за валидността на съдържащите се в тях правни норми . Правната регламентация на източниците на правото обхващат два елемента , от една страна правните актове , който съдържат правни норми и от друга страна процедурите за създаването на тези правни актове. Така единството на акт и процедура ни дава източниците на правото .

Видиве източници на правото /няколко класификации/

Според това какъв вид система на правото изразяват различаваме източници на вътрешно право и източници на международното право . Според източниците на право биват два вида : основни /типични за правната система , безспорна сила на правото пример - Конституцията/ и субсидиарни източници на правото /те не са типични за съответната правна система , нямат безспорна правна сила /

В зависимост от вида правни норми , който съдържат основните източници на правото се делят на две големи групи , а именно първични и вторични източници на правото :

Първичните източници на правото съдържат първични правни норми , това са тези правни норми , който са насочени към регулирането на поведенето на различните правни субекти

Вторични , тези който не са насочени към поведението на раличните правни норми , а се

Закона разделя източниците на правото на надзаконови , законови , подзаконови източници на право .

Субсидиарните източници се разделят също на два вида . Критерия е дали съществува юридическо значение при прилагането им --- преки/могат да се използват в съда/ непреки източници на право /който немогат да се прилагат в съда/ .

В зависимост от това дали притежават формален писмен запис за това , общо източниците на правото се дължат на писани/въплатени в правния акт/ и неписани /правните обичай/.

Конституията като източник на правото.

Тя е вид източник на правото , приет непосредствено от народа или от орган на учредителната власт , който регулура въпросите с устройството на обществото и държавата , съдържа правни норми и принципи , който имат непосредствено действие и върховенсво в системата на правото .

Съдържанието на модерните конституци /вкл и на България/ обхващат три вида принципи и норми

1ва група съдържа основните принципи и начала на организация на обществото и държата . В тази час на конституцуята се разглеждат принципите за правата на собствеността , икономическата активност на правните субекти , околната среда и тн .

2ра групаобхваща въпросите с основните правиа и задължения на гражданите , свободата на словото , неприкосновенността на личността , правото на труд и здравеопазване , всеобщото право на живот

3тата и най-голяма се свързва с изграждането , структората и функционирането на държавната власт , законодателната изпълнителната и съдебната власт са част от това .

Непосредствено действие и върховна сила на К

Конституцията регулира непосредствено поведението на правните субекти . Непосредствено осначава , че не е необходимо да има опосредстващо звено , от правно техническа гледна точка , да проявт конституционните норми своето действие .Ние можем да се позовен директно на норма съдържаща се в конституцията и Органа на изпълнителната власт е длъжен да се съобрази с това . Юридическата сила на конституцията се изразява в това , че тя е върховен закон . тя има върховенство върху всеки останал правен закон . Тя има предимство при спречквания с друг правен закон или норма .

Междунарочните договори като източници на правото

Международите договори са източник на правото както в международен план така и в държавен , Теорията на правото различава два вида норми - Договори сделки и Договри закони

Предмет на договорите закони е установяването на праваи задължения само за страните по съответния договор /държавите/ . Те остановяват общи правни норми , които са приети за по широк кръг . Договорите закони са основен източник на правото днес . Правните норми , който регулурат действоето на международните договори като източник на международното право . Съдържат се в Женевската конвенция за правото на договорите от 1969 година . В република България те се превъщат в част от вътрешното право . За да придобият тази юридическа сила е нужно те да бъдат ратифицирани .

Закона е основен източник на праовто . Той представлява източник на правото издаден от Народнто събрание в съответствие с конституцията и съдържа правни норми , който регулират по траен начин основните обществени отношения .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.