Организирана и трансгранична престъпност


Категория на документа: ПравоV. Организирана престъпност и основни дейности на трансграничната престъпност

Една от най-основните дейност на трансграничната престъпност е контрабандата. Това е дейност по пренасяне на пари, стоки или ценности през държавната граница в нарушение на установения от компетентните органи ред. Тя винаги е противозаконна и засяга интересите на повече от една страна. Насочена е към икономическия ред и използва средства, улесняващи дейността й. Пренасянето включва физическото действие по преместване местонахождението на контрабандните стоки през една или повече национални граници. Контрабандата е средство, механизъм за осъществяване на останалите дейности на организираната престъпност, поради което тя на практика поглъща много от тях, щом в основата е транзитирането на стоки - незаконен трафик на наркотици, на хора, на откраднати предмети на културата, на превозни средства.

Посредством контрабандата се нарушава суверенитетът на една или повече държави, тяхната икономика и икономическите отношения. Тя се извършва от лица с голям международен опит по легални или нелегални канали. За силно разпространена дейност се счита международният трафик на наркотици, като печалбата от него е в изключително големи размери. Престъпната дейност започва с отглеждането на опиваемия мак, храстите кока или канабис, известен още като индийски коноп, преминава в изготвянето на самите наркотични вещества и добиването на всякакви течни или твърди, чисти или смесени вещества, съдържащи наркотик. Синтетичните наркотици за заместители на естествените производи и се произвеждат във фармацевтични предприятия. Целият този процес завършва с изнасянето или внасянето в една или в друга страна на наркотични вещества или суровини, и/или в пренасянето им на територията на определена страна. Известни региони за отглеждането на суровина за наркоиндустрията са Златният триъгълник, разположен в планините на границата между Тайланд, Мианмар и Лаос; Златният полумесец, намиращ се на територията на Афганистан, Иран и Пакистан, Южна и Централна Америка и част от Африка и Бирма, който е основен износител на опиум, от който се приготвя хероина.

Друга разпространена дейност е транспортиране на нелегални мигранти, която се обуславя от икономически фактори, свързани с неравномерното икономическо развитие на съвременните държави, в едни от които свръхпроизводство и в други - липса на производство и политически фактори, свързани с нахлуването на мигранти от страни с бурно развиваща се индустрия в икономически страни или в региони, представляващи икономически интерес.

Друга дейност, която се разраства и от която се извлича голяма незаконна печалба, е търговията с оръжие. Тя поддържа различни екстремистки и терористични групи, като законна или незаконна, почти винаги е свързана с корупция. Незаконната търговия с ядрени материали е вид престъпна дейност, която придобива актуалност с разпадането на Съветския съюз. Стремеж проявяват някои страни към развиване на ядрения си потенциал и екстремистки групи. В доклад от юли 2013 г. на Специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари пред Европейският парламент се посочва, че оборотът на световния трафик на леки оръжия се оценява в диапазона между 130 и 250 милиона евро годишно, като в Европа в обръщение са над 10 милиона незаконни оръжия, което създава сериозна заплаха за сигурността на гражданите, както и за правоприлагането. Фалшивите лекарства, някои от които застрашаващи здравето или живота, се предлагат на европейците на намалени цени чрез 30 000 уебсайта, 97 % от които са незаконни, като последиците за европейското обществено здраве се оценяват на 3 милиарда евро годишно. По-голямата част от фалшивите лекарства произхождат от Китай и Индия. Макар и в ХХІ в., търговията с хора, основно търговия с жени и с деца, привличане на хора към принудителен труд, придобива все по-големи размери. Особена форма на търговията с жени и деца е продажбата на деца от своите родители с оглед брак или осиновяване. Нова форма на търговия е сключване на договор с жени с цел забременяване от определено лице, сключване на фиктивен брак с чужденец, който се разтрогва сред раждането на детето и предаването му на осиновителите. Срещу услугата жената получава издръжка по време на бремеността и парична сума след раждането. Една от най-жестоките форми на този вид престъпна дейност остава търговия с човешки органи, която се развива в страни с по-нисък стандарт на живот и социална нестабилност. Важен факт за развитието на този вид търговия е корумпирането на медицинските среди. В доклад на Европейския парламент се посочва, че печалбата от трафик на хора и на човешки органи, принудителна проституция или поробване и устройване на трудови лагери засяга всички негови държави - членки и се оценява на приблизително 25 милиарда евро годишно, като се има предвид и че приходите от трафика на видове от дивата флора и фауна и органи на екземпляри от такива видове се оценяват на 18 до 26 милиарда евро годишно, като Европейският съюз е главният пазар по предназначение в света. Кражба и контрабанда на автомобили се осъществява основно в индустриално развитите страни, въпреки че през последните години на световна икономическа криза този вид престъпна дейност придобива популярност и в останалите държави. Историческото и културно минало на всеки народ също е засегнато от пипалата на международната престъпна организираност. Трафикът на предмети с историческа и културна ценност се осъществява и поддържа освен от иманяри, които задоволяват потребността на отделни колекционери, но и от мощни организации, включени в сложни контрабандни мрежи, осигуряващи пренасянето им през границата и намирането на пазар, където стойността им е по-голяма. Друга международна организирана престъпност е фалшифицирането на пари и ценни книжа. С все по-бързи темпове на разпространяват компютърните престъпления, които се извършват в голямата си част чрез виртуалното интернет простраство, като по този начин се разпространяват по цялото земно кълбо - измами с банкови карти, детска порнография, достъп до секретна информация и разпространение на същата и др.. Според проучвания на Европейската комисия 8 % от ползвателите на интернет в Европейския съюз са били жертва на кражба на самоличност или са се сблъскали с опит за такава, както и че 12 % са станали жертва на някаква форма на онлайн измама; като има предвид, че защитата на личните данни в интернет е съществена предпоставка за борба с киберпрестъпността и важен инструмент за връщане на доверието на гражданите в онлайн услугите. Други дейности, които са под контрола на организираната престъпност са пиратството, чиято превенция се регулира още от 1958 г. със създадената Женевска конвенция за открито море, хазартът, лихварството, което през последните години се превърна в професия за много лица, които действат тайно и при определена система за сигурност. Изключително големи загуби в световен мащаб нанася и прането на пари, който процес започва с избора на страната и банката, където обикновено чрез дребни депозити и преводи се извършва изпирането. Другият начин е контрабандното вкарване или изнасяне на крупни суми.

Съществуват и други форми на престъпления, предимно с местен или ограничен регионален характер. Това може да бъде търговия с животни, контрабанда с вторични суровини, кражба на интелектуална собственост и др.

В доклад от 21.07.2013 г. на тема "Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети", представен пред Европейския парламент, се посочва, че според Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) приходите от незаконни дейности в световен мащаб възлизат на приблизително 3,6 % от световния БВП и че понастоящем потоците изпрани пари по света възлизат на около 2,7 % от световния БВП; като се има предвид, че съгласно оценките на Европейската комисия, цената на корупцията само в Европейския съюз е около 120 милиарда евро годишно, или 1 % от БВП на ЕС.

Европейският съюз следи с особено внимание въпросите, свързани с международната организирана престъпност, като цели да осъществи ефективна защита на своите граждани чрез предприети навременни действия и мерки в тази насока.

VІ. "Профилактика на престъпността"

В криминологическата теория и практика изразът "профилактика на престъпността" се разглежда в контекста на понятието "борба с престъпността". Това е терминологична характеристика на цяло научно направление и на практическа реализация на съвкупност от мерки за борба с престъпността.

Понятието "борба с престъпността" обхваща философските и правно-политическите основания за противодействие на обществото срещу престъпността, като основна цел на превенцията е недопускане извършване на престъпни посегателства посредством разкриване и отстраняване на пораждащите ги причини и условия.

Основните характеристики на превенцията на организираната престъпност, които могат да се посочат са социалната дейност на държавата, обществото и отделните граждани, насочена към неутрализиране или изкореняване на криминогенните фактори в социалната действителност, профилактиката на престъпността не е еднократна, а постоянен процес, който следва да съпътствува непрекъснатите изменения на криминогенната обстановка в обществото, като сърцевина на превенцията на престъпността е дейността по разкриване и отстраняване на факторите, които я пораждат.

Противодействието на организираната престъпност се извършва с помощта на т.нар. финансови мерки - мерки, насочени срещу изпиране на мръсни пари и чрез законодателни мерки - непрекъснато изменение на закони и създаването на нови, които да противодействат на организираната престъпност.

По отношение на трансграничната престъпност традиционните мерки за социален контрол са много слаби. Превенцията трябва да се основава на международно сътрудничество. Нужни са мерки, насочени към преодоляване на бедността, безработицата, преодоляване на останалите трансгранични криминогенни фактори.

За "Превенцията на престъпността" от голямо значение е сближаването на националните правни системи, за да се постигне по - ефикасно и оперативно взаимодействие между държавите. За реализирането на посочената цел основно значение имат актовете на международните организации - глобални и регионални, както и изградените институции за международно сътрудничество в борбата с организираната престъпност. Сътрудничеството между страните се осъществява чрез конвенции, резолюции и препоръки, насочени към различни прояви на общественоопасно поведение - тероризъм, трафик на наркотици, корупция, компютърни престъпления. Актове в тези области имат Европейският съюз , Организацията на обединените нации, Съветът на Европа, Г-8 - групата от осемте икономически най-големи държави - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Русия, САЩ, Франция и Япония. Водещи международни институции за сътрудничество при противодействие на трансграничната престъпност са Интерпол, Европейската правна служба, Европейската полицейска служба, Федералното бюро за разследване на САЩ, както и на регионалните формати за политическо сътрудничество като Пакт за стабилност в Югоизточна Европа, Централноевропейска инициатива, Инициатива за сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморско икономическо сътрудничество.

Основната задача, която си поставят регионалните институции, е развиването на разнообразни междуведомствени координационни механизми за сътрудничество между министерства, съдебни и полицейски органи. Целта е да се повиши ефективността на действията на оперативно ниво. С оглед на това основна задача на регионалните организации е хармонизация на законодателствата на отделните държави от Югоизточна Европа, засилване на съдебното сътрудничество и провеждане на срещи на правителствени експерти, изпълнение на проекти, организиране на семинари и тренировъчни програми.

В Европейския план за действие за борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари се призовава Европейската комисия да въведе чрез OLAF /Европейска служба за борба с измамите/ адекватен процент разследвания по собствена инициатива от разследващите органи на ЕС за борба с измамите, насочени към сектори, райони или случаи, където има подозрения за системна и мащабна корупция, засягаща финансовите интереси на ЕС, и когато има причина за предприемане на такива разследвания. Изразява се загриженост по отношение на така наречените "нововъзникващи" престъпления - като например, незаконният трафик на отпадъци, незаконният трафик на произведения на изкуството и защитени видове и фалшифицирането на стоки, които представляват изключително доходоносна дейност за престъпните организации. Дава се препоръка за изработване на план за действие срещу трафика на диви животни. Подчертава се и необходимостта от насърчаване на култура на законност и увеличаване на осведомеността за явлението мафия сред гражданите. В този смисъл признава основната роля на културните, развлекателните и спортните сдружения за повишаването на осведомеността на гражданското общество по отношение на борбата срещу организираната престъпност и за насърчаването на законността и справедливостта. Призовава и за публикуването на индекс, който да показва прилагането от страна на всяка държава членка в собствените й закони на законодателството на Европейския съюз за борба с организираната престъпност.

Резултатите от работата до момента доказват, че това е правилната насока за действие с оглед на глобализацията и интернационализацията на престъпността. Основните аспекти на дейността на всички международни институции следва да продължат да бъдат подчинени на принципа за ефикасно противопоставяне на престъпността във всичките й форми. Счита се, че ефикасното взаимодействие между държавите е в основата на успешната борба с международната престъпност.

Литература:

1. Айдаров, Й. "Криминология", 2. прераб. и доп. изд. - София , Сиела 1998;
2. Недев, В. "Организираната престъпна дейност", "Фенея", 2005;
3. Център за изследване на демокрацията, "Организираната престъпност в България: пазари и тенденции";
4. Долговой, А и Дьянкова, С; "Организованная преступность", Москва, 1994;
5. Наказателен кодекс на Република България;
6. Levi, M. The Organization of Serious Crimes. - in: The Oxford Handbook of Criminologyq ed. By Mike Magyire, Rod Morgan and Robert Reiner, 2002, p. 882;
7. Център за либерални изследвания, Даниел Смилов, Доклад на тема: "Борбата с организираната престъпност: преглед на институционални понятия и стратегии";
8. Доклад от Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари на тема "Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети" от 21.07.2013 г. представен пред Европейския парламент;
9. Уикипедия.

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организирана и трансгранична престъпност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.