Организация на съдебната власт в Княжество България


Категория на документа: Право


45. Организация на съдебната власт в Княжество България
* Седебната власт се организира като независима от изпълнителната и законодателната власт, които у нас според ТК не са разделени стриктно.
* Закон за устройството на съдилищата (ЗУС) - II ОНС го приема през 1880г. Според него правораздаването се осъществява от съдебни учреждения, които са:
> мирови съдии;
> окръжни съдилища;
> апелативни съдилища;
> Върховен касационен съд (ВКС)
* През 1887г. се приема Закон за селско-общинските съдове. Селско-общинския съд е компетентен да разглежда граждански спорове за вземания до 50лв. и наказателни дела - санкционирани по Закона за простъпките.
* Закон за устройството на съдилищата определя от 1899г. съдебните учреждения по следния начин:
> Общински съдилища, учредени със Закона от 1887г. и за които настоящия закон не се прилага;
> Мировите съдии;
> Окръжните съдилища;
> Апелативните съдилища;
> Върховният касационен съд

- Мировият съд
* въвеждането му се налага от необходимостта от евтино и бързо правораздаване по дребни наказателни и граждански дела;
* идеята за него е заимствана от Русия. Мировият съдия е едноличен орган;
* компетентен да разглежда граждански дела с нисък размер на цената на иска и наказателни дела за нарушения.
* в съдилищата където няма назначен нутариус, мировият съдия изпълнява нотариална дейност.

- Окръжен съд
* състои се от: председател, подпредседател, член-съдии и съдебни следователи;
* разглежда като първа инстанция всички граждански и търговски искове и наказателни дела, които са извън компетенцията на мировия съд;
* разглежда наказат. дела за престъпления, които се наказват със строг тъмничен затвор повече от 5г.;
* разглежда дела по т.нар. политически престъпления, които се наказват с по-леко наказание;

> според ЗУС за съдии, съдебни следователи и прокурори се назначават български поданици, които "владеят български език" (чл.98);
> за мирови съдии и съдии в окръжните съдилища се назнач. бълг. граждани, които имат навършени 26г. със завършено юридическо образование и задължит. държавен изпит, най-малко 2 г. в съдебното ведомство; назнач. им става със заповед на министъра на правосъдието.

- Апелативен съд
* състои се от: председател, подпредседател, член-съдии и прокурор;
* на територията на Княжеството се учредяват три: в София, Пловдив и Русе, първоначално всеки апелативен съд се състои от две отделения, но в последствие техният брой се увеличава.

- Върховен касационен съд - висша съдебна институция
* първоначално се състои от: председател, подпредседател, 4 член-съдии, които образуват две отделения - гражданско и углавно, главен прокурор и заместник прокурор;
* с изменение на ЗУС от 1886г. съставът на ВКС се увеличава на девет души - председател, 2 подпредседатели и 6 член-съдии, които се раделят в три отделения - 1 углавно и 2 граждански;
* за съдии и прокурори се назначават само лица с юридическо образование, прослужили най-малко 3 г. в съдебното ведомство;
* Общо събрание на ВКС - органът, който решава въпроси свързани с дисциплинарното наказани на длъжностните лица от съдебното ведомство;
* компетентен да разглежда жалби по решения от окръжните и апелативните съдилища дела;
* следи за точното изпълнение на законите и тяхното еднакво прилагане
* разглежда дела за престъпления, извършени от съдии и прокурори от ВКС и апелативните съдилища;

> за съдии в апелативните съдилища и ВКС се изисква да имат 4-5 годишен съдийски стаж на по-ниска длъжност. Назначават се с княжески указ по предлож. на министъра на правосъдието;
> със ЗУС от 1899г. се предвижда при встъпването си в длъжност всеки съдия и прокурор да полага клетва;
> със ЗУС от 1899г. се решават два важни проблема:
- за мирови съдии, членове на съдилищата и нотариуси се назначават само лица, които са завършили правни науки и положили държавен изпит по специална програма;
- завършилите правни науки и издържали държавния изпит да се назначат на съдийска длъжност след прекарването на 6-месечен стаж в съдилищата.

* Несменяемостта се въвежда със ЗУС от 12 януари 1899г.
> несменяеми стават: председателят и членовете на ВКС, председателите и подпредседателите на апелативните съдилища и всички член-съдии при апелативните съдилища, които са прослужили най-малко 8г. в съдебното ведомство;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на съдебната власт в Княжество България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.