Обстоятелства, изключващи обществената опасност


Категория на документа: Право


 Обстоятелства, изключващи обществената опаснoст

Постановление № 12 от 29.11.1973 г. по н.д. № 11/73 на Пленума на ВС на РБ.

З-нът допуска неизбежната отбрана срещу всяко пряко и непосредствено нападение не само спрямо личността или законните права на гражданите, но и срещу държавните и обществените интереси.

- изисква се непосредствено и противоправно нападение

- нападението може да се осъществява чрез действия и бездействия

- непредпазливите деяния също могат да се изразят в нападение, което да наложи активна защита

- деянието трябва да е противоправно и общественоопасно

- предполага се нападение, което не е позволено от закона

- субекти могат да бъдат не само вменяеми, но и невменяеми, лицата, които не са достигнали определена възраст, за да носят НО, както и тези, които обективно извършват нападeние вследствие на извинителна или неизвинителна грешка

- нападението трябва да е непосредтвено. От този момент нападнатият има право на самоотбрана.

- необходимо е и да се установи в кой момент нападението е прекратено

- не е необходимо отбраната да бъде единственото средство за защита. Нападнатият може, но не е длъжен по закон да се откаже от активна защита. Когато обаче нападението се извършва от невменяеми или малолетни, които той познава, трябва при възможност да избегне увреждането.

- не може да се позове на неизбежна отбрана този, който провокира нападение с цел да лиши от живот или да нанесе телесна повреда другиму

- превишаване на пределите на неизбежната отбрана ще има само ако защитата явно не съответства на х-ра и опасността на нападението (чл. 12, ал. 2)

- при превишаване пределите на неизбежната отбрана поради уплаха или смущение деянието е виновно, но ненаказуемо (чл. 12, ал. 3). Тук вината е толкова незначителна, че не е обществено оправдано да се налага наказание.

* мнима неизбежна отбрана - когато деецът поради грешка относно действителността на нападението причини другиму смърт, телесна повреда и др. Деецът действа при грешка, а тя изключва умисъла за извършване на престъпление. 2 вида - извинителна и неизвинителна.

Не се носи гражд.отговорност за превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако деянието е случайно. Тук няма вина,, а тя е предпоставка и за гражд.отговорност при непозволеното увреждане.

Ако деянието е извършено при превишаване на пределите на неизбежната отбрана поради уплаха или смущение, не се наказва.

Сборник Постановление, тълк.решения и решения на ВС н РБ по приложение на НК Том I

Неизбежната отбрана е допустима само когато е започнало увреждането, но и когато е създадена обективна реална и непосредствена опасност за увреждане на държавни и обществени интереси, личността или законните права на гражданите.

Крайна необходимост : няма крайна необходимост, когато самото отбягване на опасността съставлява престъпление

- подсъдимият не може да се позовава на крайната необходимост след като сам е създал обстоятелствата на това положение

Долапчиев : крайната нужда е винаги субсидиарна; опасността не може да бъде отклонена по друг начин напр. чрез бягство

Извънзаконни изключващи противоправността основания:

1) съгласието на пострадалия от престъплението

2) самоувреждане - причиняването на себе си вреда чрез унищожаване на свое правно благоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обстоятелства, изключващи обществената опасност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.