Общо понятие за правото


Категория на документа: ПравоМеждународните договори, по които РБ е страна са част от вътрешното право и имат предимство пред законите, които им противоречат. ЕС издава директиви и регламенти. Регламентите са задължителни и се прилагат пряко.

-правния обичай също е източник на право - единствения пример, при който обичаят е източник е по чл. 140 от Кодекса за търговското корабоплаване. За да бъде правния обичай източник на право трябва правната норма да препраща към неговото приложение.

-тълкователни актове на ВАС и ВКС - те не са източник на право, доколкото не съдържат правни норми. Те са съдебни решения, които преодоляват противоречивата съдебна практика. Въпреки, че не са източник те имат важно значение за противоприлагането, тъй като предопределят начина, по който съдилищата ще решат съответния казус с оглед даденото в тях задължително тълкуване на съответната правна норма.

-морал и справедливост не са източник на правна норма, но имат значение за правото, като моралът служи като критерий за определяне действителността на договорите. Справедливостта е категория съобразно, която в правото се дават оценки.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общо понятие за правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.