Общо понятие за правото


Категория на документа: Право



-международното частно право също е отрасъл на частното право.

Правна норма - понятие, структура, видове.Източници на правото.

1.Правната норма съставлява общо правило за поведение, което се прилага многократни и чието изпълнение е гарантирано със силата на държавната принуда. Правната норма има два основни признака - първият я характеризира като регулатор на обществени отнощения, правило за поведение, което което намира приложение не към конкретно определен адресат, а към неопределени и неограничени адресати. Вторият признак е многократност на прилагането - той се свързва с абстрактния характер на правната норма, т.е. тя съдържа общите признаци на конкретни хипотези, които възникват в действителнистта.

2. Правната норма се състои от хипотеза и диспузия. Хипотезта описва фактите от действителността, които обославят приложението на правната норма в конкретен случай. Хипотезта описва тази ситуация, възникването на която води до приложението на правната норма.Диспузията посочва правилото за поведение, т.е. какви са конкретните права и задължения на страните. Основно деление на правната норма е на положителна и санкционна. Санкционната норма влиза в действие, ако е налице нарушаване на правилото за поведение на положителната правна норма. Чрез санкцоинните норми се реализират неблагоприятните правни последици за лицето нарушило положителната правна норма. Хипотезата на санкционната правна норма посочва вида нарушение, а нейната диспузия описва санкцията, която да бъде наложена при необходимост.

3. Видове правни норми - основно деление на правните норми е на императивни и диспозитивни:

а) императивните норми предписват точно поведение, като страните немога да уговарят различно от предписаното;

б) при диспозитивните норми страните могат да уговарят друго поведение различно от предписаното;

в) други видове норми:

-презункций - това е предложение, което правото приема за вярно до доказване на противното. Пример: Призункцията за невинността - всеки се счита за невинен до доказване на противното.

-фикций - норми измислици, които правото създава в обществен интерес. Пример: Фикцията за заченатия - той наследява заедно с другите наследници, стига да се роди жив и способен да живее.

-специални норми
-общи норми - в един закон предхождат специалните норми така както е ЗЗД.

4. Действие на правните нирми:

а) действие по време - нормативните актове влизат в сила три дни след обнородването им в Държавен вестник, освен ако в тях не е посочен друг срок. Преустановяването на действието на правната норма става по два начина:

-изрична отмяна - става с приемането на нова норма от същият вид и ранг;

-мълчалива - налице е, когато има две правни норми приети с различни дати, но с еди и същи предмет на регулиране. В тези случаи са налице две принципни положения, а именно новият закон отменя стария, когато са от една и съща степен и вид.

Новият общ закон не отменя стария специален, както и новият специален не отменя стария общ закон. По принцип правните норми действат за напред, но е възможно те да имат и обратно действие.

б)обратно действие - допуска се само по изключение и с изрична норма от новия закон. Не е допустимо обратно действие на санкционни норми, т.е. в случай, че новата правна норма предвижда по-тежка санкция обратното действие е недопустимо.

г) действие на правната норма по отношение на лицата - правните норми се прилагат спрямо всички лица, които се намират на територията на страната, включително и спрямо чужди граждани освен, ако самия закон не ограничава действието си спрямо конкретни лица.

д) действие по място - правните норми се прилагат на територията на страната, както и извън нея на местата, които съобразно международното право се считат за българска територия - кораби, самолети и посолства.

е) нормативни актове - това са наредбите на общинските съвети, които действат на територията на съответната община.

5. Източник на право - това е юридически акт, който съдържа правни норми, т.е. нормативните актове или актовете, които съдържат правни норми са основен източник на право. Характерна особеност на нормативните актове е тяхната йерархическа структура, която е свързана с мястото, което съответния нормативен акт заема, което от своя страна определя неговата юридическа сила. Нормативните актове според действителното право са законови и подзаконови.

-Конституцията на Република България е основен закон, който се приема, изменя и допълва от Висше Народно Събрание.

-закони за нормативни актове, които се приемат от Народно Събрание със закон и се уреждат за първи път обществени отношения, които се поддават на трайна уредба.

-подзаконовите нормативни актове са правилници, наредби, инструкций. Те се издават от административни органи в лицето на Министерски съвет, министри, както и от други държавни органи, които изрично са овластени да издават подзаконови нормативни актове. Министерски съвет приема правилниците, наредбите и инструкциите с постановления. Правилникът се издава за прилагане на закон в неговата цялост. Наредбата се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на закон. Инструкцията е нормативен акт, с който висше стоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да осигури.

Основно проявление на йерархията на нормативните актове е свързано с принципа, че всеки нормативен акт от по-ниска степен трябва да съотвества на Конституцията на РБ и на нормативните актове от по-висока степен. Характерно за подзаконовите нормативни актове е, че те могат да бъдат отменени от всяко лице, което има интерес от отмяната чрез жалба пред тричленен състав на Висшия административен съд, когато те не съответстват на закона. Законите не могат да бъдат отменени по този начин - от съд, тяхното съотвествие с Конституцията на РБ може да бъде оспорено от точно определени органи пред Конституционен съд на РБ. Органите, които могат да сезират Конституционният съд са посочени в чл. 150 от Конституцията на РБ.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Общо понятие за правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.