Общо понятие за правото


Категория на документа: Право


Общо понятие за правото.Механизъм на правно регулиране.

1. Обективно - съставна система от правни норми, чрез които държавата регулира поведението на гражданите в обществото. Правните норми съставляват правила за поведение, които въвеждат правните институции, очертават правата и свободите на гражданите, границите, в които те могат да се упражняват, основните принципи,на които се гради обществото и общественото управление. Основен белег на обективното право е неговата нормативност - регулирането на отношенията става чрез предварително известни правила, които за разлика от другите видове норми на поведение са задължителни, като тяхната задължителност е свързана с това, че неизпълнението на правните норми може да бъде наложено чрез държавна принуда .Правото не може да съществува извън държавата поради факта, че то се създава от нея, чрез нейните органи.Юридическата задължителност се появява именно в отношенията с държавата и то се прилага именно от държавата. Изпълнението на правните норми е гарантирано и става чрез държавна принуда, т.е. правото задава правилата, а държавата ги прави задължителни посредством нейните органи.

2.Правните норми са структурирани в правна наука съобразно два критерия:

а) предмет на правно регулиране;

б) метод на правно регулиране.
Тези два критерия от правни нирми се структурират в правни институций и отрасли.

-правна институция е съвкупност от правни норми, които регулират едно отделно обществено явление, което може да бъде освободено от останалите поради автономното му социално значение.

-правният отрасъл е по-широко понятие - той включва правни институций и првни норми, които регулират определен кръг обществени отношения, обособени по юридически критерий.

Правният отрасъл е гражданско право.

Според метода на правно регулиранесе обособяват двата основни дяла в правото, които включват в себе си по няколко правни отрасла - публично право и частно право.

Методите на правно регулиране са два:

-метод на власт и подчинение е характерно за публичното право. При него на едната страна на правоотношението винаги е държавата и тя налага едностранно резултата от правоотношението;

-метод на равнопоставеност - прилага се и е характерен за частното право. При него страните в правоотношението са равнопоставени - всяка една от тях може да влияе еднакво върху неговия резултат.

Публичното право регулира обществените отношения между държавните органи и гражданите, докато частното право -между самите граждани. Правните отрасли на публичното право са конституционни. То изучава най-общо казано Конституцията на Република България и принципите установени в нея. Конституцията урежда две основни групи въпроси;

-правата и свободите на гражданите;

-основите на държавната власт - този правен отрасъл е административно правен процес, който регулира дейността по държавно управление.

Изпълнителната власт очертава правомощията и функцийте на административни органи. В резултат на дейноста на административните органи се издават административни актове. Издаването и оспорването на административните актове се регламентира от Административно процесуален кодекс (АПК). Оспорването на административни актове става по реда на АПК на две съдебни инстанций - Административен съд (АС) и Върховен административен съд (ВАС). Административното право урежда и административни нарушения и наказания, които са описани като вид в Закон за Административни Нарушения и Наказания (ЗАНН).

Наказателно право и процес също е отрасъл на публичното право.

Последния отрасъл на публичното право е Гражданско процесуалното право (ГПП). В ГПП основния закон е Гражданско процесуален кодекс (ГПК), той посочва реда, по който се разрешава от съда гарждански спор. Реда за разрешаване на граждански спор е чрез исков процес, в който страните са ищец и ответник. Оспорването на решенията е на три инстанций - Районен съд, Окръжен съд и Върховен касацоинен съд (ВКС), в зависимост от материалния интерес. За търговски спорове и сума над 25000 лв. Първата инстанция е Окръжен съд, след това Апелативен съд и последна инстанция ВКС.

Основни отрасли на частното право са :

-гражданското право - включва обща и специална част;

-облигационното право - регулира отношенията свързани с имуществени обороти;

-вещното право - регулира отношенията на лицата по повод вещите;
-наследственото право - регулира наследствените отношения,които възникват с оглед смъртта на едно лице;

-семейното право - регулира отношенията на брак, родство осиновяване.Кодифициращ закон е Семейният кодекс;

-трудово право - регламентира отношенията работодател-работник, тук закона е Кодекса на труда;

-търговското право - част е от гражданското право в широк смисъл на думата, тъй като субектите на търговското право могат да бъдат и субекти на гражданското право като разликата е в това, че субектите на търговското право саточно определени и това са търговците;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общо понятие за правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.