Обща теория на правото


Категория на документа: Право


 J , Понеделник - 14:15-15:45-зала 2009-Лекция- Професор Димитър Радев
Обща теория на правото (ОТП)
Лекция №2`

Право-явлението право, науката право и учебната дисциплина право.
Двете школи в правото и правната теория
Философия на правото и Юридическия Позитивизъм
ФП и ЮП са две направления в правната наука или правна доктрина. Правната доктрина е елемент на правната наука.
Те са два подхода при изучаване на правната действителност.
Те са две правни школи.
Те са два начина на правно мислене.
Т.е ФП и ЮП първопричинно са свързани с правната наука, а след това се отразяват на правния мир,т.е правната действителност. Разкриват богатството на правната наука.
ФП.
1. ФП подхожда по абстрактно при изучаване на правните явления. Тя приема, че не държавата създава правото, а обратното-защото държавата трябва да се подчинява на правния ред.
2. В основата на правото има метафизични сили.
3. Според правната философия има независими неща от държавата.
4. ФП набляга на основанието за правото и търси по-дълбоката причина за правото. ФП правото съществува, защото така изисква разума.
5. Създател на правото е разумът, според ФП.
6. Разумът е трансцедентна идея,разумът е един критерии, който трябва да се спазва. Той е всеобщата истина.
7. ФП разумът не произтича от закона, а от първичните сили. Той съществува защото така е правилно да бъде.
8. Най-виден представител е Кант.-Основни начала на философията на правото в края на 18 век.-Разумът е основата на правото.
9. ФП залага т.нар. теория за естественото право. ЕП е правото на човека, съществуващо преди възникването на държавата. Право на чест, свобода, достойнство, да сключва сделки и т.н., не е свързано с държавата. Свързано с интелект.
10. ЕП е основа на ФП, а позитивно право-ЮП
11. ФП се характеризира със своя метод- философски метод. Х-ризира се със своята рационалност и метафизичност. Търси главното, а не подробностите. Не какво е правото, а какво трябва да бъде-идеалното право, лабораторното право. За тях правото трябва да търси един идеал.
12. Критичното отношение към правната действителност.
13. ФП се характеризира с това, че третира въпроса за правната статика. Докато ЮП се свързва с правната динамика.
14. Правна статика-свобода, справедливостта.
15. Основен принцип е справедливостта
16. В БГ най-виден представител на Цеко Торбов.
ЮП
1. Свързва се с правната практика-юрист проденция.-юридическата и съдебната практика.
2. Подходът е практически и исторически. ЮП третира правото като исторически факт,а ФП на идеалната, духовната действителност. ФП съществува право, защото съществува преди него идеята за правото, а после се материализира в правни норми, съдебни решения, конституция и т.н. ЮП игнорират този въпрос, те го отъждествяват със закона. ЮП имат безкритично отношение към правото. Те малко опростяват нещата.
3. Не разгледат въпроси като естествените права на човека, а го разглеждат като един прост материален факт. Правната техника е практическото приложение на правната норма. ЮП претърпява изменения. Той има своя елементарна част-възприемат простия факт на съществуването на правото. Ханс Кьойзен.
4. ЮП се основава на познанието чрез сетивното възприятие.
5. В БГ има преимущество има ЮП.- професор Венелин Ганев.
6. Не трябва да се отдава преимущество нито на единия, нито на другия метод.
Негативното в ФП е защото засилва абстрактността, не се задълбочава в подробностите. А ЮП се съдържат в неговите достойнства.
РП- изкуството на доброто и справедливото
Свободата в правото на закона
Правото е правната норма. Всичко произтича от правната норма. Защото всички правни явления и понятия произтичат от правната норма.
Основанието за правото се третира само от ФП. Има разлика между възникване и основание за правото. ФП когато е настъпила причината, тогава то е възникнало. В исторически аспект-ЮП. ФП първопричината за правото. Основанието за правото съществува за да не бъде правната философия безкритична. ФП казва че опитът, практиката и мат. Условия не могат да бъдат причина за възникване на явлението, защото е опростенченски подход. Те смятат,че основанието за правото е видимата причина. Обяснение за съществуване на правото дават разума, естествените права, справедливостта и т.н. Правилността на правото се състои в това доколко то е правилно. Правото е сложно явление, за да се търси неговата причина в това което законодателят е решил. Естественото право съществува преди . ФП е априорно знание-преди опита, преди практиката. ФП не са единни в своето схващане. Според едни причината за основаване на правото е разумът- Емануил КАНТ.-Германия, Австрия и Италия.
Аристотел и Платон говорят за правото като начин за уреждане на отношенията на хората в държавно-уредено общество. Аристотел-Сагира е роден той. Той говори за справедливостта в правото.
Каква е връзката на демокрацията с правото? А какво е справедливост. Тя е етичко качество, един критерий-какво е правилно и какво не? Кое е рационално и кое не?Тя е практическо правило-в съда се използва. На трето място ФП считат че основанието за правото е един императив-задължителност, тя е основа на правната норма.
Правото ни казва какво е и какво трябва да се измини. От тази гледна точка ФП се дефинира като закона на правото, а според ЮП правото на закона. ФП казва, че законът на правото е по-важен, а ЮП отъждествяват правото със закона.
Основанието за правото е свободата
1. Първичната свобода.-идеални форми
2. Политическа свобода- в рамките на държавно-организираното общество и се явява като основание за възникване на правото. Не може да има крайна свобода, правото е легализираната свобода.-политическата, законовата свобода.
3. ФП правят разлика между формалния и природния закон. Формалния е този приет от законодателя, съществува като писан закон,а природният закон показва кое е правилно и кое е неправилно. По-важен от формалния закон.- Кант- в основа за Ю законодателство лежи етическото право.
4. Правните норми са усъвършенствани морални норми-не убивай, не кради и т.н
5. ФП основание за правото търсят в природата на човека. Трябва нов тип организация,
6. Правото е средство за културно разрешаване споровете между хората.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща теория на правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.