Образованието в програмата и законодателството на Либералната партия (1879-1885г.)


Категория на документа: Право


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Образованието в програмата и законодателството на Либералната партия
(1879-1885г.)

Съдържание
1.Увод
2.Либералната партия- създаване и програма

2.1.Създаване на Либералната партия

2.2.Програма
3.Образованието в програмата на Либералната партия.
4.Образованието в законодателството на Либералната партия

4.1. Правителство на Драган Цанков (март 1880г.- април 1881г.)

4.1.1. Образованието при министър Иван Гюзелев.

4.2.Правителство на Петко Каравелов (юни 1884г.- август 1886г.)

4.2.2. Законаделна дейност на просветния министър Рачо Каролев.
5. Заключение

1.Увод
След успешния край на Руско-турската освободителна война от 1877- 1878 година, България тръгва по самостоятелен път на развитие. Освобождението представлява голям социален преврат, с който се преустройва българското общество. Независимо от несправедливите клаузи на Берлинския договор, политическите процеси в Княжеството се развиват интензивно.
В първите години след Освобождението българското общество се характеризира с относителна социална еднородност, която не изключва наличието на тънък слой имуществено заможни хора. Така оформилото се общество в Княжеството излъчва своите основни политически сили- Либералната и Консервативната партия.
В началото в България се оформя двупартийна политическа система. Първоначално теченията нямат облика на ясно оформени организационни структури. Партиите правят първите си крачки около икономически силни, политически влиятелни и морално утвърдени личности като Драган Цанков, Петко Каравелов, Петко Р. Славейков и други.
Първите либерални кабинети на Драган Цанков и Петко Каравелов приемат множество закони в областта на финансите, администрацията, армията, здравеопазването, народната просвета и образованието. По време на либералните правителства обща тенденция в областта на образованието е да се засилва общообразователният характер на училището.

2.Либералната партия- създаване и програма
2.1.Създаване на Либералната партия
Появата на Либералната партия пред обществеността е свързана с либералното течение в Учредителното Събрание през февруари 1879. Благодарение на енергичната дейност на това течение е изработена за Княжество България една от най-демократичните за онова време в Европа конституции. След закриването на Учредителното събрание, либералното течение се включва активно в политическия живот на Княжеството.
Открито излиза като партия на политическата сцена с появата на брой първи на вестник "Целокупна България" (20 юни 1879г.). В първият брой, под редакцията на П.Р. Славейков, са изложени основните програмни начела, които партията си поставя за цел да защитава. До брой 14 в. "Целокупна България" излиза в Търново, който е най-голямото средище на либералите в страната по онова време. След това редакцията му се премества в София, която като столица става главен център на обществено-политическия живот на Княжеството.

Течението окончателно прераства в партия през есента на 1879г., когато вече са създадени централно ръководство, програма, отрзяваща основните политически позиции, изявени лидери като Драган Цанков и Петко Каравелов и пр. Възникват първите местни организации на партията - в Габрово, Дряново и други населени места.
Социалният състав на Либералната партия е твърде разнороден, но преобладаващо мнозинство имат дребните и средно заможни селски и градски маси, които непосредствено след Освобождението съставляват 80% от българския народ. В нейните редове влиза и голяма част от младата българска интелигенция.
Още от Учредителното събрание сред либералите се очертават две групировки: умерени и крайни.Умерените, начело с Драган Цанков, изразяват интересите на замогващата средна буржоазия , те са по-склонни към по-големи отстъпки от демократичния принцип. Крайните либерали представляват дребната селска и градска буржоазия. Те прокарват идеята за народоуправление. Това крило е водено от Петко Каравело и Петко Р. Славейков.

2.2.Програма
Оформянето на либералното течение като партия налага изработването на програма , която да бъде ръководно начало в политическия живот. В уводната статия на първия брой на вестник "Целокупна България", озаглавена "Програмата ни" са изложени двете основни задачи, които си поставя партията: обединение на всички български земи и създаване на единна България и защита на Конституция.
Първата официална програма на Либералната партия се приема през януари 1882 година от ограничен брой представители на партията. В нея ясно се заявява, че "партията мисли и държи на благоустрвойството, мирното развитие, доброто управление на страната и подигането й както вътрешно, така и външно, а следователно за укрепяването на престола на Негово Величество Князът "както и че "всички български патриоти трябва да уважават и поддържат постоянно и във всекой случай правата на народа, оздравени от Конституцията". Програмата засяга и въпросите за необходимост от закон за печата и закон за задълженията на чиновниците. В представената програма се забелязват и някои отстъпления от позициите, които либералите защитават до този момент. По въпроса за външната политика никъде не се споменава стремежа на българския народ към национално обединение.

3.Образованието в програмата на Либералната партия.
Откритото излизане на Либералната партия на политическата сцена е свързано с публикуването на вестник "Целокупна България"- печатният орган на партията. В първият брой на вестика от юни 1879 година са изложени предизборните начела на партията в областта на икономическото развитие на страната, социалната политика, данъчната система, администрацията, образованието и пр. Статията е временна програма, в която като основна задача е поставено обединението на всички български земи и създаването на единна България.
През август 1880г. излиза първи брой на вестик "Независимост", който се превръща в печатен орган на Либералната партия. В уводната статия на вестника за втори път ясно и точно е изложена програмата на либералния кабинет. В програмата са изложени "началата, с които трябва да се организира обществения живот на народа".
Образованието заема важна част от програмата, публикувана във вестника "Независимост", защото училищата създават "умната народна сила". Според либералите, образованието трябвада подготви "достойни служители за държавния и обществен живот". Държавата трябва да е тази, която да се грижи за народното просвещение.
За либералите образованието (основно и средно) трябва да е задължително за всички, независимо от пол, възраст и религия. За да се осъществи това, то трябва да е безплатно.Либералите застъпват и идеята, че грижата за образованието на всяко дете трябва да е на общинските и окръжни управления под надзорът на държавата.
Интересна е идеята на либералите за въвеждане на военно обучение в училищата, за да може всеки ученик да излиза с практически знания в тази област в случаи, когато тя би му била най- необходима.
В програмата се предлага и създаването на по-висши училища, които да приготвят бъдещите управленци на страната, както и обучението на бъдещи учители за средните училища. И тези училища ще са поставени под контрола на държавата.
Неделима част от народното просвещение е и грижата за литературата. В това отношение, задача на либералите да разследва всички по-важни аспекти на българската литература, както и оценка на полезността или щетността на всяко литературно произведение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Образованието в програмата и законодателството на Либералната партия (1879-1885г.) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.