Облигационно правоотношение


Категория на документа: Право


27.Облигационно правоотношение
Облигац.право е онази съвкупност от правни норми,която регулира обликационните правоотношения,имащи за предмет осъществяването на различни дейности и услуги.Процесът на производството е свързан с реализацията на произведените стоки и услуги.Наред с това,този процес предполага и редица взаимоотношения м/у правните субекти,физ.и юрид.лица.Правната норма,чрез която те се реализират,са облигационните правоотношения.
Облигационното отношение се определя обикн.като-правна връзка,м/у две страни,по силата на която едната от тях,нар.кредитор,има право да изисква от другата-длъжник,изпълнението на определено задължение(престация)
*Видове престации
А.Според формата на проявление.
-Задължение да се даде нещо.Най-често престация от такъв вид се поражда при отношенията,свързани с покупко-продажба,при което едната страна трябва да предаде вещта и да прехвърли правото на собственост,а другата-да заплати цената за тази вещ.
-Задължение да се направи нещо.Този род престация е свързана със задължението за въздържане от определено поведение.(съседа се е задължил да не преминава през моя имот.)
Б.С оглед субекта на изпълнение.
В зависимост от това,дали задължението на длъжника може да бъде изпулнено само от него,или интересите на кредитора могат да бъдат задоволени от изпълнението и на други лица,престациите биват незамистими(лични) и заместими.Незаместима е престация на един художник да нарисува картина,на един естраден певец да изнесе концерт,с др.думи,винаги когато задължението е възникнало с оглед конкретната личност на длъжника.Когато престацията на длъжника е заместима,на кредитора ще му бъде все едно кой ще изпълни,стига изпълнението да е налице.
В.В зависимост от обекта на изпълнение.
Престацията в различните си правни норми,съставлява обект на облигац.правоотношение.Понякога страните може да са се уговорили да се престира една от няколко предварително определени вещи,като задължението ще се погаси с престирането на която и да е било от тях.(тв или пиано).Правото да избиеа може да бъде предоставено както на кредитора,така и на длъжника.В случая става дума за алтернативно определена престация.
Субекти на правоотношението са кредиторът или длъжникът.Те могат да бъдат както физ.така и юрид.лица.В завис.от това дали облигац.връзка е възникнала само м/у физ,само м/у юрид.или физ.и юрид.лица,съществуват различни правила за нейното уреждане.
Съдържанието на облигац.правоотношение включва задължението на длъжника и субективното право на кредитора.По силата на задължението длъжникът следва да престира по начин,който ще удовлетвори интересите на кредитора.Само тогава длъжника ще се освободи от задължението си.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Облигационно правоотношение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.