Облигационно право


Категория на документа: Право


 1,2 Въпрос
1. ОП - съвкупност от правни норми, уреждащи имуществени / неимуществени отношения между равнопоставени частноправни субекти - придобиване, управляване на вещи, отношения от причинени вреди, неоснователно обогатяване и други.
Обективно право - не е самостоятелен отрасъл, а част от ГП
Системата на ОП - в ЗЗД - обща и специална част - по пандектната правна система
Източници на ОП - ЗЗЗ - Закона, подзаконови нормативни актове, ТР на ВС - задължителни и правни норми, регулиращи облигационните отношения
2. Облигационното отношение - вид правоотношение, правна връзка между две страни - Кредиторът - има право да иска от Длъжника една престация или резултат
- Най-често имуществени отношения, но и защита на неимуществения интерес (деликта).
- То е вид гражданско правоотношение - между равнопоставени субекти
- Има относителен характер - само между страните има действие, за разлика от ВП - (абсолютно , непритезателно); могат да искат от всяко 3 л да се въздържи от посегателство (неопределен кръг лица)
3. Структура на облигационното отношение :
- Претенция - вземането на кредитора - латентно притезание ;
СП - става претенция, притезание ; при падежа - възможност да се осъществи принудително
Дълг - корелативна зависимост с вземането; задължение на длъжника ; възможно е да има и дълг без отговорност - естествено задължение; може отговорност без дълг - обезпечаването на 3л за чужд дълг
Отговорност - възможност дълга да се реализира принудително
3,4 въпрос

Претенция - право на еземане на кредитора - възможност да иска от 1 л осъществяване на дължимата престация
Дълг - едно лице дължи определена престация на кредитора по силата на облигационно отношение между тях
Отговорност - длъжникът не изпълнява / не извършва престацията, която дължи спрямо кредитора + наличие на вина на длъжника - отговорност на длъжника за неизпълнено задължение
Поправяне на вредите от неизпълнението на задължението - това има вторичен характер
Отговорност - 2 вида:
1. Договорна - виновно неизпълнение на задължението
2. Деликтна - нарушаване на задължението да не се вреди на другимо
3. Имуществена отговорност - длъжникът отговаря с имуществото си, не с личността си.
Основания за възникване на облигационно отношение :
ЮФ :
Договорни - по волята на страните. Те биват едностранна сделка, двустранна сделка, многостранна - 2 + успоредни волеизявления насочени към една цел - дружество
Извъндоговорни - не по волята на страните. Те биват неоснователно обогатяване, ..........., непозволено увреждане (деликт).
По волята на държавен орган - административен акт, съда - съдебно решение
Смесени ...... - актове от различни отрасли - от АП и ОП, както и наем на еднакви имоти.
Цел на облигационното отношение - задоволяване интереса на кредитора - неговата субективна цел - отношението към благото , основанието (каузата) - самото благо.

5 въпрос

Договор - съглашение (съгласие) - съвпадане на 2 противоположни по посоки и съвпадащи по съдържание волеизявления
1. Постигане на съгласие - трябва едната страна да вземе инициативата и да адресира до другата страна волеизявление/предложение. Важно е да се отбележи, че изявления с предварителен характер не са предложения.
2. Според ТЗ чл. 209 ал.1 - съобщения чрез средства за масово осведомяване до неопределен кръг лица - покана за предложение
3. Ал.2 - ако в отговор на поканата се направи предложението и то не бъде прието без основателна причина отправилият поканата отговаря за вредите, претърпени от предложителя.
Предложение - волеизявление (покана) , като предложението също трябва да е пълно - вещ, цена, за сключване на договор, което един правен субект отправя на друг. Предложението на 1-во място трябва да е:
- Достатъчно пълно - сключване не с просто да
- Трябва да е до определен правен субект
- До неопределен брой правни субекти - общо, предложение за количество, цена, срок.
- Действие на предложението - от момента на получаването му от лицето
- Обвързваща сила - не трябва да прави същото предложение на друго лице

Приемане - пълно съгласие с предложението, като всяко отклонение, допълнение, условие представлява ново предложение
Приемането може да бъде изрично или мълчаливо
Видове договори:
1. Едностранни - задължение само за едната страна - дарение, заем за послужване, заем с лихва, безвъзмездни договори. При едностранните договори има риск от погиване на вещта - за кредитора, не мога да се развалят едностранните договори.
2. Двустранни договори - задължение и за 2-те страни - всяка страна е за другата и кредитор и длъжник. Типични примери - продажба, наем. Двустранните договори са само възмездни. Задължения и за 2-те страни - между тях съществува генетична функционална връзка. Без едното няма второто. При двустранните договори има и виновно неизпълнение на едната страна, което автоматично разваля договора.
3. Възмездни - икономически критерии - при тях има еквивалентно имуществено разместване. Типични примери са продажба, замяна, наем, страната, която дава засилена защита. Ако се уговорят друго страните може да има и със смесен характер.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Облигационно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.