Нерегламентиран достъп до ресурсите на компютър, копиране или използване на компютърни данни без разрешение


Категория на документа: ПравоВ допълнителните разпоредби към Закона за защита на класифицираната информация е дадено орпеделени на понятията: "държавна тайна", "национална сигурност" и "интереси на Република България, свързани с националната сигурност", както следва:

"Държавна тайна" е информацията, определена в списъка за номер 1, нерегламентираният достъп до която би създал опасност за или би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика и защита на конституционно установения ред.

"Национална сигурност" е състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на човека и гражданина, териториална цялост, независимостта и суверинитетът на страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции, в резултат на което нацията запазва и увеличва своето благосъстояни и се развива.

"Интереси на Република България, свързани с националната сигурност" са гарантирането на суверинитета и териториалната цялост и защита на конституционно определения ред в Република България, включително:

а/ разкриване, предотвратяване и противодействие на посегателствата срещу независимостта и териториалната цялост на страната;

б/ разкриване, предотвратяване и противодействие на тайни посегателства, които накърняват или застрашават политическите, икономическите и отбранителните интереси на страната;

в/ получаване на информация за чужди страни или от чужд произход, необходима за вземане на решения от висшите органи на държавната власт и държавното управление;

г/ разкриване, предотвратяване и противодействие на тайни посегателства, насочени към насислтвена промяна на конституционно установения ред в страната, който гарантира демократичното представителство на основната многопартийна система и дейността на институциите, установени от Конституцията;

д/ разкриване, предотвратяване и противодействие на терористични действия, на незаконен трафик нахора, оръжие и наркотици, както и на незаконен трафик на продукти и технологии, поставени под междонароден контрол, пране напари и други специфични рискове и заплахи.

"Вреда в областта на националната сигурност, отбрана, външната политика или защита на конституционно установения ред" е заплаха или увреждане на интересите на Република България или на тези интереси, които тя се е задължила да защитава, вредните последици от чието увреждане не могат да бъдат елиминирани, или вредните последици, които могат да бъдат смекчени само с последващи мерки. В зависимост на интересите и сериозността на причинените вредни последиици, вредите са непоправими или излключително големи, трудно поправими или големи и ограничени като:

а/непоправими или изключително големи вреди са тези, при които е настъпило или би могло да настъпи цялостно или частично разрушаване на националната сигурност или интересите на Република България, свързани с нея, като основни защитавани интереси;

б/трудно поправими или големи вреди са тези, при които е настъпило или би могло да настъпи значително негативно въздействие върху националната сигурност или интересите на Република България, свързани с нея, като основни защитаавани интереси, което не може да се компенсира без настъпване на вредни последици или вредните последици могат да бъдат смекчени само със значителни последващи мерки;

в/ограничени вреди са тези, при които е настъпило или би могло да настъпи краткотрайно негативно въздействие върху националната сигурност или интересите на
Република България, свързани с нея,като основни защитавани интереси, което може да с компенсира без настъпване на вредни последици или вредните последици могат да бъдат смекчени с незначителни последващи мерки.

Чл.319а, ал.4 от НК (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)-Ако деянията по ал. 1 - 3 са извършени по отношение на информация, представляваща държавна или друга защитена от закон тайна, наказанието е от една до три години лишаване от свобода, ако не подлежи на по-тежко наказание.

Най-тежка класификация е предвидена в чл.319а, ал.5 от НК, ако от деянието са настъпили тежки последици. Законодателят е определил наказание от една до осем години, като не е посочил, че то е лишаване от свобода.

Компютър:

Компютърът е устройство с общо предназначение, което може да бъде програмирано да извършва набор от аритметични или логически операции. Възможността поредицата такива операции да бъде променяна позволява компютърът да се използва за решаването на различни задачи. Обикновено целта на тези операции е обработката на въведена информация (данни), представена в цифров (дигитален) вид, резултатът от която може да се изведе в използваема форма.

От функционална гледна точка всички компютри са съставени от четири основни елемента: аритметично-логическо устройство, което изпълнява аритметичните или логически операции; управляващо устройство, което може да променя реда на изпълнение на операциите въз основа на записана информация; памет, в която се съхраняват входните, изходните и евентуални междинни данни; и входно-изходни устройства, чрез които данните постъпват и напускат компютъра. На практика в повечето съвременни компютри аритметично-логическото устройство, управляващото устройство и част от паметта са обединени в общ компонент, наричан централен процесор.

Компютрите могат да имат различно устройство, като чисто механични конструкции са известни още от древността, но почти всички съвременни компютри са електронни. Първите изцяло електронни компютри са създадени в средата на XX век, като най-ранните от тях са с размерите на голямо помещение и с електрическа мощност над 150 киловата. Съвременните машини, базирани на интегрални схеми, имат милиони до милиарди пъти по-висока производителност при мощност от няколко десетки до няколко стотици вата. Днес някои по-прости компютри са достатъчно компактни, за да се поберат в различни мобилни устройства, и достатъчно икономични, за да се захранват от малка батерия.

В ежедневната реч под "компютър" най-често се разбират персоналните компютри в техните разнообразни форми, които в наши дни са се превърнали в символ на Информационната епоха. В същото време далеч по-многобройни са вградените компютри, част от различни устройства - от MP3 плейъри до изтребители и от играчки до промишлени роботи.

Източници:
1. Разследване на престъпления свързани с компютър и компютърни престъпления//Т.Суичева; К.Трухчев; К.Гавраилов.
2. Наказателно право на Р. България. Особена част//A. Гиргинов, Софи-Р, 2006г;
3. Нови положения в особената част на НК // Д. Михайлов, СИЕЛА, 2003г
4. www.lex.bg/
5. http://bg.wikipedia.org/

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нерегламентиран достъп до ресурсите на компютър, копиране или използване на компютърни данни без разрешение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.