Нерегламентиран достъп до ресурсите на компютър, копиране или използване на компютърни данни без разрешение


Категория на документа: ПравоА) Несъщинските компютърни престъпления, при които законодателят изрично е упоменал, че при тяхното осъществяване е използвана компютърна техника или компютърна технология. Към тях спадат: компютърна измама по чл.212а от НК ; особената форма на унищожаванеи повреждане по чл.216, ал3, от НК; нарушаване на тайната на кореспонденцията по чл.171, ал1, т3 и ал.3 от НК и чл.172, ал.2 от НК; унищожаване и повреждане чрез осъществяване на нерегламентиран достъп до компютър, по смисъла на чл.216а, ал.3 от НК; документни престъпления по смисъла на чл.313, ал1-3 от НК.

Б) Несъщинските компютърни престъпления, при които законодателят не е изрично упоменал, че при извършването им са били използвани компютърна техника или други електронни устройства. Такива са престъпленията: по смисъла на чл104- шпионство; чл.106- диверсия; чл.107- вредителство; чл.145а- използване на информация събрана чре СРС; порнография- чл.159; чл.243-252- престъпления против паричната и кредитна система; чл.253-260- за данъчната и осигурителна система; чл.276- подправка на официални парични знаци; чл.348- документни престъпления и престъпления против транспорта и съобщенията.

Същински компютърни престъпления:

1.Чл.319а, ал.1 от НК визира престъпленията, свързани с копиране или използване на компютърни данни без разрешение, чрез осъществяване на нерегламентиран достъп до ресурсите на компютър.

Съгласно чл.319а (Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) "Който осъществи нерегламентиран достъп до ресурсите на компютър, копира или използва компютърни данни без разрешение , когато се изисква такова, се наказва с глоба до три хиляди лева".

Субект на престъплението по чл.319а, ал.1 от НК, е всяко наказателноотговорно лице. Според законодателя, за да бъде едно лице наказателноотговорно, то трябва да отговаря на две условия:

а/да е пълнолетно- навършило 18-годишна възраст;

б/да е извършило престъплението в състояние на вменяемост, т.е. да е разбирало свойството и значението на извършеното и да е могло да ръководи постъпките си.

В чл.18, ал.2 от НК законодателя е орпеделил, че непълнолетно лице- навършило 14 години, но не навършило 18 години- е наказателноотговорно само в случаите, когато е могло да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Малолетното лице- не навършило 14 годишна възраст не е наказателноотговорно.

Изпълнителното деяние се изразява в две форми:

* копиране на компютърни данни /чл.319а, ал.1, предл. 1-во от НК/;
* използване на компютърни данни /чл.319а, ал.1, предл. 2-ро от НК/;

Изпълнителното деяние е свързано с начина на неговото осъществяване- чрез нерегламентиран достъп до компютър.

Обект на престъплението, по смисъла на чл.319а ал.1 от НК, са ресурсите на компютър или компютърни данни.

От обективна страна е необходимо тази дейност да се извършва "без разрешение" означава, че то се отнася само за случаите, при които е предвидено това разрешение като условие за осъществяване на дадена дейност.

Българският законодател е дал орпеделение на "компютърни информационни данни" в чл.93, т.22 от НК. Компютърни информационни данни е всяко представяне на факти, информация или понятия във форма, поддаваща се на автоматична обработка, включително такава програма, която е в състояние да направи така, че дадена компютърна система да изпълни определена функция.

Субективната страна на деянието при този вид престъпление се характеризира с пряк умисъл- деецъте съзнал, че копира или използва компютърни данни, чрез осъществяване на нерегламентиран достъп до ресурсите на компютър, както и че върши това без разрешение. Законодателят не допуска този вид престъпление да е извършено по непредпазливост.

За извършено престъпление по чл.319а, ал.1 от НК българският законодател е предвидил като наказателна санкция глоба в размер на три хиляди лева. Законодателят не е определил минимален размер на глобата, като е оставил преценката за нейния размер на съда.

Според чл.2 от Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство, "незаконен достъп" е неправомерен достъп до цялата или до част от дадена компютърна система, когато е извършен умишлено.

Конвенцията предвижда и друго условие- престъплението да е извършено в нарушение на мерките за сигурност, с намерение да се получат компютърни данни или с друго намерение, както и в нарушение на мерките за сигурност във връзка с компютърна система, коюто е свързана с друга система.

В закона за защита на класифицираната информация е дадено определение на понятието "нерагламентиран достъп до класифицирана информация". Под нерагламентиран достъп до класифицирана информация се разбира разгласяване, злоупотреба, промяна, увреждане, предоставяне, унищожаване на класифицирана информация, както и всякакви други действия, водещи до нарушаване на защитата и/или до загубване на такава информация. За нерегламентиран достъп се смята и всеки пропуск да се класифицира информация с потавяне на съответен гриф за сигурност или неправилното му определяне, както и всяко действие или бездействие, довело до изнаване от лице, което няма съответно разрешение или потвърждение за това.

Класифицирана информация е тази, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация.

Достъп до класифицирана информация се предоставя само на лица, получили разрешение за достъп и само за лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп.

В чл.319а, ал.2 от НК е предвиден класифициран състав- когато деянието е извършено от повече от две лица, сговорили се предварително да извършат такова деяние. При тази хипотеза законодателят е предвидил по-строга санкция- лишаване от свобода до една година или глоба до три хиляди лева. Двете санкции са дадени алтернативно.

В случаите на чл.319а, ал.3 от НК (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) е предвиден втори класифициран състав- ако деянието по ал.1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до три години или глоба от пет хиляди лева. Деянието е извършено повторни,когато деецът е извършил престъпление, след като е бил осъден с влязла сила присъда за друго такова престъпление.

По-тежко е квалифициран случаят,когато деянието по ал.1-3 /основният състав и двата квалифицирани състава/ са извършени по отношение на сведения, съставляващи държавна тайна. Наказанието е лишване от свобода от една до три години, ако не подлежи на по-тежко наказание.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нерегламентиран достъп до ресурсите на компютър, копиране или използване на компютърни данни без разрешение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.