Нерегламентиран достъп до ресурсите на компютър, копиране или използване на компютърни данни без разрешение


Категория на документа: Право


 Нерегламентиран достъп до ресурсите на компютър, копиране или използване на компютърни данни без разрешение (чл.319а от НК)

Информационните и компютърните системи, мрежите и комуникационните устройства все по-бързо се развиват и стават все по-взаимносвързани. Тъй като обществото става все по-доверчиво и зависимо от тези мрежи и информационния поток, движещ се по тях и неизбежната нужда от автоматизирането на много дейности, то това води след себе си увеличаване на възможността за нарушаване, манипулиране, разрушаване, унищжаване и кражба на данни, намиращи се и разпространяващи се в тези системи. Появяват се голям брой термини като: кибер-престъпление; компютърно престъпление; престъпление свързано с компютри и информационни технологии; и престъпление в сферата на високите технологии.

С развитието и разширяването на обхвата на компютърните системи и Интернет и приемането им в ежедневието на обществото, се увеличава и броят на неправомерни достъп и дейности. Обектите на евентуални атаки са по целия свят са от национални и медународни инфраструктури, военни, правителствени и образователни организации, големи корпорации, малки и средни предприятия, до компании предлагащи интернет продукти и услуги.

Международна нормативна уредба:

* Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство;
* Препоръка № R /89/ 9 относно престъпността свързанас комппютрите, която предлага на националните законодателни органи ръководните принципи при определянето на някои форми на компютърна престъпност;
* Препоръка № R /95/ 13 относно проблемите на наказателното производство, свързани с компютърните технологии;
* Европейска конвенция за законова защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп, ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 05.06.2003г.(ДВ бр.55,17.06.2003г), влязъл в сила от 01.07.2003г.;
* Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси (в сила за Република България от 15.09.1994г.)
* Европейска конвенция за екстрадация (в сила за Република България от 01.10.1994г.)

Българско законодателство:
* Наказателен кодекс;
* Наказателно-процесуален кодекс;
* Закон за авторското право и сродните му права,обн. ДВ бр. 56/93г., изм. и доп. в ДВ бр.77/2002г., в сила от 01.01.2003г.
* Наредва за секретните патенти, приета с ПМС 175/09.09.1993г.;
* Закон за е;ектронния документ и електронния подпис, обн. ДВ бр. 34/2001г.;
* Закон за далекосъобщенията,
* Закон за защита на класифицираната информация, обн. ДВ бр.93/1998г.;
* Закон за защита на личните данни, обн. ДВ бр.45/30.04.2002г.;
* Закон за специалните разузнавателни средства, обн. ДВ бр. 95/97г., изм. и доп. в ДВ бр.17/02.12.2003г

Определение на понятието "Компютърни престъпления":

С промените от 13.09.2002г., публикувани в ДВ бр.92/2002г., за първи път в Наказателния кодекс бяха очертани отделните видове компютърни престъпления. Новите шест вида компютърни престъпления се съдържат в глава 9а от НК.

Освен компютърни престъпления, НК визира и други престъпления свързани с използването на компютър в други електронни устройства

Определение: Компютърни престъпление, в най-широк смисъл, е всяко престъпление, което по един или друг начин е свързано с използването на компютри и информационни технологии.

В света съществува голяма терминологична разлика отностно това, кое деяние съставлява компютърно престъпление. Термините "компютърно престъпление", "престъпление, свързано с компютри", "престъпление в сферата на високите технологии и "кибер-престъпление" често се използват като взаимнозаменящи се. Има съществуваща разлика между компютърни престъпления в тесен смисъл на думата и традиционите престъпления, извършвани с помощта на компютър.

Компютърните престъпления,в строгия смисъл на думита, изискват нови състави в националните наказателни закони, докато конвенционалните престъпления, извършвани с помощта на компютри, изискват в съответните закони създаване на класифицирани състави за улесняване на практиката и с оглед превенция. Тези престъпления са улеснени от съществуването на информационни и съобщителни мрежи, които не познават граници и от движението на данни, които са осезаема и извънредно устойчиви

Друго деление, което може да се направи между отделните видове престъпения е на същински и несъщински, в зависимост от ролята и значението на компютърните технологии за осъществяване на престъпното посегателство.

1.Същински компютърни престъпления:

Същинските компютърни престъпления са тези, с които се засягат обществени отношения, осигуряващи нормалното функциониране на компютри, компютърни системи, компютърни ресурси и компютърни мрежи, както и превомерното създаване и използване на информация.

Те са регламентирани в чл.391а-чл.319е, Глава 9"а" на Особената част от НК. Към същинските компютърни престъпления се включват нерегламентиран достъп, промяната, повредата, унищжаването на данни или програми, въвеждането на "вирус" или разпространението на пароли.

2. Несъщински компютърни престъпления:

Несъщинските компютърни престъпления са тези, които се извършват чрез компютър(пряко или косвено използване на компютърна техника или компютърна технология) и засягат различни обществени отношения

Условно несъщинските компютърни престъпления могат да се разделят на два вида:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нерегламентиран достъп до ресурсите на компютър, копиране или използване на компютърни данни без разрешение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.