Наказателноправни науки


Категория на документа: Право


Въпроси за държавния изпит по наказателноправни науки

І

1.Обща характеристика на наказателното право.Предмет,метод и система на наказателственоправнота наука.

Наказателно право - с-ма от ПН, регулиращи обществените отношения, породени от извършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество, и чието неспазване води до търсене на наказателна отговорност от съответните извършители на престъпления.
Особености на НП:
1.НП е санкционно право, което визира отрицателни прояви(престъпления); за разлика от другите правни клонове,които дават позитивна уредба;
2.тези прояви са отрицателни в сравнително висока степен;
3.това са прояви, засягащи всички сектори на обществения живот;
4.основното предназначение на НП е „да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред” (чл.1НК);
Принципи на НП - обществените потребности на които служи НП определят неговите основни начала и принципи. Тези принципи са:
1.Принцип на законността - не трябва да съществуват никакви съмнения за възможности относно превратно прилагане на з-на, както във връзка със забраната на престъпни деяния, така по отношение на предвидените наказания. Този принцип намира 3 приложения:
престъпленията да бъдат законоустановени, а не да се преценява всяко деяние (престъпления са само деянията,които законът изрично е определил);
наказанията да са законоустановени - предвидени в з-на;
освобождаване от наказателна отговорност (НО) и освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание-само в указаните от закона случаи и при установените от него предпоставки;
2.Принцип на демократизма - той намира израз в две насоки:
НП да защитава интересите на гражданите;
равенство на гражданите пред з-на - забраните на НК са адресирани до всички ФЛ.
3.Принцип на хуманизма - в НП да се съчетават принудителното и възпитателното въздействие в/у престъпния деец, като наказанието да е подчинено на определин цели - наказанието да не се налага формално, да не цели причиняване на физическо страдание и унижаване човешкото достойнство на дееца.
4.Принцип на интернационализма – НП води борба срещу деянията,които засягат основите на международното общуване, общочовешките ценности-престъпления срещу мира и човечеството, търговия с наркотици,тероризъм и др.
Отграничение на НП от сродни правни отрасли:
1)НП и НПсП - урежда отношенията между държавата и престъпника, най-вече във връзка с осъществуване на нейното първо правомощие - да осъди дееца за извършеното от него престъпление, като му наложи наказание с присъда. Посредством него се засягат съществени права на дееца - привличане в качеството му на обвиняем и налагане на мярка за неотклонение. То урежда цялостния НПс, посредством който се пристъпва към търсене на наказателна отговорност от дееца. Чрез него се полагат основите за осъществяване второто правомощие на държавата - изпълнение на наложеното наказание. НП очертава основните принципи, предпоставките и съдържанието на НО въобще,а НПс урежда по-нататък върху основата на същите принципи от какви органи и по какъв ред във всеки конкретен случай се установява,че е извършено престъпление и какво наказание да се наложи на неговия субект.
2)НП и НИП - неговата същност се проявява след влизане в сила на осъдителната присъда. То урежда отношенията между държавата и престъпника във връзка с изпълнение на наложеното наказание. НИП регламентира реда, по който се осъществява второто правомощие на държавата-да изпълни наложеното наказание(третото правомощие е да третира лицето като осъждано след това). НП от своя страна определя какви видове наказания следва да се наложат на дееца, т.е какви точно интереси ще се засегнат на осъдения и до каква степен да стане това. НИП е уредено в Закона за изпълнение на наказанията.
3)НП и международното НП-МНП има за източник международни споразумения.То регулира отговорността на отделни ФЛ за извършените от тях международни престъпления(против мира и човечеството;военни) и условията на съдебна помощ между държавите в борбата срещу тези престъпления.
Система на НП:
1.Обща част-включва:
същност и принципи на НП;
същност на престъплението;
същност на наказанието и принципи за определянето му;
действие на наказанелноправните норми;
2.Особена част-включва:
отделните видове престъпления +;
предвидените за тях наказания;
Предмет на наказателноправната наука - е действащото наказателно право, неговите норми, принципи и институти, престъплението и наказанието, наказателната отговорност, отделните видове престъпления.Към предмета на наказателно правната наука трябва да отнесем и разкриването на общественото съдържание на материалното наказателно право. Науката на наказателното право изследва неговите норми, като правно средство за постигане на определени обществени цели.
Предметът на регулиране на наказателно-правните норми са специфични обществени отношения, които се защитават от НП, и които са обект на престъпното посегателство. Тези специфични обществени отношения имат за свой юридически факт престъпното деяние. В момента на своето извършване, престъплението е този факт, който поражда специфичните обществени отношения. Наказателните правоотношения, които са предметът на регулиране на наказателното право.
Вторият структурен елемент са страните, между които възникват тези правоотношения – едната страна е държавата в лицето на специализираните правозащитни органи, а другата страна е деецът (престъпният субект).
Третият структурен елемент е съдържанието на НПОтношения – насрещни взаимообособени права и задължения на страните, които най-общо казано са свързани с реализацията на възникналата наказателна отговорност. Става дума за правото на държавата, правомощието на нейните органи:
-да наложи наказание на дееца за извършваното престъпление;
-да изпълни, да реализира наложеното наказание;
-да счита дееца за осъждан, да го дамгосва с института на съдимостта известен период от време, след изтърпяване на наказанието.
На тези три правомощия на държавните органи съответства задължението на дееца. (правомощията и задълженията са тези, които възникват автоматично със самия факт на престъплението, друг е въпроса за осъществяването им).
Съдържанието на НПОтношение се нарича още наказателна отговорност. Тези кореспондиращи си права и задължения съставляват наказателната отговорност. В момента на извършване на престъплението възниква наказателната отговорност, но друг е въпроса за реализацията й.

Метод на наказателноправната наука.Една от особеностите на НП е специфичният метод за борба срещу престъпленията-тава е методът на наказанието, като специфична мярка на държавна принуда,която се налага само от съда и се изразява в определено засягане на права и интереси на нарушителя,както и в неговото порицаване.
Основното средство, с което си служи НП, това наказателната санкция.Тя принудително засяга правата и интересите на престъпния деец, по начина и степента посочена в законана.Особености на наказателната санкция:
1)тя е реакция на обществото срещу засегнатите обществени отношения (а те се пораждат между дееца и държавата от престъплението - основния ЮФ);
2)тя е мярка на държавна принуда (дееца е длъжен да търпи засягането на неговите права);
3)тя е израз на недопустимост и морална укоримост на извършеното престъпление;
4)чрез нея се оказва въздействие върху престъпника в посока на неговото поправяне, превъзпитаване и сплашване;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателноправни науки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.