Наказателно-процесуален кодекс - лекции


Категория на документа: Право


 НПК ІІ семестър

дата за изпит 2 , 3 .06. - 8,30
3 въпроса от всяка част по един въпрос

11 Способи за доказване.
Доказателство, доказателствени средства и способи за доказване.
Доказателство - факт от действителността.
Дефиницията на доказателство от закона - НАИЗУСТ!!!
Способите са фиксирани в закона - те са конкретно посочени и само такива средства могат да се използват за събиране на доказателства.
Доказателството е вещ, предмет, състояние, което трябва да бъде установено само със способите, фиксирани в закона.
Способи за доказване:
Закона не съдържа легална дефиниция за доказване.
Способи Чл.136 НПК. Способи за събиране и проверка на доказване е било в стария НПК.Едно и също е. Процесуално технически способи,чрез които се събират доказателства.Това са след-те действия-разпит,опит,експертиза,изземване Чл136,ал1 НПК-изрично са посочени (8на брой). Щом като законът посочва изчерпателно кои са,техния пброй не може да се увеличава.Способите се подчиняват на принципа на законоустановеността!Ако използват други -ефекта е правно нищо.Може да сме намерили най-важното нещо,но не е съобразено със зак-вото за събиране на док-материал,то това "нещо" е нищо,защото не е спазен реда.Например в досъдебното производство,ако не присъстват поемни лица,които не са субекти на НПправоотношения, извършено е порочно действие достатъчно да отпадне това,което е извършено до момента.Доказателства, доказателствени средства и способи за доказване (следствени действияІ-основни.Способите са конкретно посочени- правим съпоставка.Ако д-вото е вещ се намира някъде,а ние трябва да я открием,да предприемем някакво действие, фиксиране,заснемане с фото или видеотехника.Състоянието на дееца,негови евентуално недъзи,факти,които трябва да намерим,трябва да стигнем до тези факти и да ги приобщим. Трябва да отидем на оглед, да направим разпит, да привлечем вещо лице, да се определи дали е извършено умишлено. Фактът ние го търсим. Например претърсваме ние предприемаме действия и ако открием връзката между действието и факта събираме доказателствто. Има разлика между доказателство и способ. Можем да правим съпоставка и с доказателствените действия.

12 ЕКСПЕРТИЗА.
Тя е един от способите за доказване. Едно от следствените действия, допустими за събиране на доказателства, по нашето законодателство.
Тя дава отговор на въпроси, които отговори изискват притежаването на специални знания из областта на науката, техниката или изкуството. Такива знания притежават вещи лица, които се назначават по съответния ред.
Без значение е дали ръководно решаващия субект има, или притежава тези знания. Той е длъжен да назначи експертиза, защото експертизата не обслужва само него, а всички участници в процеса. Законът предвижда две хипотези:
1. Дава се възможност на ръководно решаващия орган да прецени необходимо ли е назначаване на експертиза (чл. 144 НПК) и тогава да назначи. Назначаването на експертиза често пъти става по искане на заинтересованите обекти. (напр. ако съдията в съдебно заседание не смята за необходимо назначаването на експертиза и ако някой от страните направи искане, ще сезира ръководния орган, който ще прецени).
2. Законът лишава от право на преценка ръководно решаващия орган дали да назначи експертиза или не, т.е. при необходимост от изясняване на някои факти, законът задължава да се назначи експертиза. Експертизата се назначава ex lege - има пет случая по чл. 144 ал. 2:
а) ако е причинена смъртта някому - причината за смъртта може да се установи само чрез експертиза (задължително). При нея ще се извърши аутопсия, химически, хистологически и други изследвания, за да се отговори на въпроса каква е причината за смъртта;
б) характера на телесната повреда;
в) внемяемостта на обвиняемия - дали той е наказателно-отговорен, или не. (чл. 33 НК). Дали обвиняемия към момента на извършване на престъплението е бил в състояние на вменяемост. Делото се прекратява.
г) когато е необходимо да се изследва способността на обвиняемия с оглед на неговото физическо или психическо състояние правилно да възприема фактите и обстоятелствата и даде достоверни обяснения за тези факти и обстоятелства.
д) същото като цел, но отнесено към свидетеля - дали правилно възприема фактите и обстоятелствата (напр. възрастен човек с голям диоптър, инцидент на 200 м. от него, дава подробни сведения, но се проверява дали може да възприема)
Компетентен орган да назначи експертиза.
- органите на досъдебното производство - следователи, дознатели, прокурор
- в съдебната фаза на процеса - съда
Останалите страни могат да искат само назначаването на съдебна експертиза, но не и да назначат.
Акт, с който се назначава експертиза - в досъдебна фаза - постановление, а в съдебна фаза - определение.
Трябва да съдържа: определението се вписва в протокола на съдебното заседание.
1. Органът, който назначава експертизата, по кое дело се назначава, на коя дата.
2. Какви са въпросите, на които трябва да се даде отговор.
Не можем да поставим правни въпроси на вещото лице (напр. извършено ли е престъпление по чл. 128 НК, защото това е юридически въпрос). На този въпрос ще отговори компетентния орган, който води процеса.
Назначаване на вещото лице - със съответен акт на органа, който ръководи дадената фаза. Актът, с който се назначава, се изпраща в организация, която има съответните компетентни кадри. На вещото лице трябва да се разясни, че носи наказателна отговорност за неверни данни. То трябва да приеме извършването на експертизата. В акта за назначаване се посочва и срокът, в който трябва да се представи експертизата.
ИЗЗЕМВАНЕ на сравнителни образци за изследване (нова регламентация в НПК).
Преди законът е казвал "може", но по Конституция имаме неприкосновеност на личността (освен ако не е предвидено в закон).
В новия НПК това е предвидено и позволено. Става пак със съгласието, ако откаже се взема решение от съответния първоинстанционен съд и ако не изпълни доброволно, се принуждава. Представят се образците на вещото лице и той вече може да направи изследване за съпоставката им.
Вещи лица могат да бъдат лица, които нямат и не са имали друго процесуално качество в делото (експертът трябва да бъде непредубеден);
Не можем да назначаваме за вещо лице, онзи който не притежава специални знания в съответната област. Не могат да се назначават лица, зависими от обвиняемия. Свидетел също не може да бъде експерт.
Експертно заключение - трябва да даде отговори на поставените въпроси.
(напр. експертът дава заключение, че вещество в тялото на човека е химическо и е внесено или от самия пострадал, или от друг, за да причини смъртта му, дава ни насоки за причината).
Възниква проблема за процесуално-правната природа на експертното решение от гледна точка на доказателства и доказателствени средства.
Заключението на първо място е писмено.
Експертът дава писмен документ, на който се е подписал и дава причина за смъртта (например).
Възниква въпрос за сравняване между експертното заключение и доказателственото средство.
Експертното заключение доказателствено средство ли е, или доказателство?
Самото доказателство е предмета, който е намерен, факта, който е установен, това е направено чрез експертизата, но не е едно и също. Едното възпроизвежда другото.
Протоколът с показанията на свидетеля е писмено доказателствено средство, той е източник на факти.
Експертното заключение безспорно е източник на доказателства.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателно-процесуален кодекс - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.