Наказателно право, особена част


Категория на документа: Право


14. Измама, изнудване, състави
Измама - чл.209 до чл.213, обикновенна, документна, компютърна и застрахователна. Измамата е изкл.от застраховетелните, не може да се извърши без опр.поведение от пострадалото, измаменото лице. Това имамено лице, трябва да има регламентирата възможност да се разпорежда със свои или чужди имущества. Обикновенната измама - чл. 209 до 211 има 5 форми на ИД; 1/ активна измама - възбуждане на заблуждение - създава неправилна представа за действителността; 2/ поддържане на заблуждението - дееца не е създал този случаи с невярната представа, но го поддържа; 3/ използване на заблуждението - пасивна измама; 4/ използване на неопитността на лицето; 5/ използване неосведемостта на някого и настъпването на имотна измама, трябва да има причинна връзка. В резултат неверните представи дееца, извършва акт на имущ.разпореждане, в което уврежда своето или чуждо имущество. Елемент на състава е съставянето на някакви вреди, субект - внол; суб.страна - пряк умисъл и спец.цел - набавяне за себе си или др.имотна облага. Квалифицирани състави: чл.210, 212 - документна измама - използва се документ с невярно съдържание, не истински или преправен. Дееца в случая използва такъв документ да създаде мнимо пр.основание, да получи чуждо движимо или недвижимо имущество. Движими, както и недвижимо, влиза в нормата. Субект - внол, суб.страна - пряк умисъл. Като няма значениое, кои е създал порочния документ. Ал.2 - ИД се изразява в съставяне на такъв документ,след което дееца дава възможност на др.физ или юрид.лице да получи без правно основание движимо или недвицимо имущество. По ал.1 да се присвои, по ал2 умишлено, без да иска да се присвоява.
Чл.202а/ възбуждане и поддържаване на заблуждението у някото, като това става като дееца внася, изтрива, изменя, заличава налични данни или използва чужд ел.подпис.Резултатно П, субект - внол; суб.страна - пряк умисъл със спец.цел.
Чл. 212б/ стимулираща норма за върнато имущество; чл.213 - застрахователна измама - разрушаване, повреждане или унижощаване на свое осигурено имущество. Субект - лице, което притежава имущество; суб.страна - пряк умисъл, спец.измамлива цел. Ще бъде довършено като собственика го разруши. Ще бъде налице опит за измама, ако не се стигне до имотна вреда. Изнудване. Рекет - чл.213а - опит, очертан като довърш.П. Рекета представлява опит за изнудване на довършено П. При рекета, ИД се изразява със заплашване с насилие, с разгласяване на настоящи обстоятелства, увреждане на имущество или др.противозак.действия за пострадалия или негови ближни. ИД - заплашване; субект - внол; суб.страна - пряк умисъл със спец.цел, а именно да принуди другиго да се разпореди с вещ или със свое право или да поеме имуществено задължение. Чл. 214 изнудване - ИД се изразява в принуждаване на някого със сила или заплашване да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му. И с това да причини на него или другиму имотна среда. Субект - внол с власт да се разпорежда със свои или чужди вещи. Суб.страна - пряк умисъл или спец.цел - да набави за себе си или другиго имотна облага. Приготовленията се наказват като самостоятелно П. Вещно укривателство - вторични П. Винаги предполага преди него да е извърш.някакво осн.П. Форми на ИД са: укриване, придобиване или спомагане да бъдат отчуждени, чужди движ.вещи. Субект - внол, което не е участвало в първонач.придобиване. Тези чужди вещи да са придобити. Суб.страна - пряк умисъл; да се добави за себе си или другиго имотна облага; спец.цел. Унищожаване и повреждане - чл. 216 - форми на ИД са унищожи или повреди. Предмет - всяка чужда вещ - движима или не. Резултатни П. Ал.2 - предмета е свое имущество, но да е заложено или ипотекирано. Ал.3 - способа е чрез нерагламентиран достъп до компютър от значение за предприятие, учреждение, юрид или физ.лице и по този начин да унищожи или повреди чуждо имущество. Чл.216а/ ИД е нарушаване цялостта на елемента на електро, газово или топлопреносна с-ма. Деянието е довършено, когато се наруши цялостта на тази мрежа. Субект - внол; суб.страна - пряк умисъл.

15. Престъпления против стопанската с-ма
Общи стопански П - да се реализират във всеки отрасъл на стопанството. Чл.219 - безстопанственост - ИД се изразява в неполагане на достатъчно грижи, може да се осъществи чрез бездействие или неправилно стопанско действие. П е резултатно, поради тези неположени достатъчно грижи и се е стигнало до значителна повреда, унищожаване или повреждане на имуществото или др.значителни щети за предприятието или стопанството. Субект - дл.лице, на което са възложени да полага грижи, за такова имущество; суб.страна - непредпазливо деяние, ал.3 се посочва форма на вината и умисъла. Чл.219, ал2 - косвена безстопанственост, упражняване на недостатъчен контрол върху лицата на ал.1; ал.2 - лице, с контролни функции, по отношение на дл.лица. Форма е непредпазливост, ал.3 - умисъл. Чл.220 - сключване на неизгодна сделка - едностранна полза, неизгодността може да касае цената на стока, нейното качество, срокове на доставка. П е резултатно, довършено, когато след скл.на сделката излезе значителна вреда за стопанството, учреждението, предприятието. Субект - внол; суб.страна - умисъл. Чл. 225б/ даване на бакшиш - ИД - получаване на имотна облага за извършена работа или оказване на услуга. Състава е субседиарен. Субект - внол; суб.страна - спрямо умисъла.

16. Престъпления в отделни стоп.отрасли
Чл.228 -нареждане или допускане на некачествена стока. Да се осъществи, както чрез действие, така и с бездействия. Довършено прест,ще бъде в момента, в които е започнало производството на некачествената продукция. Субект - лице, което има ръководни или контролни функции; суб.страна - умисъл - пряк или евентуален. Ал.2 - П против промишлеността; субект е лицето на това маркиране на стоките в едно преприятие. Особен субект. Първата форма на ИД - да маркира като стандартна стока, не отговаряща на изискванията; чрез бездействие - да не маркира нестандартна стока, да я продаде като стандартна. Чл. 231 - П предполага наличие на нестандартни стоки, пуснати в продажба. Да е съставомерно трябва недостатъците на стоките да са обявено за дееца. Чл. 232 - измама на купувач - измамата при тегленето и меренето на стоки; служенето с неверни мерки и теглилки; примесване на чужди вещества или влошаване качеството на стоката. Натрупаната печалба да остава в касата на предприятието, иначе ще отг.по чл.202. субект - продавач; суб.страна - пряк умисъл. Чл. 235 - П против горското стопанство - ИД е сечене, събиване, добиване, извозване от горския фонд на дървета или части от тях, вкл.паднали или отсечени. Субекта да е бил лице, което няма разрешително да извършва тази дейност или извън рамките на изв.такива. общ субект, суб.страна - умишлено.
17. Престъпления против кредиторите
Груповият обект са тези отношения, свързани с гарантиране и интересите на кредиторите. 3 посегателства от този раздел: неъобщаване на собствена нетрудоспособност; банкрут; неизпълнение към търговец. По-голяма част са резултатни. Чл. 227б/ несъобщаване на неплатежоспособност - понятие на търг.право и възниква, когато търговец, не може да изпълнява своите задължения. Само по себе си изпадането е неплатежоспособност е непрестъпно. Но търг.закон задължава търговеца в 30дн.срок да заяви в съда. Субект - лице, което има качеството търговец, както и лицата, които представляват търг.дружество или кооперация и лицата, които като са били длъжни да уведомят БНБ за изпадане на банката в неплатежосп., не са извършили това. Прест.банкрут чл.227в/ умишл.банкрут, чл,227д/ непредпазливост. За банкрут ще отг.само лице, изпаднало в несъстоятелстост, но не всяко лице изпаднало в несъстоят.е субект на прест.банкрут. При умишл.банкрут действията на търг.следват след откриване на произв.на състоятелство; при непредпазливият - действията водят до обявяване на несъстоятелност. П е резултатно. От тези пр.да са настъпили значителни щети за кредиторите. Субект - търговец, лицата представляващи или управляващи търг.дружества или кооперации. Чл. 227 - непредпазлив банкрут. Производството по несъстоятелност не е обективна предпоставка, а е следствие. В резултат на водене на търг.дела или рискови сделки, несъобразени разходи, неправилно водене на счетов.отчетност се стига до обявяване на несъстоятелност, има и двустепенен резултар. Субект е същия търговец. Има стимулираща норма за ненаказуемост на търговеца, ако удовлетвири кредиторите си преди постановяване на първоинстанционната присъда.

21. Престъпления по служба
Чл.282 - ИД е нарушаване или неизпълнение на сл.задължения или превишаване на власт или превишаване на права. При нарушаване, дл.лице, както чрез действия, така и с бездействия да доведе до адм.нарушения. При неизпълнението имаме бездействие, а при превишаване правата на властта и правомощията е чрез действия. Възниква опасност да настъпят немаловажни средни последици - не повече от 3мин.раб.заплати.. субект - дл.лице; суб.страна - пряк умисъл и спец.цел /3 варианта - да набави за себе си или др.облага или да причини другиму вреда./ Квалифц.състав, ако са настъпили вредни последици, или деянието е изв.от лице, отговорно за сл.задължение. Чл. 283. Длъжностно лице, което използува своето служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага. Чл. 285. Длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното престъпление.

22.Набедяване- който пред надлежен орган на властта набеди някого в престъпление, като знае, че е невинен, или представи неистински доказателства срещу него, се наказва. Субект на престъплението може да бъде всяко наказателноотговорно лице, с изключение на лицата, които участват в процеса - свидетели, преводачи, тълковници, вещи лица. Последните ако извършат разглежданата дейност, ще извършат присъщите за тях престъпления против правосъдието - лъжесвидетелство, лъжлив превод или тълкуване, или лъжливо заключение.Изпълнителното деяние на набедяването има две форми: 1. устно или писмено приписване извършването на престъпление и 2. представяне на неистински доказателства, които уличават някого в престъпление.Лъжесвидетелстване- който пред съд или друг надлежен орган на властта като свидетел устно или писмено съзнателно потвърди неистина или затаи истина, се наказва за лъжесвидетелстване.Субект на това престъпление може да бъде единствено лице, което се разпитва от надлежен орган на властт или съд /без значение граждански или наказателен/, в качеството му на свидетел.Изпълнителното деяние на лъжесвидетелстването може да се осъществи в две форми: потвърждаване на неистината или затаяване на истината. От субективна страна престъплението е умишлено. Лично укривателство. Личното укривателство е предвидено в чл. 294 от НК. То е вторично и субсидиарно престъпление. То е вторично, защото е немислимо без друго, първично престъпление. Не е нужно да има влязла в сила присъда за първоначалното, укриваното престъпление - преди извършване на личното укривателство. Престъплението лично укривателство е също и субсидиарно спрямо укриваното първично престъпление, защото негоият състав може да намери приложение, единствено ако субектът му не е участвал в първичното престъпление, вкл. като интелектуален помагач, обещал на дееца да го укрие. Субект на престъплението може да бъде само лице, което не е взело участие в първичното престъпление. Ако се е оказало интелектуален помагач, обещал на неговия деец да го укрие, и изпълнил след това своето обещание, това лице ще отговаря само за първичното престъпление и никога за субсидиалното лично укривателство. Изпълнителното деяние се заключава в спомагането на лице извършило престъплението, да избегне или да бъде осуетено наказателното преследване или то да остане ненаказано. От фактическа гледна точка това може да се изрази в различни действия или бездействия - даване на убежище на извършителя на престъплението, унищожаване или повреждане на веществени или писмени доказателства за престъплението и др.

23.пасивен подкуп-длъжностно лице, което поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва за подкуп. Субект на пасивния подкуп може да бъде само длъжностно лице. Предмет на подкупа е дар или каквато и да е облага, т.е. облагата може да няма имуществен характер /до 2000г. предмет на подкупа е само имуществена облага/.Формите на изпълнителното деяние са няколко: "приеме" или "поиска" дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или "приеме предложение или обещание за дар или облага". За да бъде получен подкуп той трябва да бъде даден. Тази форма на престъпна дейност е наречена активен подкуп и е уредена в чл. 304-305а от НК. Субект на активния подкуп е всяко наказателноотговорно лице.Предмет на активния подкуп е дарът или каквато и да е облага.Форми на изпълнително деяние са "даде" дар или облага

24. Документни престъпления
Родов обект за общ.отношения, свързани със създаването , изпъленение и съхраняването на документите. Документът е изрично писменно волеизявляние на конкретното лице, което има правно значение. Документа е материализиран върху относително трайна основа /хартия/ - представлява конкретно волеизявление - за воля или за знание. Това волеизявление има прав.значение. В писмена форма във средствата на езика. Волеизявление на конк.лице, да носи подписа на своя автор. Документите могат да бъдат разделени на няколко категории - на официални и частни документи. Офиц.се издават от дл.лица в кръга на неговата длъжност, по установения от закона ред и форма - Чл. 93.т.5. Частни са всички документи, които не са официални. Истински и неистински /придаден вид, че представляват конкретното волеизявление на дл.лице, а не на това, за което се представя./. Истински - всички тези са сочени като автор с истински съставител. Свидетелски с оглед на съдържанието - дали представляват изявление на воля или знание. Подправката на частен и офиц.документи. чл. 308 - подправка на официален документ - дееца съставя неистински документ или преправен като сочи, че др.лице /длъжн./ го е издало. Субект - внол, общ; суб.страна - пряк умисъл със спец.цел - документа да бъде използван. Няма значение дали съдържанието на документа е вярно или не, важно е, че автора сочи, че не е този. Приготовление и сдружаването с цел да се извърши подправка на долумента. Чл. 308 - подправка на частен документ.Субекта съставя сам или чрез другиго неистински частен документ или преправя съдържанието на такъв документ и ги използва.

26. Самоуправство.

Съгласно чл. 323, ал. 1 от НК самоуправството е самоволно, не по установения от закона ред, осъществяване на едно оспорвано от другиго свое или чуждо действително ии предполагаемо право.Субект на престъплението може да бъде само лице, което е страна по конкретно правоотношение, възникнало по повод на имуществено право. Всяко друго лице, което не е страна по това спорно правоотношение, не може да бъде извършител, съответно пострадал, по състава на чл. 323 от НК.
Изпълнителното деяние на самоуправството се изразава в самоволно, не по установения от закона ред, осъществяване на едно действително ии предполагаемо чуждо или принадлежащо на дееца право.
На първо място трябва да е налице едно претендирано от дееца право. Без значение е дали то е действително или предполагаемо. За съставомерността на самоуправството е от значение убеждението на лицето, че правото съществува. Ако такова убеждение липсва, извършеното не може да се квалифицира като самоуправство.. От субективна страна, самоуправството е умишлено престъпление. Деецът трябва да съзнава, че когато извършва промяна на съществуващото фактическо положение, като осъществява съответното право, нарушава установения от закона ред, както и че липсва съгласие за това от страна на засегнатото лице Хулиганство- Субект на престъплението може да бъде всяко наказателноотговорно лице. Хулиганството се осъществява чрез извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Под "непристойни" се разбират неприлични, безсрамни действия, изразяващи се в ругатни, буйство и всякакви други прояви, скандализиращи обществото и които противоречат на установения в обществото порядък и морал

27. Престъпленията се наричат общоопасни, защото с тяхното извършване се създава опасност за засягане на лични и имуществени права и интереси на един широк и предварително неопределен широк кръг лица Субект на умишления палеж е всяко наказателноотговорно лице.Предмет на престъплението може да бъде движимо или недвижимо имущество, което има значителна стойност. Изпълнителното деяние се изразява в запалване предмета на престъплението. То може да бъде осъществено чрез действие или бездействие. За да е довършен палежът е необходимо подпалената вещ да може да гори самостоятелно. Размерът не причинените вреди не е признак на състава.От субективна страна престъплението е умишлено - пряко или евентуален умисъл, но деецът не трябва да има за цел отслабване на властта или създаване на затруднения, защото тогава ще се касае до диверсия. Умишленият палеж е квалифициран, когато- палежът е представлявал опасност за живота на някого, Ако е имало опасност пожарът да се разпостре и върху други имоти със значителна стойност, Ако запаленото имущество има историческа, научна или художествена стойност. Умишлено наводняване /чл. 334 от НК/.Наводняване по см. на НК е стихийно изтичане на големи водни маси. Субект на умишленото наводняване е всяко наказателноотговорно лице.Изпълнителното деяние се изразява в поставяне или остовяне в действие на големи водни маси така, че те протичат стихийно. За разлика от палежа, не е установено изискване застрашените имущества да са на значителна стойност. Необходимо е обаче, те да не принадлежта на дееца. От субективна страна формата на вина е умисъл, но отношението на дееца към възникналата конкретна опасност за живота или имота някого трябва да е непредпазливост. Незаконно придобиване и съгланяване на оръжие- който придобие по какъвто и да е начин, държи или предаде другиму взривни, огнестрени, химически, биологични или ядрени оръжия или боеприпаси, без да има за това надлежно разрешение, се наказва...Субект на престъплението по чл. 339, ал. 1 от НК може да бъде всяко наказателноотговорно лице, което не притежава необходимото разрешение за придобиване, държане или предаване другиму на съответното общоопасно средство.Изпълнителното деяние може да се изрази в три форми - придомиване, държане или предаване другиму на съответото общоопасно средство.

28. Субект на престъплението може да бъде всяко наказателноотговорно лице.
Предмет на престъплението могат да бъдат описателно изброените в закона средства на транспорта. Не са предмет на престъплението по чл. 340, ал. 1 от НК машините, които не са изобщо транспортни, а имат чисто производствено предназначение, както и по-малките транспортни средства /мотоциклети, едно- или двуместни лодки и др./. Не са предмет на престъплението знаци и сигнали, посегателството връху които съставлява отделно престъпление против безопасността на транспорта /чл. 344 от НК/.Изпълнителното деяние на престъплението по чл. 340, ал. 1 от НК се изразява в повреждането на някой от посочените предмети, или в аставянето да се повреди, да се засегне или да потъне кораб.
Повреждането трябва да бъде такова, че да създава опасност за живота на другиго или за значително повреждане на чужд имот. Това поначало ще бъде скрита повреда, която не отнема възможността за придвижване на превозното средство или за по-нататъшната му експлоатация. Очевидните увреждания, които не създават никаква обща опасност, ще са несъставомерни, за тях ще се отговаря за повреждане на чужда вещ по чл. 216 от НК.От субективна страна престъплението е умишлено, като по отношение на живота или здравето на друго лице той не трябва да бъде пряк. В противен случай ще е налице опит за убийство по начин, опасен за живота на мнозина /чл. 116, ал. 1, т. 6 от НК/, или съответно опит за причиняване на някоя от телесните повреди.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателно право, особена част 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.