Наказателно право, особена част


Категория на документа: Право


2. Престъпления против Републиката

Тези престъпления въздействат отрицателно върху Републиката и са от естество да подровят или отслабят властта, или пък да доведат до смяната на една власт с друга, или до промяна на конституционния ред. Раздел Измяна има за обект общ.отношения, които гарантират вътрешната сигурност на РБ. Чл.95 - 1. участие в опит за преврат - izpylitelnoto mu deqnie e насочено към смяна на властта в центъра или по места; 2. участие в бунт /открито повдигане на определен кръг от хора, които принадлежат към формален колектив срещу властта/; 3. участие във въор.въстание /отделни участници са обединени от престъпна цел и трябва да са въоръжени/.субекта - с общ субект, от суб.страна - пряк умисъл и специална противодърж.цел. Чл.96 - изменнически терористичен акт - посегателства срещу държ.или обществен деятел и срещу обикновен гражданин. двуобектно престъпление, при което наред с общ.отношения, гарантиращи вътр.сигурност се засягат и живота и телесната цялост. Предмет е лице, заемащо високо ниво в държ.йерархия. Изп.деяние е лишаване от живот или причиняване на тежка тел.повреда. Пряк умисъл и спец.цел. Посегателства срещу обикн.гражданин - изпълнителното деяние е причиняването на смърт на едно и повече лица, като не е необходимо да имат особ.качество. Умъртвяването трябва да стане чрез общоопасно деяние /палеж, взрив, наводнение/.
Раздел Предателство и шпионство - обекта са общ.отношения, свързани с гарантира и обезпечаване на външ.сигурност. Посегателствата засягат: държавната независимост и суверенитета; териториалната неприкосновеност; военната мощ. Чл. 98 - подбуждане към война или враждебно действие срещу Републиката. Изп.деяние се изразява в подбуждането, като пряко или косвено въздействие върху психиката на лице, за да бъде мотивирао да предприеме враждебни действия срещу Republikata. Престъплението е безрезултатно. Деянието е извършване на действие с цел да се предизвика война или др.враждебно действие. Субекта е общ, с пряк умисъл. Чл. 100 - преминаване на страната на неприятеля или подпомагане на чужда държава при война или вражд.действия против Р. Важен субект - бълг.гражданин. От обект.страна престъплението се извършва в особ.обстановка /във време на обявена война или започнала война/. Чл. 104 и 105 - шпионство - при това престъпление се стига до издаването на сведения, съставляващи държ.тайна на чужда държава или чужда организация, или се създава опасност за узнаването й. Предмет на шпионство е държ.тайна. Нерегламентирания достъп би създал опасност или би увредил интересите на РБ свързани с нац.сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционния ред. Субект е всяко наказателноотговорно лице. Изп.деяние има 3 форми: най-тежката е издаването на такава информация на чужда държава или организация /пряко непосредствено издаване/; събиране с цел издаване на чужда държава; чл.105 шпионски договор - лицето се поставя в услуга на чужда държава като шпионин. Субседиарни една спрямо друга. Стимулиращи норми: чл.104 и 105 ал.2 - ако дееца е издал или събрал с цел издаване и доброволно разкрие пред органи на властта, извършеното престъпление се наказва при смекчаващи обстоятелства. По чл.105 ал2 - ако е в услуга на чужда държава и доброволно се разкрие - не се наказва.

3.Престъпление против икономическата основа
Раздел III Диверсия и вредителство

Чл.106 Диверсия - унищожаване или повреждане на съществени имущества, които са общ.собственост. Предмет на вредителството са различни имущества, които трябва да са значителни и обществени. Обществено е, което принадлежи на държавата, общините, кооперациите, общ.организации и на други юрид.лица, които участват. Изп.деяние - унищожаване и повреждане. Унищожаването е повреждането на някаква субстанция или опр.вещ до неговата невъзможност за използване. Повреждане - вредоносно засягане на веща или имуществото. Престъплението е резултатно. Субекта е общ, от суб.страна - пряк умисъл и спец.цел /да отслаби властта или да и създаде затруднения/. Чл.107 Вредителство - противодържавно засягане на народното стопанство.ИД- Разстройване или подриване на отделен стопански отрасъл или предприятие. Чрез 3 способа: 1. като се използват държ.учреждения или стоп.предприятия, общ.организации; 2. възпрепятстване дейността на отрасъл или предприятие; 3.саботаж - неизпълнение на важни стопански задачи. Общ субект, пряк умисъл и спец.цел. Един квалифициран състав за особено тежки случай. -"подравя" е прекратяване на стопанската дейност в рамките на отрасъла или стопанското предприятие.-разстройва" - означава функционални смущения в иначе продължаваща стопанска дейност.

Други престъпление против Републиката
Чл.108 - Проповядване на фашистка или друга антидемократична идеология; проповядване на насилствено изменяне на установения от КРБ държавен и общ.строй. Проповядване - довеждане до знанието на трети лица информация. Фашистка идеология - субекта е общ, пряк умисъл, формално престъпление.Чл.108а - Тероризъм, субекта е общ; суб.страна - целта е да се създаде смут и страх в населението; да заплаши орган на властта, представител на обществеността, на чужда държава, межд.организация; да принуди тези лица да извършат или пропуснат нещо в кръга на функциите им. По ал.2 - събиране или предоставяне на фин.или др.средства за извършване на Т. Наред с прест.умисъл, субекта да знае или предполага, че тези средства се използват за Т.
Чл.109 - противодърж.организация или група: субект - ВНОЛ, суб.страна - пряк умисъл. ал.1 - организиране и ръководене на такава група, а ал.2 - членува. Разлика между група и организация е качествена /степента на организираност и устойчивост./ Изп.деяние - образуване - дейност по консолидиране волите на отделни участници в една обща воля; ръководене - дейност по разпределение на задачите на членовете; членуване - довършено с изявяването на желание на деежа да се присъедини и приемането на това негово заявление. Тази орг.или група трябва да има специална предназначение - да си постави за цел да извърши П против Р. Поощрителни норми: ако участник се предаде доброволно и разкрие всичко, което му е известно се наказва по чл.55 /смекчаващи обстоятелства/.

4. Глава 2 Престъпления против личността
Груповият обект са общ.отношения, свързани с гарантиране и обезпечаване личните права и интереси на гражданите - правото на живот, здраве, предвижване, чест, достойнство. Същественото е, че се засяга човека като биолог.индивид, а не като гражданин.
5. Убийство - най-тежко П против личността. Чов.живот започва от момента на раждането до момента на биол.смърт. Изп.деяние - умъртвяване - всяко действие или бездействие обективно годно да доведе до смърт. П е резултатно, увреждащо, довършено с настъпването на смърт. Важен признак - причинно-следствена връзка. Предмет на П е друг чов.живот. Субект - ВНОЛ, от суб.страна - пряк или евентуален умисъл. Осн.състав - чл.115 е субседиарен спрямо по-тежко и по-леко наказуеми състави. Чл.116 ал.1 т.3 убийство на баща, майка, рожден син или дъщеря. Нак.право се интересува от юрид.бащинство, а не от биологичното. При бащата презумпцията за бащинство, осиновитея, лицето срещу което е уважен иска за установяване на бащинството и лице, което е припознало дееца. По отнош.на майката - пълното осиновяване, припознаването, признаване жената за майка по исков ред и биол.връзка. Към рожд.деца се приравняват пълно осиновяване, а когато е непълно - пострадалия ще има качество рожд.син или дъщеря при биолог.си родители. Чл.116 ал.1 т.4 на бременна жена, малолетно лице или на повече от 1 лице. Жената добива кач. "бременна" от момента на оплождането до момент на раждането или прекъсване на бременноста. П ще бъде довършеноп с настъпване смъртта на жената, а не на плода. Убийство на повече от 1 лице - умъртвяването може да се осъществи с едно телодвижение или няколко, извършени последователно. Умисъла на У на пов.от 1 човек трябва да е възникнал предварително /по време на извършване на първото У, или непосредствено след него/ Изкл.се прилагане правилата за съвкупност. Ако дееца е действал с такъв умисъл, а е настъпила смъртта само на едно лице - опит за убийство за повече от едно лице. 2. С оглед особеностите на обект.страна: т.5 на лице, което се намира в безпомощно състояние. БС е обект.обстоятелство, което пречи на пострадалия да се съпротивлява и брани или да избегне нападение. То може да се дължи на старост, болест, слепота, инвалидност, сън, алк.опиянение, на малка възраст. Дееца не е допринесъм за безпомощ.състояние, а само се е възползвал. 3. По начин или със средства опасни за живота на мнозина: и в двата случая деянието трябва да застрашава живота на мнозино, но тази опасност да е реализирана в смъртта на едно лице. Начин опасен за мнозина - начина, които дееца избира, създава опасност за живота повече от 1 лице /пожар/; средство опасно за живота - такова, което по ествеството си развива голяма сила и енергия и има широк обсег на действията си /огн.оръжия, взривни в-ва/. По т.6 по особено мачителен начин за убития - преживените от убития страдания преди настъпването на смъртта да надвишават онова, което обикновено е хар-но за настъпването й. С особена жестокост - едно качество на извършителя, а не на причиняването на смъртта - коравосърдечен, жесток. 4. С оглед особеностите на субекта - чл.166 ал1 т.1 -убийство на длъж.лице, представител на обществеността или полиц.орган при или по повод изпълн.на службата. По т.10 когато У е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организ.прест.група. По поръчение дееца е външен спрямо ОПГ и му се възглага поръчка. В изпълн.на реш-е дееца е глен на ОПГ, която е взела решение за У и му е възложила новото изпълнение. 5. С оглед субект.страна: т.9 извършено предумишлено: предварително; в спокойна обстановка - хладнокръвно; и обмисляне за и против. Т.7 с користна цел - дееца желае, чрез деянието да набави за себе си или другио имотна облага или увеличаване на имуществото си или на трето лиц /У на наследодател./ т.8 с цел да бъде улеснено или прикрито друго П - да бъде улеснено - жертвата се явява пречка за извършване на друго, докато при прикриването вече е извършено дриго П и убийството цели първото П да остане неразкрито или да се затрудни разкриването у.
Т.11 убийство, извършено по хулигански, расистки или ксенофобски подбуди. По ХП дееца цели да покаже явно неуважение към обществото и пренебрежение кум морала и чов.личност. При него обикн.отсъстват лични отношения между дееца и жертвата - безмотивни П. Субекта осъществява едно или няколко действия, които групо нарушават ОР и едно от тези действия е умъртвяването. Изп.деяние е продължение или част от хулиг.поведение, чиято кулминация е убйството. С пряк и евентуален умисъл. По расистки подбудии - расов признак; по ксенофобски - не търпи различни от него хора. По т.12 - опасен рецидив чл.29 - дееца е извършил две деяния с две отделни решения. Леко наказуеми случай: привилегировани състави: чл. 118 - убийство в афект - извършителя трябва да е предизвикан от пострадалия с насилие, тежка обида, клевета или с друго противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за извършителя или негови ближни. Дееца изпада в силно раздразнение /физиологичен афект/. Ближни -нисходящи и осиновени, заварени, поведени; възходящи, съпрузи, братя, сестри и техн.съпрузи и родници по съребрена линия до 4 степен. Чл.119 - при превишаване пределите на неизб.отбрана - пострадалия е нападнал дееца и той отблъсквайки нападението е превишил пределите и е умъртвил своя нападател. Нападнатият при защитата да е превишил пределите на неизб.отбрана и неговото поведение стана нападение. Чл.117 приготовление за убийство, по ал.2 подбуждане към убийство - подбужданото лице не е било склонено да извърши П. Чл.120 - У, извършено от майка върху рожба във време на раждане или веднага длед него. Умисъла не трябва да е формиран по време на бременността. Субект могат да бъдат и двамата родители по чл.121. Предмет е туко-що роденото дете с чудовищен вид. Внезапен умисъл - при вида на детето.

6.Убийство по непредпазливост чл.122
Изп.деяние е причинаване на смърт другиго, субект - ВНОЛ. Суб.страна - самонадеяност и небрежност. По-тежко наказуемо е деянието, когато смъртта е причинена с огн.оръжие или силно действащо отровно вещ-во, или смърт на две и повече лица /по различно време, но от една и съща причина/. Чл. 123 У при професионална непредпазливост. Изп.деяние е причиняване на смърт, поради незнание или немърливо изпълнение на занятие или др.противорегл.дейност, представляваща източник на повишена опасност.Форма на вина - непредпазливост - небрежност, самонадеяност. Не знание - липса на теорет.познания или на практ.опит. Немърливо изпълнение - не съобразяване с изискванията за безопасно осъществяване на дейността, въпреки познаването й. Субект - ВНОЛ, което може да извършва тази дейност , по ал.2 субекта е неправоспособно лице. По-тежко наказуемо, ако е бил в пияно състояние /над 0,05%о/. Няма изискване за причинна връзка между пияното му състояние и смъртта. Поощрителна норма, ако дееца е направил всичко зависещо от него за спасяване на пострадалия. По чл.124 П при смесена вина - смърт по непредпазливост при нанасяне на тежка тел.повреда. Ако телесн.повреда в състояние на афект, повиш.пределите на неизб.обрана и ако е опасен рецидив. Чл.125 изключва наказуемостта на майка, която е причинила по непредпазливост смъртта на своята недородена или туко-що родена рожба.

7. Телесни повреди
ТП е противоправно и виновно повреждане на здравето на др.човек или причиняването на болка или страдание. В зависимост от вида на повреждане се разделя на тежка, средна и лека /чл.128-129/. Тежка чл.128 - От суб.страна - умисъл. ТП е тежка, когато е причинена от продължително разстройство на съзнанието /когато псих.дейност на разстроения са настъпили такива явления, които го правят соц.непригодна личност/. Постоянна слепота на едното или двете очи - Не е необх.слепотата да е абсолютна. Достатъчно е пострадалия да не може да възприеме предметите от заобикалящата го действителност от близко разстояние. Постоянна глухота - Трябва да са засегнати и двете уши.Загуба на речта - Ще е на лице, когато повреденият е принуден да изразява своите мисли чрез др.способи. Детеродна неспособност - При мъжете - оплодителна неспособност, при жените - неспособност на зачеване, износване и норм.раждане. Обезобразяване - причинява завинаги, разствойство на речта или сетивен орган, Съществено измемение на чов.образ.Загуба на един бъбрек, слезката или на крило от бял дроб - органа да е престанал да функционира без значение дали се намира в тялото или е отстранен. ТПП ше е налице, когато съответния крайник напълно е загубил осн.си функция. При загуба на ръка от китката надолу, загуба на всички пръсти, ако липсва палеца и някои друг от пръстите. Пръстът липсва, ако не са на лице 2 паланки от него. По отношение на крак - когато е отрязан. Pувреждането не може да се възстанови и застрашава живота. Средна тел.повреда - чл.129 - или са възвратими или не лишават пострадалия от даден орган или функция. Трайно отслабване на зрението или слуха - не по-малко от 30дни + глухотата на 1 ухо. Трайно затрудняване на речта - засягане на говора, което става чрез засягане на ларингса на езика, устните. Трайно затрудняване движението на крайниците, снагата или врата. Не само затрудняване движението им, но и свързаните с него кости, таз, мускули, сухожилия. На лице е и счупване на 3 и повече ребра без да е последвало разместване. Трайно затрудняване на половите органи без увреждане на детеродна способност - когато възможността за оплождане или забременявane Счупване на челюст или избиване на зъби, без които да се затруднява дъвченето или говоренето. Необходимо е само 1 счупен зъб, когато изцяло изваден от корена, когато е счупен на нивото на венеца. Обезобразяване на лицето или др.части на tqлото - засега както лицевата част, така и др.части на тялото. Дълбоки порезни рани по лицевата част, изменения на норм.положение на ухо, нос, вежди. Постоянно разстройство на здравето не опасно за живота или временно опасно за живота. Не опасно - увреждането, което намаляват жизнените или съпротивителни сили на човека. Временно опасно за живота - мозъчно сътресение, ако пострадалия изпадне в безсъзнание. Наранявания, които проникват в черепната, гръдната или коремната кухина - винаги СТП заради опасноста от внасяне на зараза. Към тези наранявания - уврежданията, които налагат хирург.интервенция. Лека ТП - `чл.130,ал1 - разстройство на здравето извън Т и СТП - кратковременни разстройства на здравето, изразява се в леко повреждане на органичната цялост. Такива са наран.на кожата, насиняване, счупване на костици, пробождания, навехвания на крайниците, мозъчно сътресение без загуба на съзнание, ал.2 причиняане на болка или страдание. Болка - неприятно преживяване в резултат на физ.въздействие. Страдание - продължителна болка. При ЛТП реторсия - ако пострадалия веднага е отговорил със също такова ТП, съдът може да освободи и 2-ма от наказание. П ЛТП се преследва по тъжба на пострадалия - П от частен ха-р. ЛТП е прест., само когато се осъщ.умишлено. Квалифиц.състави са същите като за У - чл.116 + чл.135.

8. Злепоставяне
Не е равно на обида и клевета. З е резултатно застрашаващо П, хар-ра се с бездействие като форма на ИД. От суб.страна - най-често с евентуален умисъл. Общото е , че дееца или сам създава предпоставки за увреждане или при налична опасност, т.е не предприема мерки. Чл.136 бланк.диспозиция, при която ИД се изразява в нарушаване на правилата за безопасност на труда. Прест.резултат е излагането на опасност живота и здравето на трудещите се. Субект е всяко лице, което е адресат на тези задължения. Трябва опасността да не се е реализирала. Чл.137 двуактно престъпление. Първият акт се изразява в дейност по излагането на опасност на лице, лишено от възможността да се запазва - малолетно, престарялост, болест. Вторият акт е да не му се притече на помощ. Чл.138 - пострадалият е безпомощен поради същите причини от чл.137, но разликата, е че субекта е лице, което е длъжно да му се указва помощ. ИД - неоказване на помощ, която дееца е могъл да даде. Евентуален умисъл.

Отвличане и противозаконно лишаване от свобода
Обект на тези П са общ.отношения, свързани със свободното предвиждане и свободата на избор на място за пребиваване. Чл.142 отвличане - принудително отвеждане на едно лице от едно място на друго, въпреки неговата воля. По-тежки състави, ако дееца е бил въоръжен, деянието е извършено от две и повече лица; отвлеченото лице е бременна женаили не е навърш.18г; ако са отвлечени 2 и повече лица.; деянието да е извършено от лице охранител или полицай или лица, които се представят за такива.

9. Престъпления против честта и достойнството
Чл.146 Обида - които каже или извърши нещо унизително, за честта или достойнството на другиго, в негово присъствие. ИД - казване или извършване на нещо. Необходимо е у обидения да се формирани тези неудобни блага /чест и достойнство/. Лицето да е навършило 14г. Пряк умисъл/ евентуален. Реторсия - съдът може да освободи от наказание и двамата. Това са П с по-леко наказания. Чл. 147 Клевета - ИД - разгласяване на позорно обстоятелство за другиго, което да е невярно и преписване на неизвърш.П. За разлика от набедяването, което изисква преписването на П да стане пред надлежен орган, при клеветата това се прави пред всяко 3-то лице. Разгласяване - довеждане до знанието на трето лице. Пострадалият може да присъства или не .Отвличане - чл.142а - противозаконно Лос - прест.е просто, продължено и се изразява в комбинация от действия и бездействия или само бездействия. Субект - ВНОЛ, умишлено. Съществения елемент от обективната страна е това ЛоС да е продължило по-малко от 2 денонощия.Умисъл, суб.страна -извън умисъла е ирелевантна. Принуда чл.143 - уврежда се свободата на волеизявлението, П е резултатно. ИД - принуждаване на пострадалия да извърши, да пропусне или да претърпи нещо противно на волята му. Средствата са сила, заплашване,злоупотреба с власт. Това, което пострадалия пропуска, претърпява или извърши да няма имуществена хар-р. Субект ВНОЛ, умишленo.
Разврат - родов обект са общ.отношения, които гарантират половата неприкосновеност, половия морал, в някои случаи и здравето. Форма на ИД е действието. Субекта е обществото, но в някои състави - особен при изнасилване, кръвосмешение, лице намиращо се в опр.зависимост. Умишл.П с пряк умисъл. В някои случаи със спец.цел. Разделят се на блудство, прест.съвъкупления и др.прест.против половия морал като сводничество, порнография и др. Чл. 149 - блудство - ИД се осъществява чрез действие, което е годно да възбуди или удовлетвори пол.желание. Няма значение пола на детето /под 14г/. Неговото желание да участва или съгласието му е ирелевантно. ИД може да се изрази във всякакви действия /докосване, целувки/. Тези действия се извършват без принуда. Важното е да бъде различен пол от него. Ако субекта и жертвата са от един пол, блудството ще е налице само, ако се извърши действие с цен възбуждане на полово желание без съвокупление. П се извършва с пряк умисъл и спец.цел - да се възбуди и удовлетвори пол.желание. По-тежко наказуемо е когато тези действия са извършени с употреба на сила или заплашване или използване на безпомощното му състояние .Чл. 150 пострадалият е лице, навършило 14г и е от противопол.пол. Такива действия могат да бъдат правно значими само, ако е против волята му. Чл.151- прест.съвъкупление - ИД - съвъкуплението, което предполага полов контакт. Довършено е без значение дали физиол.афект е приключил. Субект може да бъде всяко лице с различен пол от пострадалия. Съвъкуплението трябва да е доброволно и пострадалия е лице, ненавършило 14г. Наказуемо е, когато е извършено спрямо непълнолетно лице, чрез използването на положение на зависимост или надзор. Съвъкупление с невменяем - пострадалия е навършил 14г, но не разбира свойството и значението. Чл. 152 - изнасилване - обект на това П е са общ.отношения, които гарантират свободата на жената за полов контакт с избран от нея партньор. Възрастта на жената без значение, нейната репутация, дали е имала или не полов акт преди изнасилването. 3 подвида на осн.състав: 1/ лице от ж.пол лишено от възможност за самоотбрана и то без нейно съгласие. Дееца не е привел пострадалия в такова състояние, но е необх.преди това да не е заявила съгласие. 2/ чрез употреба на сила или заплашване нетипично двуактно прест. 3/ чрез привеждане на пострадалата в безпомощно състояние - без сила или заплаха, а чрез др.способ. Безпомощ.състояние не трябва да е насила. Пострадал може да е само лице от ж.пол. Субект е само лице от м.пол, което е секс.способно; пряк умисъл; не е възможен довършен опит. Чл.153 - прест.съвъкупление - обект и субект само от различен пол, специфичен начин на склоняване използването на служ.положение на зависимост.

Трафик на хора
Включва 4 престъпления.
Чл.159а - ИД - ал.1 набиране, транспортиране, укриване и приемане на отделни лица или група от хора /2 и повече лица, жертви на престъпл./ Набиране - активните действия на субекта за търсене, привличане, вербуване, склоняване или попълване на набор от хора. За привеждането им в положение, създаващо предпоставки за бъдеща експлоатация. Транспортиране - не само, когато фактически са превозва жертвата, но и когато се извършват действията за превозването й. Субект - ВНОЛ; пряк умисъл и спец.цел - тези лица да бъдат използвани за развратни действия, принудителен труд, отнемане на телесни органи или за да бъдат държани в принудително подчинение. Игнорира се съгласието на действието.

10. Престъпления против правата на гражданите
Родов обект - онези общ.отношения, чрез които се осъщ.лични, политически, трудови и др.права на гражданите. Те са подразделени на: Прест.против равенството на гражданите чл 162-163. Чл. 162 - проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, идеологическо въздействие.. Методи - чрез слово, печат или др.средства за масова информация. Прест.е довършено с началото на проповедта; умишл.престъпление. ал.2 ИД - употреба на насилие и повреждане на имор поради раса, религия и др; резултатно престъпление. Довършено е, когато спрямо пострадалия е приложено насилие. Престъпление против полит.права: чл. 167 ал.2 - купуване на гласове; обект - общ.отношения, гарантиращи безкористното упражняване на избират.права на гражданите. ИД - предлагане и даване на имотна облага на другиго. Обекта трябва да е субект на активно избирателното право. Няма значение дали изобщо ще гласува, важното е, че ще взема облага. Субект - внол; пряк умисъл и спец.цел - да бъде склонено лицето да упражнява избир.си право. Ал.3 - организирането на даване и предлагане на такива облаги. Ал.4 - предоставяне на имотна облага не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган за организиране и предлагане на такава облага. Чл. 167а - нетипично необх.съучастие 0 двете страни се наказват различно. За този, които дава облагата - дееца поискал или получил имотна облага - ИД. Субект - лице, което упражнява избир.си право в полза на опр.кандидат. Дееца не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган. Чл. 168 - упражняване на избир.право, което субекта няма. Ал.2 - упражн.на избир.право 2 или повече пъти при един избор, лицето има избират.право, но вече го е употребил. Чл. 179 длъжн.лице нарушило тайната на гласуването и преправяне на резултата на изборите. Субект - длъж.лице; пряк умисъл; престъплението е резултатно, ал.2 преправяне на изборен резултат.

11. Престъпления против брака, семейството и младежта
Чл. 176 укриване на брачка пречка от длъж.лице по гражд.състояние. Изисква ситуация по встъпване в брак. Субекти - и двамата встъпващи в брак; умишл.престъпление. Длъж.лице трябва да не съзнава, че тази пречка е на лице. Ако съзнава ще носи отговор.по ал.2. Чл.177 - насилствено склоняване на другиго към встъпване в брак, бракът трябва да бъде сключен, но на това основание бракът да бъде обявен за недействителен. Чл. 179 бигалия - двубрачие. Наличие на законен брак за единия от встъпващите в брак. Прест.е довършено при скл.на втория брак. Субект - лицето, което скл.2-ри брак така и лицето, което скл.брак след като знае за наличие на първия брак на партньора. Чл. 183- неплащане на издръжка - лицето да е осъдено да издържа свой съпруг, нисходящ, възходящ, брат или сестра. ИД - неплащане на това задължение в размер на две или повече вноски. Субект - лице, спрямо което има решение да издържа негови близки. Умишлено престъпление. Съзнателно поставяне в невъзможност да дава издръжка чрез прехвърляне на имуществото си, не упражнява права си или др.начин. Стимулираща норма - която се прилага еднократно - дееца не се наказва, ако преди постановлението на първа инстанция изпрати задълженията си и не са настъпили последици. Чл. 192а - приемане на работа на лице ненавършило 18г без надлежно разрешение. По-тежко наказуемо е за лице ненавършило 16г. Чл. 193, ал2 - опиване на ненавършило 18г лице, или невменяем с алкохолни напитки. Ал.2 - продаване на алкохолна напитка на такива лица за лична употреба.

12. Престъпления против собствеността.
Чл.194 до 197 Кражба - отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго, без съгласието на владелеца и с намерение тази вещ да бъде противозаконно присвоена от дееца субект - общ.отношения, които гарантират владението върху движимите вещи.Индиректно засяга собствеността. Предмет - всяко движ.вещ, която има изменима пар.стойност и която не принадлеци изцяло на дееца. Ако веща частично му принадлежи, кражбата ще обхване онази част, която не принадлежи на дееца. . Субект на П - ВНОЛ; суб.страна - пряк умисъл и спец.намерение /противозаконно да се присвои/. Обект.страна - отнемане на чуждата вещ. ИД на деянието се състой от 2 акта:1. Дейността по прекъсване досегашното влдение върху веща; 2. Установяване, макар и за кратко собствено владение върху нея. Не е възможен довършен опит за кражба. Загубената вещ не може да бъде предмет на пресt. Грабеж - двуобектно и съставно П; засяга общ.отношения, които гарантират собствеността и общ.отношения,гарантиращи личността. Осн.състав има 3 подвида: чл.198,ал1 - ИД е отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго, като за целта дееца употребява сила или заплашване. То се състои от кражба и принуда. Предмета -два акта, прекъсване на собст.владение. Разлика - използва се сила. Обект.страна - спец.метод на извърш. - употреба на сила или заплашване. Заплашване чл.198,ал2 - заплашване с такова непосредствено деяние, което излага на тежка опасност, живота, здравето, честта или имота на заплашвания или на др.присъстващо лице. П започва като кражба, след сила или заплашване, прераства в грабеж. Според ал.3 грабеж е и всяка кражба, при която заварения на местопр.употреби сила или заплашване, за да запази владението на веща; ал.4 - има грабеж,но без принуда - когато отнемането на веща, пострадалия е бил приведен в безсъзнание или оставен в беззащитно състояние. Субект - внол; суб.страна - пряк умисъл; специално присвоително намерение.

13. Длъжностно присвояване
Общото между тези престъпления е особенното отношения между субекта на П и предмета на посегателството. Тези вещи, които се присвояват се намират у дееца, и то един момент той ги третира като чужди вещи. От един момент променя суб.отношение към тях и ги третира като свои. Чл. 201 - длъж.присвояване - ИД се състои от присвояването. Предмет на П - чужди пари, вещи или др.ценности, които на първо място или да са връчени на дл.лице в това му качество. Единично предоставяне на такива вещи; и второ - връчени са му да ги пази, не трайно приложение на дееца; 3-то връчени на дл.лице да ги управлява. Тук дееца не държи вещите, той изв.разпоредителни действия с тях, чрез др.лица. Субекта е особен - чл.93,т1 - прест.е довършено, когато се разпореди дееца с веща като своя. Суб.страна - пряк умисъл. Квалифиц.случай: чл.202, ал.1,т1 - дл.присвояване, ако за улесняването му е извършено др.престъпление; т.2 - извършителство. Трябва да са дл.лица, вещите да са им връчени и поверени. Само ако е налице, състава по чл.202, ал.1,т.1 не се иска особено качество, за онзи, които извършва улесняващото прест. Обсебване - ал.206, чл.208, те са под веща на обсебването. 1. Обсебване на чужда движима вещ, която дееца владее или пази. Веща се намира на някакво правно основание, предоставено е. Субект - внол; суб.страна - пряк умисъл. ИД идентично с това на дл.присвояване. 2. Чл.207 - обсебване на загубена вещ - първа алтернатива - бездействието и ал.2 присвояване на чужда вещ, когато е попаднало по-погрешка - умишлено чов.поведение.чл. 208, ал1 - когато открие съкровище, в продължение на седем дни не съобщи на властта. Които го намира случаино - ал.2 - иманярска дейност - които като търси, открие съкровище, в продължение на две седмици не съобщи на властта.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателно право, особена част 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.