Наказателно право


Категория на документа: Право


НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
ПОНЯТИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ИЗКЛЮЧВАТ ОБЩЕСТВЕНО ОПАСНИЯ, ПРОТИВОПРАВНИЯ И ВИНОВЕН ХАРАКТЕР НА ДЕЯНИЕТО.

Понятието престъпление е законово регламентирано в чл. 9, ал. 1 от НК.

-ПРЕСТЪПЛЕНИЕ е това обществено опасно деяние, действие или бездействие, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо.

1. ЕЛЕМЕНТИ.

От това определение се извличат елементите на престъплението, които са следните:
1) Деяние
2) Обществена опасност
3) Противоправност
4) Вина
5) Наказуемост
Всички тези елементи трябва да бъдат дадени едновременно.

Деянието представлява външно проявен съзнателен волеви акт на физическо лице, който е извършен при конкретна обстановка на време и място и насочен към постигането на дадена цел. Деянието има 2 разновидности и те са действие и бездействие.

-Действието представлява система от движения на тялото, извършени под контрола на съзнанието и насочени към определена цел.

-Бездействието представлява въздържане от извършване на активни телодвижения в случаите, когато правна норма изисква да се действа.

Обществена опасност. Съгласно чл. 10 от НК обществено опасно е деянието, което застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността, установеният с конституцията правов ред в РБ или други интереси, защитени от правото.

Противоправност. Тя отразява противоречието на деянието с правна норма (със забранителна наказателно правна норма с особена част на НК).

Вина. Тя представлява субективното психологическо отношение на дееца към извършеното от него обществено опасно деяние и към настъпилите обществено опасни последници. За да действа виновно лицето трябва да бъде вменяемо.

НК регламентира (чл. 11) 2 форми на вина - умисъл и непредпазливост.

-Деянието е умишлено, когато деецът е съзнавал обществено опасният му характер, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал или допускал тяхното настъпване. В това определение за умисъл се съдържат 2 разновидности - пряк (директен) умисъл и непряк (косвен) умисъл.

Умисълът в наказателното право има по-голямо значение в сравнение с непредпазливостта.

-Деянието е непредпазливо, когато деецът не е предвиждал настъпването на обществено опасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди (това е небрежност) или когато е предвиждал настъпването на обществено опасните последици, но е мислел да ги предотврати (самонадеяност).

Непредпазливите деяния се наказват само в предвидените от закона случаи.

Наказуемост. Тя е израз на държавната репресия спрямо извършителите на престъпления. Тя се изразява в предвиждането на различни по вид и размер наказания в съставите на отделните престъпления.

2. СЪСТАВЪТ на престъплението представлява съвкупността от обективни и субективни признаци, посредством които в нормите на особената част на НК са очертани отделните престъпления. Всеки състав включва 4 групи признаци.
1) Признаци относно обекта на престъплението - тук се посочват обществените отношения, които се увреждат или застрашават с деянието.
2) Признаци относно обективната страна на престъплението - тук се обособяват 2 подгрупи - задължителни (изпълнителното деяние, престъпният резултат и причинно следствена връзка между тях) и допълнителни/факултативни (време, място, средства, начин за осъществяване на престъплението и др.)
3) Признаци относно субекта на престъплението
a. Субектът може да бъде общ, като той се обозначава в съставите с термина "КОЙТО". Общият субект е всяко наказателно отговорно лице.
b. Субектът може да бъде специален - законодателят изисква физическото лице да притежава точно определено качество (длъжностно лице, военно лице, вещо лице, лекар и други)
4) Признаци относно субективната страна на престъплението. Разделят се на 2 групи.
a. Задължителни, към които се отнася формата на вина
b. Допълнителни/факултативни - такива са: мотиви, подбуди, цели за осъществяване на престъплението и други.
3. Обстоятелства, които изключват обществено опасния, противоправния и виновния характер на деянието.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.