Наказателно право


Категория на документа: Право


1. Територията на Република България включва сушата, затворена вътре в международно признатите граници на държавата, вътрешните и те­риториалните води, въздушното пространство над сушата, вътрешните и териториалните води, земните недра под тях, корабите, плаващи под български флаг в открито море и въздухоплавателните средства под български флаг, когато те се намират над открито море.
2. българският НК трябва да се прилага по отношение на всички престъпления, извършени върху територията на българската държава.
Поради това е необходимо да се отговори на въпроса — кога дадено престъпление е извършено на територията на Република Бълга­рия?
а. когато дадено престъпно деяние или прес­тъпна дейност са осъществени изцяло на българска територия и общественоопасните последици от тях също са настъпили тук.
б. когато част от престъпното поведение е осъществено в България или само престъпните последици са настъпили изцяло или отчасти на наша територия.
- престъплението ще отговаря на изискването по чл. 3, ал. 1 НК винаги, когато неговото изпълнение е започнало в България, макар и да е довършено в чужбина и евентуалните общественоопасни последици да са настъпили там.
- Дадено престъпление ще е извършено на българска територия и когато неговото изпълнение е започнало в чужбина, но изпълнител­ното деяние е довършено у нас, независимо от това къде е настъпил престъпният резултат.
- достатъчно е само престъпните последици да настъпят на територията на страната, за да се приеме, че престъплението е из­вършено в България.
3. По силата на чл. 3, ал. 1 НК българският НК ще се прилага спрямо всички лица, извършили престъпление на територията на Бъл­гария, независимо чии граждани са извършителят и пострадалият.
Изключение от това правило се предвижда само за отговорността на чужденци, които се ползват с имунитет по отношение на наказател­ната юрисдикция на Република България, въпрос, който се решава съ­образно приетите от нея норми на международното право (чл. 3, ал. 2 НК). Но това изключение има процедурен характер, защото създава само пречка за образуване на наказателно преследване. Ако имунитетът отпадне, наказателно преследване може да се осъществи и по отноше­ние на тези лица.
II. ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ НА ОСНОВАТА НА ЛИЧНИЯ (НАЦИОНАЛЕН) ПРИНЦИП
Личният или още национален принцип за действие на наказателноправните норми по място е обявен от разпоредбата на чл. 4, ал. 1 НК, която предвижда, че той се прилага към българските граждани и за извършените от тях престъпления в чужбина.
1. Същност на личния принцип
а. когато дадено деяние, из­вършено от български гражданин в чужбина представлява престъпле­ние по нашия НК, присъдата на чужд съд няма сила на присъдено не­що спрямо българския съд. Тя не е пречка за осъждане на дееца от наш съд и съобразно националното ни законодателство.
б. когато гражданин на нашата страна може да бъде преследван и по законодателството на държавата, където е из­вършил престъплението - чл. 4, ал. 2 НК се предвижда, че български гражданин не са предава на чужда държава заради из­вършено от него престъпление на нейна територия нито за съдене, нито за изтърпяване на наказание. Щом извършеното от него е прес­тъпление по българското наказателно право, той отговаря пред българ­ското правосъдие и според българския закон. Съществува и конститу­ционна забрана за предаване на български гражданин на друга държава (чл. 25, ал. 4 от Конституцията).
в. След като българският съд не е обвързан с присъдата на чужде­странен съд, възможно е да се получи така, че деецът да трябва да изтърпи две нака­зания за едно и също престъпление. Чл. 7 НК предвижда предварителното задържане и изтърпяното на­казание в чужбина да се приспадат от българския съд, а когато двете наказания са разнородни, изтърпяното в чужбина наказание трябва да се вземе предвид при определяне наказанието от българския съд.
2. Предпоставките за приложението на чл. 4 НК са посочени из­черпателно в законовия текст.
а. извър­шеното деяние да е престъпление по българския НК - няма значение дали извършеното е престъпление по законодателството На чуждата държава. Възможно е там такива деяния да не са престъп­ления, както е например с многобрачието в някои ислямски държави; не се вземат предвид деяния, които нашият закон не третира като престъпления (богохулство).
б. необходимо е извършителят на престъплението да е български гражданин, което се определя по Закона за българ­ското гражданство.
в. българският НК ще намери приложение по силата на националния принцип, когато престъплението е извършено извън те­риторията на Република България.
III. ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ НА ОСНОВАТА НА РЕАЛНИЯ ПРИНЦИП
Реалният принцип за действие на наказателноправните норми е отразен в разпоредбата на чл. 5 НК, която предвижда той да се прилага и към чужденци, извършили в чужбина престъпления от общ характер, с които се засягат интересите на Република България или на български гражданин.
Предпоставките за прилагане на българския наказателен закон съобразно реалния принцип са посочени в разпоредбата на чл. 5 НК изчерпателно. Те трябва да са налице в съвкупност.
а. субектът на престъплението да е чужденец, т.е. лице, което не е български гражданин.
б. деянието, извършено от чужде­неца извън пределите на страната, да е престъпление по българския закон. Това е достатъчно и няма значение дали деянието е престъп­ление по законодателството на държавата, на чиято територия то е из­вършено.
в. престъплението, извършено в чужбина, да е от общ харак­тер, пак според българското законодателство. Това предполага наказа­телното преследване на дееца да се осъществява по общия ред, а не по тъжба на пострадалия.
г. Разпоредбата на чл. 5 НК визира само престъпления, извършени в чужбина, т.е. извън пределите на Република България.
д. извършеното в чужбина престъпление трябва да засяга интересите на българската държава или на български гражданин.
IV. ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ НА ОСНОВАТА НА УНИВЕРСАЛНИЯ ПРИНЦИП
Универсалният принцип за действие на наказателноправните норми е залегнал в разпоредбите на чл. 6 НК, които предвиждат той да се прилага и по отношение на чужденци, извършили в чужбина престъпле­ние против мира и човечеството, с което се засягат интересите на дру­га държава или чужди граждани (ал. 1), както и за други престъпления, извършени от чужденци в чужбина, когато това е предвидено в междуна­родно съглашение, в което участва Република България (ал. 2).
V. ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ВЪЗПРИЕТИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ В ПРОСТРАНСТВОТО
Наличието на предпоставките за прилагане на едно правилата изключ­ва приложението на останалите.
НК се прилага на основата на териториалния принцип винаги, ко­гато дадено престъпление е извършено на територията на Република България. Останалите правила решават въпроса за приложимостта на българското наказателно право по отношение на деяния, извършени извън територията на страната.
На второ място следват правилата на чл. 4 НК, които намират приложение винаги, когато български гражданин е извършил в чужби­на деяние, което се третира като престъпление по нашето право, като не се отчита на кого принадлежат засегнатите интереси. Приложението на НК на основание личния принцип изключва неговото прилагане на основание чл. 5 и 6 НК.
При това положение извършителят на едно престъпление ще от­говаря на основата на реалния принцип, отразен в чл. 5 НК, само до­колкото не може да бъде преследван наказателно на основание чл. 3 или 4 НК. В тези случаи международните ангажименти на страната за Наказателно преследване нямат значение.
Накрая, разпоредбите на чл. 6 НК ще се прилагат, ако не могат да се приложат правилата, отразяващи териториалния, личния или ре­дния принцип и при наличието на разгледаните предпоставки.

3. Наказателноотговорни лица – субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост.

І. ПОНЯТИЕ ЗА СУБЕКТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО И НАКАЗАТЕЛНООТГОВОРНО ЛИЦЕ
Според Александъв Стойнов понятията „субект на престъплението" и „наказателноотговорно лице" не са напълно тъждествени, макар и често да се употребяват ка­то синоними. По-общото понятие е това за субект на престъплението и с него се обозначава принципната възможност едно лице да извърши престъп­ление въобще или пък даден вид престъпление и съответно да понесе наказателна отговорност за това. А наказателноотговорното лице според разпоредбата на чл. 31, ал. 1 НК е това, което притежава качествата за субект на престъпле­нието и е извършило престъпление.
1. Определение за субект на престъплението
Чл. 31. (1) Наказателноотговорно е пълнолетното лице – навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление.
(2) Непълнолетно лице – навършило 14 години, но ненавършило 18 години – е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.
2. Основни качества на субекта на престъплението
2.1. Преди всичко субектът на престъплението е само физическо лице, човек - пълнолетно или непълнолетно лице; само хората извършват деяния, защото притежават втора сигнална система; наказателната отговорност е лична – тя не се търси от колектив от хора; няма наказателна отговорност за ЮЛ - участието на юридическите лица като страни по различни право­отношения се осъществява само чрез поведението на техните предста­вители и ако последното има престъпен характер, за извършеното ще отговарят наказателно само физическите лица.
2.2. За да може едно физическо лице да бъде субект на престъпле­ние, то трябва да е достигнало предвидената в закона възраст и определена сте­пен на физическо, духовно и обществено развитие.
В НК са предвидени три основни възрастови граници, които имат отношение към възможността физическите лица да отговарят на­казателно. Малолетни са лицата, които не са навършили 14 години. Спо­ред разпоредбата на чл. 32, ал. 1 НК те не са наказателноотговорни. Непълнолетни са лицата, които са навършили 14 години, но не са навършили 18 години. Разпоредбата на чл. 31, ал. 2 НК приема, че те по начало са до­стигнали необходимата минимална степен на физическа, умствена и социална зрелост, за да могат да отговарят наказателно за своите по­стъпки. Според разпоредбата на чл. 31, ал. 1 НК пълнолетни са лицата, навършили 18 години.
2.3. Накрая, за да може едно лице да бъде субект на престъпле­нието, то трябва да притежава нормална психика. В закона е посочено, че престъплението трябва да е извършено в състояние на вменяемост.
2.4. В понятието за субект на престъплението е отразен онзи ми­нимум от качества, които трябва да са налице в съвкупност, за да мо­же да се търси наказателна отговорност, в случай че бъде извършено престъпление.
ІІ. ОСОБЕНИ СУБЕКТИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.