Наказателно изпълнително право


Категория на документа: Право


1 ВЪПРОС
НИП е самостоятелен отрасъл от системата на действащото право.Като всеки правен отрасъл ,то представлява система от правни норми изградени върху общи признаци ,цел и задачи.Нарича се пенитенциарно парво.Не се нарича изпълнение на наказание,защото това е дейност ,а не правен отрасъл.Урегулира обществените отношения възникващи при изпълнение на наказаниеята,наложени от съдилищата с влязла в сила осъдителна присъда за извършено престъпление.НИП използва императивният метод на регулиране ,защото от една страна се касае за правна уредба на важни обществени отношения свързани със субекти извършили тежки престъпления,а от друга то представлява репресия на държавна принуда.Именно този метод на регулиране е критерият за разграничението на НИП от Наказателното право и Наказателното процесуално право,защото те имат различна непосредствена задача ,предмет на регулиране и различни субекти. Задачата на на Наказателното право е да осигури налагането на наказания за извършени престъпления,като за това то определя наказателно отговорните лица,престъпленията ,за които се носи наказателната отговорност,наказанията,принципите за определянето на тези наказания.
Наказетелно процесуалното право има за задача да се извърши пълно и бързо разкриване на обективната истина ,ракриване на престъплението,разобличаване на виновия ,правилно прилагане на закона.Нито един невинен да не бъде наказан и нито един виновен да не бъде наказана по-строго ,или по -леко от колкото заслужава.
НИП -задачата му е да регулира обществените отношения по повод изпълнението на наказанията с влязла в сила осъдителна присъда.
Различни са и субектите.На НИП са държавните органи ,които са натоварени с изпълнението на наказанията.На НП субект е обвиняемия,а на Наказателно процесуалното право субекти са поверенник прокурор ,частен тъжител,частен обвинител ,обвиняем ,защитник и др.От казаното следва ,че НП ,НПП са насочени към постановяване на присъдата,докато НИП предполага влязла в сила осъдителна присъда.Наказателната репресия се осъществява в процеса на реализация на наложеното наказание.За това тя се приравнява при неговото изпълнение в конкретен вид ,място и организация.В някои случаи едно и също наказание ,при една и съща организация може да се окаже с различна тежест за субекта.Това зависи от материалното състояние преди осъждането на лицето,от битовото положоение,семейното положение,образованието ,физически и психически особености.
Значението на НИП има и при въпроса за гаранцията на човешките права.Поставен така въпроса има следните отговори/случаи/:
- Изолирането на гражданите в специални места ,в които няма свободен достъп и характерът на наказанието ,може да създаде възможност за закононарушения,ако не се спазят ограниченията и лишенията .Основна задача на НИП ,а тя има и конституционно начало в чл.31 ,ал.4 КРБ е да се създадат всички възможни гаранции ,за да не се засягат правата на осъдените извън закона,както и всички възможни гаранции за защита на нарушенията ,а те са - право на защитник ,среща с него по всяко едно време ,когато поиска ,възможност да подава жалба и молби до държавни органи ,съд ,прокуратура,до специализирани международни органи и организации,ангажирани с защита на човешките права.
- Чрез целите на наказанието по чл. 36 НК ,се осигурява ограничаване на престъпленията ,но има и област ,в която НИП е с предимство и самостоятелно значение и това е изолирането на осъдения от обществото и ограничаването да върши нови престъпления.За нейното реализиране като цел на НИП се извъришват дейности по изолация и охрана на осъдения/те.
- НИП и дейността по изпълнение на наказанието до голяма степен определят на държавата при международната общност.Така се подписват множество международни актове ,сред които са - Европейска конвениця за защита правата на човека и основните свободи ,Международен пакт за граждански и политически права,Конвенция на ООН против изтезанията ,Европейската конвениция против изтезанията.
- В НИП са приети минимални стандарти за третиране на лишените от свобода на ООН и Европейските правила за затворите.Те нямат задължителна сила ,но спазването им е кретерии за демократичност и свобода.Източници са и вътрешни и международни актове.Вътрешни източници са -КРБ,законови / ЗИНЗПС,НК,НПК,ЗСВ /,подзаконови / ППЗИНЗПС, Наредба за изразходване на средства за изпълнение на наказанията !?! ,Наредба за медицинско обслужване ?!!?/ Външни източници са съгласно чл 5 ал.4 КРБ международни договори ,ратифицирани по конституционен ред , обнародвани и влезли в сила / Европейска конвениця за защита правата на човека и основните свободи ,Международен пакт за граждански и политически права,Конвенция на ООН против изтезанията ,Европейската конвениция против изтезанията /.В международната практика създадени органи за гаранция че човешките права ще се реализират - Комитетът за правата на човека,Европейският комитет за правата на човека,Европейският съд за правата на човека ,Комитетът срещу изтезанията ,Европейският комитет срещу изтезанията. В НИП са минималните стандарти за третиране от свобода и европейските стандарти за затворите.
2 ВЪПРОС
Изъплението на наказанието е дейност на определени субекти и е поверено на държавните органи.Такива са затворите и поправителните домове,а други органи имат само отделни функции ,трети органи изцяло са изпълянават дейността по изпълнение на наказанията,макар че това не е основната им задача.Фирмите ,които са държавни и изпълняват пробационна мярка,те попадат в третата група органи.Органите признаващи или контролиращи правото да се упражнява лишаването от права са КАТ /попада в трете група органи /. Като дейност по реализиране на влязло в сила решение наказателното изпълнение е подчинено на строго определена цел и има специфична своя задача -чл .2ал.1ЗИН / Изпълнението на наказанията има за цел:
а) да поправи и превъзпита осъдените към спазване на законите и добрите нрави;
б) да въздействува предупредително върху тях;
в) да им отнеме възможността да вършат други престъпления и
г) да въздействува възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.В голяма степен целта на ЗИН свъпда с с целта на самото наказание ,чл.36 НК и това е така ,защото изпълнеиенто на наказанието е дейност по реализирането на самото наказание.С новия ЗИНЗС целта на наказанвието в чл.2 съвпада напълно с тази по чл.65 от Европейските правила за затворите,целите там са -
- Осигуряване условия за живот в съответствие с обичайните предстваи за нормално съществувавене,съчетани с достойнството на затворника.
- Ограничаване до минимум негативността и разликата в условията на живот с нормалните такива
- Поддържане на връзките с роднините и външния свят
- Създаване на условия за успешна ресоцилизация /да станат граждани отново/ след освобождаването.
За разлика от чл. 36НК в новия ЗИН липсва само генералната превенция.дейността по изпълнението на наказанието включва
- Дейност по реализация на наказанието
- Дейност по прилагане на средствата за поправяне и превъзпитаване
Последната дейност включва !?
- С точно определяне на границите ,ограничения в правния статут на гражданина ,предварително определени са и елементите от наказанието.Пример лишаване от свобода е дейността от изолацията ,подчиняването на определен режим ,отнемането и ограничаването на права.Тази дейност се осъществява само от държавни органи,субекти на наказателно-изпълнителните правоотношения.
- По прилагане на друга дейност по поправяне и превъзпитаване на осъдените ,такива са лишаването от свобода ,обществено полезен труд ,възпитателни ,дисциплинарни мерки.Участват и обществени органи и организации ,а и самите осъдени чрез форимиране на самодейни органи , в които те участват.
Изпълнението на наказанието трябва да се разграничава от привеждането в изпълнението на влязла в сила осъдителна присъда.Дейност ,с която се реализира съдържанието на наказанието и други средства за поправяне .ПРедполага се наличие на влязла в сила присъда и се привеждането и в изпълнение.Така например поправителният труд е денят ,в който започват да се правят одръжки ,член 219 ЗИН .За останалите пробационни мерки е денят на явяването на дееца ,чл 201 ЗИН .Но за да се стигне до изпълнеие се осъществява и дейност за реализиране на влязла в сила присъда-дейност по привеждане в изпълнение.Необходима предпоставка е чл.412 НПК 1) Присъдите, решенията, определенията и разпорежданията се привеждат в изпълнение след влизането им в сила. (2) Присъдите, решенията, определенията и разпорежданията влизат в сила от:
1. момента на постановяването им, когато не подлежат на проверка по жалба или протест;
2. момента на постановяване на решението на касационната инстанция, когато жалбите и протестите са оставени без разглеждане или без уважение или присъдата е изменена;
3. изтичане на срока за обжалването им, когато не е подадена жалба или протест.
Задължителна сила на актовете на съда Съгласно чл.416НПК от съда присъдите си изпращат на прокурора ,който ги привежда в изпълнение .Той действа като прави разпореждане до съответните органи с препис от влязлото в сила решение ,с което те се задължават пряко да започнат изпълнението на наказанието.Има случаи ,в които съда сам действа ,без да изпраща на прокурора - чл416,ал.1 НПК - освобождава от наказателна отговорност,при прекратяване на наказателно производство,когато е постановена конфинскация по чл 53 НК ,когато е наложена глоба ,има изпълнителен лист за нея и се изпраща до съответиня орган .
След като присъдата се получи от прокурора още една възможност преди изпълнението тя да се отложи чл 415 НПК,това се прави от районния прокурор за случая само пробация и от окръжния прокурор - Окръжният прокурор или районният прокурор с постановление може да отложи изпълнението на наказанията лишаване от свобода и пробация:
1. при тежко заболяване, което пречи да се изтърпи наказанието - до шест месеца; след изтичане на този срок изпълнението на наказанието може да бъде отлагано за същия срок въз основа на ново медицинско освидетелстване;
2. при бременност на осъдената или раждане - до шест месеца преди и една година след раждането;
3. когато поради особени обстоятелства като пожар, стихийно бедствие, тежка болест, смърт на единствения трудоспособен член от семейството и други незабавното изпълнение на присъдата може да доведе до тежки последици за осъдения или за неговото семейство - до три месеца;
4. спрямо особено необходими специалисти в предприятия, учреждения или организации - до три месеца;
5. за завършване на текуща учебна година или започнатия курс за квалификация - до два месеца.
Изпълнението на присъдата и наказанието е дейност на опр . държавен орган .Изпълнението на присъдата има по-широко съдържание от изпълнението на наказанието.Последното е винаги изпълнение на присъдата ,защото няма наказание без влязло в сила осъдителна присъда .В много случаи ,изпълнението на присъдата не е изпълнение на наказанието.Например-уважаване и отхвърляне на гражданският иск,разноски по делото и др.Има изпълнение на присъдата ,без да се изпълнява наказанието На изпълнение подлежи и оправдателната присъда ,присъдата ,с която е освободен от наказателна отговорност ,чл 24 НПК - както и определенията за прекратяване на наказателно призводство.
4 ВЪПРОС
Лишаването от свобода е най-тежкото наказание ,като се изключи доживотният затвор ,което е до края на живота на осъденото лице .То дава възможност за системно възпитаване ,а от друга страна самата изолация на осъдения ограничава в максимална степен да извършва други престъпления.Това наказание съдържа значителни ограничения и лишения и по този начин има възпитателно действие и върху останалите хора.Освен положитеблни страни наказанието има и отрицателни страни .Отрицателното влияние , привикването с условията на затвора ,узлобеност и чувство на неоправданост.Лишаването от свобода е наказание установено с закон,наложено то съда за извършено престъпление засягащо определени права и интереси на осъдения ,изразяващо се в отрицателна оценка на обществото към дееца и извършеното от него пресътпление.В тероията има спорове какво ще рече дееца да се лиши от свобода,термин въприемащ се като юридическо ,философско и политеческо понятие .В юридически смисъл свободата няма определение.За това за нуждите на НИп то се разглежда мярка на принуда с конкретно съдържание ,влияещо върху човешката свобода ,но без да я отнема изцяло.В НК и други закони фигурира само наказанието лишаване от свобода ,без определиние за него.За това ,за да се разбере същността му ,трябва този въпрос да се разгледа т следните неща
- Какво да е съдържанието му и в
- какво се изразява това съдържание по нашето вътрешно право
По първото - Се опхределя от неговата тежест ,а това значи до колко тежестта е достатъчна ,за да се постигнат целите му тези цели не са абстрактни ,те зависят от националните особености,от културното и материалното развитие Въпросите с наказанието лишаване от свобода са уредени като препоръки от приетите в ООН такива ,това са минимални стандарти за лишените от свобода ,които да им се осигурят.Чл 41 ал.5КРБ прави опит да се даде определение на лишаването от свобода,като понятие.На тези хора изпаднали в това състояние им се създават условия ,ограничени от действието на присъдата.Иска се осъденият да е изолиран в специални места.От тази изолация възникват проблеми до колкото не се засягат права извънустановените изисквания .
По второто - Лишаване на свобода означава промяна на статута на осъдения,отнемат се или се ограничават права или правни възможности и по този начи се превъзпитава.
- Настаняването и задържането се извършва с специални за тази цел места.Това са затворите,поправителните домове.
- Чл65 ЗИН /чете се....... /Спомага се за постигане на целите на наказанието ,чрез съвкупност от правила регулиращи дефиринцираното настаняване и изолиране на лишените от свобода реда и дисциплината ,времето през денонощието ,битова подходяща обстановка ,правилата за свиждане ,колетните пратки ,кореспонденцията .Режимът е средство за превъзпитаване и затова е елемент от съдържанието на това наказание,то има двояка роля ,накзва и възпитава.Репресията е в статута на осъдените ,а възпитанието се постига чрез ограниченията и създаването на ред и дисциплина и диференцирано настаняване.
- То представлява засягане в най-висока степен на правата и правните възможности ,правото на пенсия,осигуряването ,ограничаване и правото на възнаграждение за труд .

5 ВЪПРОС Места за изпълнение на наказанието лишаване от свобода.
Местата са държавни учреждения ,специално създадени за тази цел ,като в тях се изпълняват и чл.64 НПК- мярка за неотклонение задържане под стража. Съществуват два вида места за изтърпяване на наказанието лишавмане от свобода чл. 41 ЗИН - затворите и поправителните домове.Към тях могат да се създават затворнически общижития от закрит и открит тип ,само за затворите ,а за поправителните домове само от открит тип. Затворническите общижития не са самостоятелни места ,а са поделение към затворите и поправителните домове.Общото ръководство и контрол се осъществява от Министрество на правосъдието ,чрез главна дирекция изпълнение на наказанието Работните обекти също не са самостоятелни места.Затворите,поправителните домове и затворените общежития се откриват и закриват от Министърът на правосъдието ,а работните обекти от главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанието.Местата са на бюджетна издръжка .За началници се назначават лица с юридическо образование с 5 години стаж или стаж по чл .13 ал.1 ЗИН /четем ....../За началници на затворническите общижития се назначават лица с юридическо образованиеа при липса на такова с друго подходящо висше образование.За педалогическите домове ,педагог или или лице с образование на юрист .Създаването на места за лишаване от свобода е в връзка с принципа за диференцираност от изпълнението на наказанието.Така се отделят тези ,които поради криминално минало са склонни на доминиране или оказване на определено въздействие върху останалите.Така се индивидуализират след третирането след освобождаването ,а също се подпомага и самото управлнеие на затворите и сигурността в тях. Чрез дифиренцираността се постигат :
- Провежда се справедливо изтърпяването на наказанието.Това е така ,защото се изразява справедливостта не само в неговия вид и размер ,но и в неговото съдържание ,в условията в които ще бъде поставен осъдения по време на изпълениението му .



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Наказателно изпълнително право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.