Наказателен процес


Категория на документа: Право


Съдоустройствени принципи на наказателния процес: Назначаемост и несменяемост на органите на съдебната власт.

Принципът за назначаемост и несменяемост на органите на съдебната власт е съдоустройствен принцип. Този принцип регламентира начина, по който възниква съдийската длъжност, прокурорската длъжност и т.н. Основна характеристика на съда е неговата независимост.

Законов е съдебният състав, в който съдиите и съдебните заседатели са назначени по законоустановения ред. Назначаването има материалноправен и процесуален аспект. Материално правен аспект - предпоставки за назначаване. Процесуален аспект - процедура за назначаване. И двата аспекта са уредени в ЗСВ. ЗСВ е материалноправен закон, но в него и процесуални правни норми.

Материалноправни изисквания:

> За магистрати се назначават само български граждани. Ако едно лице има двойно гражданство или е лице без гражданство, не може да бъде назначено като магистрат.

> Висше юридическо образование;

> Юридическа правоспособност;

> Съдимост - лицето не трябва да е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, наказуемо с лишаване от свобода, независимо от последвала реабилитация.

> Изискване за притежаване на нравствени качества.

При назначаването за магистрат лицето трябва да има юридически стаж, който е различен за различните нива на магистратурата. Общ юридически стаж - работа на длъжност, за която се изисква юридическо образование.

Процедура по назначаване: извършва се от ВСС, който е висш административен орган. Той не може да разглежда дела. Той администрира. Назначава органите на съдебната власт. ВСС осигурява самоуправлението на съдебната власт и независимост от законодателната и изпълнителната власт, най-вече от страна на изпълнителната власт. Законодателната власт се меси по-рядко. ВСС е съставен от 25 члена, разпределени в 3 квоти: 11 члена се назначават от съдии, прокурори и следователи, като съдиите избират 6 члена, прокурорите - 4, а следователите - 1; 11 члена се назначават от Народното събрание; трима са членове по право - председател на ВАС, председател на ВКС и главният прокурор. Министърът на правосъдието председателства ВСС, но не е негов член.

Назначаване: при вакантни места се прави конкурс за първоначално встъпване, както и при заемане на местата за младши съдии и младши прокурори. Уредбата е в Наредба за провеждане на конкурсите в Министерство на правосъдието. Класираните кандидати се предлагат на ВСС за назначаване. ВСС взема решение с мнозинство. Сключва се трудов договор с председателят на съответния съд. Полага се клетва. След това магистратът встъпва в своите задължения. За младшите съдии и прокурори се предвижда обучение 6 месеца.

Магистратите се освобождават на основанията, посочени в КРБ и ЗСВ.

Правило за несменяемост - след изтичане на 5 години от назначаването на длъжността, магистратът става несменяем. Но трябва и положителна атестация от ВСС - прави се обща оценка на работата на магистрата. Ако атестацията е отрицателна, магистратът се освобождава от съдебната власт.

За съдебните заседатели процедурата е уредена в Наредба на Министъра на правосъдието. При тази процедура има взаимодействие между органи на различни власти. Действията се извършват от органи на съдебната и местната власт. 3 етапа при назначаването на съдебните заседатели:

І етап - определя се в кой съд колко съдебни заседатели трябва да се назначат. За Районен съд - преценката се прави от общото събрание на съдиите в Окръжен съд, а за Окръжен съд - от Апелативен съд. Всяка община трябва да определи определения брой заседатели. По-големите общини определят по-голям брой.

ІІ етап - Общинският съвет трябва да определи лицата за съдебни заседатели, което той прави на пленарно заседание. Определена комисия внася листа. Извършва се гласуване, което е тайно. 10% от заседателите трябва да са учители.

ІІІ етап - Решението на общинския съвет се изпраща на съдиите, който решава дали да назначи предложените лица или може да не ги назначи. Изискванията за съдебните заседатели са подобни на тези съдиите, като няма изискване за юридическо образование и юридически стаж.
Съдоустройствени принципи на наказателния процес: Независимост на органите на съдебната власт.

НПК разпростира действието на принципа и върху разследващите полицаи, които не са магистрати. Независимостта на органите на съдебната власт се изразява в неангажираност на процесуалния орган от становищата на субекти, които са в или извън наказателния процес.

Гаранции:

> Разделение на властите;

> Независимост от министъра на правосъдието. Министърът на правосъдието не осъществява правосъдие. Правосъдието се осъществява единствено от съдилищата. Министърът на правосъдието извършва определени административни действия, като министърът на правосъдието и ВСС си разделят администрирането на съдилищата. Инспекторат към министъра на правосъдието е орган за контрол върху дейността на съдилищата, прокуратурите и следствените служби. Съществува и инспекторат към ВСС.

> Инспекторатът към министърът на правосъдието контролира само формални дейности на администрацията на съдилищата. Може да прави изводи, обобщения, които да представя на министъра на правосъдието. Не може да проверява как по същество се решават делата. Това се прави от горната инстанция, която е контролна. Не може да отменя и изменя актовете на съда.

> Съдът е независим и от ВСС, който администрира магистратурата, като решава управленски въпроси. Не може да задължава магистратите как да решават делата си.

> Съдът е независим и от тълкувателната практика на ВКС. Поставя се въпросът дали тълкувателната практика е източник на право. Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната власт и изпълнителната власт според ЗСВ. По отношение независимостта трябва да се има предвид, че органите не са задължени да се съобразяват безусловно с тълкувателната практика. Задължителността е фактическа - поради авторитета на върховните съдилища и възможността всяко едно дело да мине през тях. Ако съдът не се е съобразил с практиката на ВКС, ВКС може да върне делото.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.