Наказателен процес


Категория на документа: Право


Действие по предмет, време, място и лица

Действие по предмет - НПК се прилага за всички наказателни дела, водени и образувани от компетентните органи. НК регулира въпросите за престъпленията и наказанията. НПК регулира въпросите за реда на реализиране на наказателната отговорност. НПК регулира и някои въпроси, които са извън наказателното право:
> Въпроси за разглеждане на гражданския иск на деликтно основание, което е едно гражданско притезание.
> Изпълнението на съдебните поръчки на други държави за извършване на определени действия. Ако действието не е престъпление в България, пак ще се приложи НПК.

Действие по време - процесуалните норми действат само занапред. Не могат да имат обратно действие. Висящите дела се приключват по действащия ред - по реда на закона, действащ при тяхното започване.

Действие по място - поставя се въпросът за изключителната национална юрисдикция. Присъдата на друга държава за едно деяние не ограничава у нас да започне дело за същото престъпление. Нарича се принцип на националния суверенитет. В рамките на Европейската общност принципът за суверенитета намалява своето действие.

Трансфер на наказателни дела - у нас се прекратява производството и то се води в друга държава.

Действие спрямо лица - erga omnes (по отношение на всички). Извън обсега на действие на НПК са определени лица, които са с определени длъжности и рангове в дипломатическите представителства. Този въпрос се регулира от международното публично право. Дипломатическият и депутатският имунитет нямат нищо общо. При дипломатически имунитет - не може да се търси наказателна отговорност. При депутатски имунитет - наказателна отговорност може да се търси, но при определени предпоставки.

Източници:
1) КРБ - съдържа някои принципи на наказателния процес - статут, дейност на съдебната власт;
2) НПК - изцяло кодифицирана материя;
3) Други закони - ЗСВ, ЗСРС, ЗЗЛЗНП, ЗПП и др.

Източник на процесуални норми не може да бъде подзаконов нормативен акт. Не може да се дава първично регламентиране на подзаконово ниво на наказателния процес. Съществуват наредби, които детайлизират ред и устройство на институции. Те доразвиват уредбата в закона.

Тълкуване:

Тълкуването е телеологична дейност по изясняване на истинския смисъл на правните норми, съдебните актове, административните актове и сделките. Способи за тълкуване: прилагат се всички способи на тълкуване.

Прилагане по аналогия: за неуредени въпроси се прилагат други хипотези, уреждащи подобни случаи.
> Правоприлагане по аналогия на правото - не може да се прилага в наказателния процес.
> Правоприлагане по аналогия на закона - прилага се друга правна уредба. При бързото и съкратеното производство се прилагат по аналогия правилата за общия ред.

Има две ограничения при правоприлагане по аналогия: - да не се наруши принцип на наказателния процес и да не се ограничават процесуалните права на гражданите.
!!! Основна и непосредствена задача на наказателния процес.

Основна задача на наказателния процес е посочена в чл. 1 от НПК. Това е защита на три групи обществени отношения:
> Защита на конституционния ред;
> Защита на гражданите и юридическите лица;
> Предотвратяване на престъпленията (превантивна функция) и укрепване на законността.

Законният интерес не е субективно право, а регламентирано в правните норми положение, което законът защитава.

Непосредствена задача на НПК е да регламентира реда, по който се извършва производството по разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилното прилагане на закона.

От фактическа страна: да се установят всички обстоятелства, касаещи извършеното престъпление. Фактическата страна се реализира чрез доказване. Целта е разкриването на обективната истина.

От юридическа страна:

> Правилно прилагане на закона. Не може да се решава чрез закона. Чрез тълкуване и правоприлагане:

1) Квалификация - да се посочи вид престъпление, основен състав, квалифициран състав;

2) Прилагане на правилата от общата част на НК:
> За съвкупност;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.