Наказателен процес


Категория на документа: Право


3. По лицето има следи от извършеното престъпление;
4. Очевидец посочи лицето.

Яснотата може да е само привидна.

Наказателното производство е еднотипно с бързото производство, но се извършва в по-малък срок - 3 дни. Основание: провежда се при кумулативно наличие на 2 от основанията на бързото производство: Лицето е заловено при извършване на престъплението и очевидец посочи лицето като извършител.
Решаване на наказателното производство със споразумение.

Въведено е през 2000г. Предпоставки: прокурорът, защитникът и обвиняемият да са се споразумели относно въпросите на делото. Съдът одобрява споразумението.

Споразумението смекчава положението на обвиняемите лица. Не се допуска за определени тежки умишлени престъпления.

2 процедури:

І процедура:
- Извършено е цялостно досъдебно производство. Прокурорът може да постигне със защитника и обвиняемия споразумение;
- Обвиняемият се отказва от общия ред за гледане на делото;
- Обвиняемият се признава за виновен - прави самопризнания;
- Съдът одобрява споразумението с определение, което не подлежи на обжалване. Съдът може и да не одобри споразумението.

ІІ процедура: делото върви по общия ред. До края на първата съдебна инстанция може да се постигне споразумение, но трябва и другите страни по делото да дадат съгласие.

При споразумението се прилага чл. 55 от НК, дори и да не са налице предпоставките за прилагането му. Имуществените въпроси трябва да са обезщетени или обезпечени.
Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Процедура:
- След приключване на досъдебното производство разследването, прокурорът внася предложение във формата на постановление. Образува се съдебно дело. Заседанието се разглежда по особените правила.
- При внасянето на обвинителен акт, съдия-докладчикът трябва да приложи чл. 78а НК. Чл. 78а НК не допуска преценка - щом са налице предпоставките, съдът е длъжен да освободи дееца от наказателна отговорност по чл. реда на чл. 78а НК.
- Делото се гледа от едноличен съдия. Ако не са налице предпоставките за прилагане на чл. 78а НК, съдът връща делото.
- Съдът се произнася с решение:
o Може да оправдае;
o Може да прекрати делото;
o Може да наложи глоба;
- Делото се трансформира в административно-наказателно дело. Води се по реда на ЗАНН, но започва по реда на НПК. Възобновява се по реда на ЗАНН.
- Делото за възобновяване се гледа от Апелативен съд.
- Не участват граждански ищец и частен обвинител.
- Съдията е длъжен да остане в рамките на обвинението.
Съкратено съдебно следствие.

Съкратеното съдебно следствие е нов институт. Съкращава се следствието на първата инстанция - въпросите, по които страните не спорят, не се разглеждат от съда.

2 процедури:

1) Касае подсъдимия: прави самопризнания и признава фактите от обвинителния акт. Съдът осъжда подсъдимия, като се прилага чл. 55 от НК - намалява се с 1/3 определеното наказание.

2) Страните са съгласни да не се разпитват всички свидетели и делото да се води на базата на събраните доказателства в досъдебното разследване. - ТР № 1/2009г. на ОСНК на ВКС.

1 Идеята за наблюдаващ прокурор е подчертана с НПК от 2006г. - прокурор, който осъществява ръководство и надзор върху досъдебната фаза цялостно. Той внася обвинителния акт в съда. Това се прави поради това, че този прокурор познава максимално добре делото.
??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.