Наказателен процес


Категория на документа: Право


- Неподаване на жалба в срок;
- Оттегляне на жалба;
- При постановяване на някои актове, те влизат с постановяването им;
- Ако в срок от 7 дни не са отстранени недостатъците в жалбата;
- Касационните актове влизат още с постановяването им.

От материалната сила на присъдата произтичат 2 ефекта:
1) Изпълняемост - влязлата в сила присъда е изпълнителен титул. Вземат се обезпечителни мерки, за да не се осуети изпълнението на присъдата.
2) Задължителност - в наказателния процес се прилага правилото, че влязлата в сила присъда е задължителна за всички - държавни органи, граждани, юридически лица и други. Особен смисъл има по отношение на гражданския съд по отношение на деянието, вината, причинната връзка, вредата, когато съдът разглежда въпросът за обезщетението на деликтно основание от деянието - преюдициално действие. Гражданският съд възприема изцяло решението на наказателния съд. Гражданският съд няма възможност да преценява по различен начин обстоятелствата по наказателното дело. Той само определя размера на обезщетението, но се ограничава вътрешното убеждение на съдията.

Решават се 3 групи въпроси:
1) Въпроси, по които се произнася съдът, постановил присъдата - чл. 414 НПК. Този съд може да тълкува, когато има съмнения за въпроси по прилагането на присъдата. Може да освободи от изпълнението на наказанието дееца на престъпление от частен характер, ако не е започнало изтърпяването на наказанието и частният тъжител желае това.
2) Районният прокурор или окръжният прокурор отлагат изпълнението на наказанието от 2 до 5 месеца - чл. 415 НПК;
3) Действия по фактическото привеждане в изпълнението на присъдата.

Дейността в този стадий не е правораздаване.
Особени правила по дела за престъпления, извършени от непълнолетни.

Особените правила са различни от особените производства. Особените производства не са наказателен процес. Решават се други въпроси. Особените правила са наказателен процес. Известни специфики на наказателния процес се съобразяват с различни критерии - подсъдим, подсъдност, с оглед промяна хода на делото.

Особени правила за непълнолетните:

- Задължителна защита от защитник;

- Специализиране на разследващия орган;

- Мерките за неотклонение са други - задържане под стража - в изключителни случаи - когато непълнолетният е привлечен за тежко умишлено престъпление против личността;

- Подписка (поемане на надзор за подпис);

- Състав на съда - не може с едноличен съдия. Делото се разглежда от обикновен съдебен състав - един съдия и двама съдебни заседатели; 2 съдии и трима съдебни заседатели. Съдебните заседатели са учители или възпитатели.

- Възможност за участие на родител/попечител, но не като защитник. Родителят/попечителят участва в качеството си на родител/попечител. Има право на представя доказателства.

- Ако има по делото подсъдими пълнолетни и непълнолетни, делото се гледа по общия ред.

Критерият е процесуален - важен е моментът на привличане към наказателна отговорност.
Бързо производство. Незабавно производство.

Бързото производство и незабавното производство са ускорени производства - на досъдебна фаза и в съдебна фаза в някои случаи.

Сроковете са малки. Бързото производство - 7 дни за цялостно разследване.
- Образува се по неформален начин;
- Привличането на обвиняемия става неформален начин;
- Не участва пострадал;
- Прокурорът може да върне за допълнително разследване на разследващия орган с указания;
- Прокурорът може да разпореди разследването да се извърши по общия ред.

Основания за бързо производство: 4 хипотези - чл. 356 НПК:
1. Лицето е заловено при извършване на престъплението;
2. Лицето се е явило и е съобщило за извършено от него престъпление;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.