Наказателен процес


Категория на документа: ПравоЗаседанието на касационната инстанция не се различава съществено от заседанието на въззивната инстанция - няма съдебно следствие. Касационният съд не постановява присъда, а винаги решение.

ПРАВОМОЩИЯ НА КАСАЦИОННИЯ СЪД: разлика с въззивната инстанция:

- Касационният съд не може да отмени и да постанови нова присъда.

- Когато отменя и връща за ново разглеждане, дава задължителни указания за съда и прокурора. При фактическа неизменност на случая тези указания са задължителни. Ако има изменение на фактологията, указанията не са задължителни.

- Когато отменя и връща и се налага осъждане на оправдан подсъдим, важи правилото не към по-тежко действа - само ако е поискано утежняване от прокурор или частен тъжител.
Възобновяване на наказателни дела.

Възобновяването на наказателни дела е извънреден способ. Проверяват се съдебни актове, които вече са влезли в сила. Възобновяването е правното средство, с което се елиминира законната сила на присъдата.

Възобновяването може да елиминира материалната законна сила на съдебните актове - на всички съдилища. Само ВКС разглежда производствата по възобновяване. Има едно изключение - при прилагане на чл. 78а НК - искането за възобновяване се прави пред Апелативен съд.

ПРОЦЕДУРА:

Искането се прави от окръжен или военен прокурор или от осъдено лице в срок до 6 месеца.

Заседанието протича по правилата за касационната инстанция - ВКС не извършва следствени действия, не установява нови фактически положения. Произнася се с определение или решение.

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ: Характерно е, че те касаят особено тежки пороци, които накърняват основни принципи на наказателния процес. Те са изключителни основания:
1) Когато с разследване са разкрити нови обстоятелства от съществено значение за делото, които не са били известни на съда, постановил присъдата. Отменя се съдебният акт и се връща делото за ново разглеждане.
2) Присъдата е основана на неистински доказателства. Ако има неистински доказателства, но присъдата не се е основала на тях, няма основание за възобновяване.
3) Извършване на престъпление от съдия/прокурор/разследващ орган при и по повод участието им в делото;
4) Решение на Европейския съд в Страсбург, с което е осъдена България за нарушаване на ЕКПЧ по конкретно дело - сезирането на ВКС се прави от главния прокурор в най-кратки срокове. Наказателното дело трябва да се възобнови и разгледа. Съдът в Страсбург е прецедентен съд.
5) Касационни основания - за нуждите на възобновяването. Има 2 ограничения:
a. Съществен порок - ВКС преценява.
b. Делото да не е минало на касационна проверка за същите искания на същата страна.
6) Страната иска екстрадиция на определено лице за изтърпяване на наказанието и другата страна поиска възобновяване на делото, за да извърши екстрадицията.
7) Допълнително основание - при задочно осъждане на едно лице - ако лицето не е знаело за осъждането, в 6-месечен срок от узнаването за присъдата, може да поиска възобновяване на делото.

!!! ПРАВОМОЩИЯ НА ВКС:

> Отменя и връща

> Отменя и прекратява - на всички основания, без чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК;

> Оставя без уважение искането за възобновяване.

> Може да измени влязъл в сила съдебен акт, но само в полза на осъдения.
Влизане в сила и привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди.

Влизането в сила и привеждането в изпълнение на присъда може да се разглежда като VІ стадий от съдебната фаза на наказателния процес.

Законната сила на присъдата - няма дефиниция. Тя бива 2 вида:
1) Материална законна сила - в гражданския процес се нарича сила на пресъдено нещо; res iudicata. Означава непререшаемост на случая при същите фактически предпоставки. Non bis in idem.
2) Формална законна сила - означава необжалваемост - съдебният акт не може да бъде атакуван пред по-горна редовна инстанция. Консолидира се материалната сила на присъдата.

Присъдата влиза във формална сила по различни начини:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.