Наказателен процес


Категория на документа: ПравоВъззивната инстанция има задължение да извърши проверка на присъдата на първата инстанция. Делото се разглежда както в първата инстанция, разглежда се по същество, което означава:
- Съдът може да извършва всички следствени действия без ограничение;
- Съдът може да приема за установени нови фактически положения.

Касационната инстанция не е инстанция по същество - на касационна инстанция не могат да се извършват следствени действия, не може да приема за установяване на нови фактически положения.

Въззивната инстанция се нарича и втора първа инстанция.

Контролни съдебни инстанции - изграждат се на 2 принципа:
1) Апелативен - когато делото отиде в горната инстанция, тя решава делото, не връща делото за ново разглеждане.
2) Касационен - ако има основания, отменя и връща делото, без да го решава.

При въззивната инстанция преобладава апелативният принцип. Нарича се още и апелативна инстанция. Въззивният съд има и касационни правомощия. При касационната инстанция преобладава касационният принцип, но има и апелативни правомощия.

ПРЕДЕЛИ НА ВЪЗЗИВНАТА ПРОВЕРКА:
- Ревизионно начало - произтича от служебното начало. Един от най-важните белези на въззивната проверка.

Пределите регламентират правилото, уредено в чл. 314 НПК. При получаване на жалба въззивната инстанция проверява присъдата и на основания, които не са посочени в жалбата, както и по отношение на лицата, които не са подали жалба. Въззивната инстанция може да измени или отмени и в полза на лица, които не са подали жалба. Проверява се цялата присъда. Възможно е при подаване на жалбата да не са видени мотивите. Във въззивното производство жалбоподателят може да доразвие жалбата си.

Процесуални предпоставки за възникване право на жалба:

* Процесуален интерес. Прокурорът има универсален интерес - произтича от процесуалната функция. Гражданският ищец не може да обжалва присъдата относно наказанието (неговата квалификация). Обвиняемият може да обжалва своето осъждане, своето оправдаване и основанията за оправдаването му, тъй като може да има индикации за виновността му.

* Активна легитимация на лицето, подало жалбата. Страните в първата инстанция. Във въззивната инстанция не могат да се конституират нови страни.

* Срок - 15 дневен от произнасяне на присъдата. Този срок е преклузивен. Погасява се правото на жалба. Възобновяването на срока, ако е пропуснат, може да стане по уважителни причини - чл. 186 НПК. Подава се молба за възобновяване на срока по която се произнася съдът, към нея се прилага и жалбата. След като се произнесе по молбата, съдът може да се произнесе и по жалбата.

* Спазване реквизитите на жалбата - жалбата е писмена, трябва да има петитум (искане) - какво се иска от въззивната инстанция. Касационната инстанция проверява присъдата само в обжалваната й част.

* Съд, чрез който се подава жалбата - жалбата се подава чрез съда, постановил присъдата. Той проверява процесуалните предпоставки и ако не е редовна жалбата, я връща за отстраняване на нередовностите в нея. Ако жалбата е редовна, изпраща на въззивната инстанция. Той насрочва съдебното заседание. Ако не са налице процесуалните предпоставки, първоинстанционният съд връща жалбата. Произнася се с определение, което подлежи на обжалване.

Заседание на въззивната инстанция. Особености:

- Разлика има в начина на започване на съдебното следствие - започва по друг начин. Не се прави съдебно предявяване на обвинението, а започва с доклад на съдия-докладчика. Докладчикът въвежда в най-общи линии в предмета на делото. След това се преминава към съдебното следствие, както в първата инстанция. Въззивната инстанция може да основе присъдата си на базата на събраните в първата инстанция и досъдебното производство доказателства.

- Въззивният съд може да постановява и решения - по основателността на жалбата или протеста. Постановяването на решението е по различен начин - съдът обявява, че ще се произнесе с решение - до 30 дни.
!!! Правомощия на въззивния съд. !!!

Уредба в чл. 334 - 338 НПК. Правомощията на въззивния съда са 6:

1) Отменя присъдата и връща делото за ново разглеждане - типично касационно правомощие. Основанията са съществени процесуални нарушения.

2) Отменя и постановява нова присъда - закон за по-тежко наказание; да се осъди оправдано лице и т.н. При увеличаване на присъдата и при осъждане към по-тежко наказание има гаранция в полза на защитата - трябва да има протест или жалба от частния тъжител или частния обвинител, в която да е поискано такова отежняване. Ако няма такова искане, не може да се утежни положението на подсъдимия. Трябва в първата инстанция да е имало и обвинение по тази по-тежка квалификация.

3) Изменя присъдата - правят се корекции в прилагането на закона, не към по-тежко наказание.

4) Отменява присъдата и прекратява делото - на основанията по чл. 24, ал. 1 НПК и чл. 24, ал. 4 НПК. Не може да прекрати делото на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК.

5) Спира делото - на основанията по чл. 25 и чл. 26 НПК.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.