Наказателен процес


Категория на документа: Право


> Когато не може да се привлече лице към отговорност.

2) Защита - доказване невиновността на привлечения към отговорност или реализиране на по-лека отговорност. Винаги е частна. Не се осъществява от държавата. Реципрочна е на обвинението. В дихотонично съотношение - противоположни са с обвинението. Възниква в момента на повдигане на обвинението.

3) Ръководно-решаваща - държавна функция винаги.
2 страни:
> Самото водене на делото;
> Решаване - постановяване на междинни и на окончателни актове.
Допълнителни функции:
> Предявяване и обосноваване на граждански иск;
> Отговаряне на иска.
Наказателнопроцесуална форма:

Процесите са силно формализирани. Определени са предпоставките, условията, редът за осъществяване на определена дейност. Определени са и реквизитите на процесуалните актове - изискуемото съдържание в закона на актове - присъди, жалби и др. - мотиви и диспозитив.

Несъблюдаването на реквизитите води до опорочаване на актовете. Процесуалната форма е предвидена и за определени дейности. Наказателният процес е една форма, композиция от действия, подредени по определен начин. Наказателният процес се осъществява в 2 фази - за престъпленията от общ характер:
> Досъдебна;
> Съдебна.

При престъпления от частен характер производствата са само в съдебна фаза. Няма досъдебно разследване.

Разлики между престъпления от частен и общ характер:

> Престъпления от частен характер - ниска степен на обществена опасност. При тях увреждането е лично. Личната вреда изисква лично отношение от увреденото лице. Когато пострадалият не е в състояние да възбуди наказателно преследване, държавата има запазената възможност за търсене на отговорност от причинителя. В този случай престъплението ще е от общ характер и ще има досъдебно производство.
В НК има 2 групи смесени престъпления:

> Престъпления от общ характер по начало, но се признава волята на частни лица, т.е. трябва да има тъжба до прокурора. Увреждането е лично, но с висока степен на обществена опасност.

> Престъпления, при което в дело от общ характер по инициатива на частно лице делото може да се прекрати (чл. 343а НК) - пострадалият може да направи искане делото да се прекрати.
Наказателнопроцесуалното право като отрасъл на обективното право. Връзка с други отрасли на правото. Наказателнопроцесуални норми. Действие по предмет, време, място и лица. Източници, тълкуване.

Наказателнопроцесуалното право като отрасъл на обективното право

Наказателният процес, както и другите процеси са в сферата на публичното право.

Сравнение с другите отрасли:

> С наказателното право - Наказателният процес сочи реда за осъществяване на наказателната отговорност. Регламентирани институти в НК са институтите на давността и амнистията, които са процесуални институти.

> С Конституционното право - КРБ регламентира принципи на наказателния процес: - правото на защита; - независимост на съдебната власт и др. КРБ регламентира дейността на органите на съдебната власт в общ план.

> С граждански процес - с оглед възможността да се предяви граждански иск в наказателно дело. В НПК се съдържат правила за гражданския иск, но се прилагат и правилата на ГПК. При обезпечителните мерки по ГПК. В наказателния процес имуществените наказания също се обезпечават. Обезпечението се взима по реда на ГПК.

> С административното право - някои административни органи осъществяват наказателни функции (разследващи полицаи). 96 или 97% от престъпленията от общ характер се разследват от тях годишно. Осъществяването на освобождаването от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК с налагане на административно наказание. Чл. 78а НК дава възможност съдът да трансформира едно дело от дело от общ характер към административно дело. Наказателната отговорност се реализира чрез налагане на административно наказание - глоба.
Наказателнопроцесуална норма:

> Хипотезис - визира предпоставките за осъществяване на дейности и издаване на процесуалните актове и т.н.

> Диспозиция - овластяване, забраняване, задължаване, оторизиране;

> Санкция - в по-широк смисъл - нарушенията на процесуалните норми са престъпления (Престъпления против правосъдието). В тесен смисъл санкцията се отнася до процесуалната отговорност - институт, който е специфичен - отмяна на постановление, на присъда). Отмяната и даването на указания са осъществяване на процесуалната отговорност. Липсва елемент на санкционна отговорност. Личното санкциониране отсъства. Може да се стигне до реализиране на дисциплинарна отговорност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.