Националност на търговските дружества и свобода на установяване


Категория на документа: Право


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Стопански факултет

РЕФЕРАТ
по
Международно търговско право
на тема:
Националност на търговските дружества и свобода на установяване

Изготвил:......................... Проверил: ................................
Специалност: ............................
Фак.№: ..............................
Курс: ........ курс

..........
С подписване на Договора за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, в младото и развиващо се българско търговско право намериха своето място нови правно-организационни форми за осъществяване на търговска дейност - европейското дружество (ЕД), Европейското кооперативно дружество (ЕКД) иЕвропейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ).
Замислено от европейския законодател като модел на преструктуриране на европейските предприятия, които осъществяват дейността си на общия европейски пазар,ЕД представлява адекватно средство, предоставено в полза на предприятията от обединена Европа, за осъществяването на транснационални сливания и обединения на предприятията от различни държави-членки, за облекчаване на управлението на предприятия подчинени на различни национални законодателства и за насърчаване на конкурентоспособността на предприятията на международните пазари.

Тук обаче възникват и не малко проблеми,касаещи правното учредяване на търговските дружества и установяването им,тъй като ЕС е единна общност,но всяка държава членка си има собствени закони,кодекси и правила относно търговското право.

Изясняването на правната същност на Европейските търговски дружества (ЕОИИ ; SE ; SCE) изисква разглеждането на 2 категории от Европ.дружеств.право- националността и свободата на установяването.
В държавите-членки на ЕС се прилагат 2 системи за определяне на прилаганото право спрямо правния статус на ЮЛ- по месторегистрация и по седалище (lex loci registrationis и siege social)
1. Според системата по месторегистрация (теория на инкорпорацията) националността на ЮЛ се определя според правните норми на държавата където е образувано.Определящи са 3 критерия:
-Волята на учредителите,която се определя от допустимите видове търговски дружества в съответната държава и техния нормативен режим.
-Регистрационната процедура-това са формалностите предвидени в законодателствата на различните държави в които се образува ЮЛ.
-Правото на дадената държава в която е организирано ЮЛ,определя придобиването на правосубектност и условията за нейното упражняване.
2. Критерият по седалище има за цел да замени формалността за определяне на ЮЛ с реален критерий,чрез който се постига привързаност към законодателството на дадената страна в която функционира ЮЛ. И тук има три критерия по които се определя как точно да се тълкува термина "седалище":
-На първо място седалището съвпада със седалището определено в учредителния акт на дружеството (уставно седалище).Тук обаче следва да се поясни,че уставното седалище е елемент от учредяването на ЮЛ,а критерия за меродавност е мястото на регистрация,а нуждата от седалище се диктува единствено от закона по месторегистрация,изискващ регистрираното ЮЛ да има определено седалище.
-Следващия критерий за определяне на седалище е метода под седалище да се разбира-мястото където ЮЛ извършва своята дейност-"център на експлоатационна дейност"-съвпадащ с мястото където е разположено централното производство.Тук обаче възниква проблема,че едно дружество може да има няколко центъра на експлоатационна дейност,които са разположени в различни държави пример многокомпонентното машиностроене,което избира местата за заводите си според икономическата изгода и според локацията на най-близките находища на материали за производствата.В допълнение на това може да се добави,че редица икономически,банкови,пазарни и митнически фактори могат да наложат честата смяна на териториалното разположение на центъра на експлоатационна дейност,а промяната на националността на ЮЛ би засегнало правната сигурност на кредиторите,както и техните интереси,тъй като определени закони и разпоредби,съществуващи на мястото където са сключени договорите между тях и ЮЛ,биха могли да не действат или да имат друг смисъл на другото място където би могъл да бъде изместен центъра на ескплоатационна дейност.
-На трето място под седалище би трябвало да се разбира мястото където е действителното управление на ЮЛ (siege reel),този критерий е възприет в Германия,Австрия,Франция,Португалия и Гърция.
Основни трудности при прилагането на този критерий са свързани с изясняване на съдържанието на действителното управление.Според Българския кодекс за международно частно право под действително управление следва да се разбира главно управление.
На практика е възможно общото събрание на едно ЮЛ да заседава в една държава,съветът на директорите в друга,администрацията или отделни звена в трета,стопанската дейност в четвърта и т.н. В подобни случаи действителното(главното)управление съвпада с мястото на което се вземат стратегическите решения(заседанията на общото събрание на ЮЛ).

Предимства и недостатъци на Lex loci registration и siege social:
-Предимство на системата по месторегистрация е,че неговото прилагане води до сигурност при определяне националността на ЮЛ и лесно може да бъде получена правна и всякаква друга информация от публичния търговски регистър на дадената страна.
-Недостатък на тази система е,че в дадена страна могат да се регитрират ЮЛ,които нямат каквато и да е връзка с тази държава.Чрез този критерий,ЮЛ може да развива свободно дейност в друга държава,която в държавата по националността би му била забранена или определена услуга,би му била отказана,ако не е ЮЛ-типичен пример за това е придобиване на право на собственост върху земя в България от чужденци,които регистрират ЮЛ и под формата на инвеститори придобиват земя в България.
Критерият по месторегистрация е възприет за основен в Англия,Швеция,Швейцария,Дания,Ирландия,Испания,Холандия,Италия и Финландия.
-Предимство на siege social е точното определяне на правата,които ЮЛ упражнява,респективно и задълженията,данъчно облагане,международна компетентност и т.н
-Основен недостатък е трудното определяне на практика на термина "седалище на ЮЛ",значенията на което са изброени по-горе.
Поради предимствата и недостатъците на Lex loci registration i Siege social някой държави използват единия като основен(определящ),а другия като спомагателен и и менно този начин е възприет от Българския кодекс по международно частно право. Нашият (българският) законодател е възприел 3 критерия за определяне на личния закон на дадено ЮЛ - Lex societatis:
-Месторегистрацията
-Уставно седалище
-Седалище по действително управление
Основния (приоритетен) критерий е месторегистрацията,а останалите 2 критерия са спомагателнии се прилагат при случай които не са уточнени в нашите закони и при някои международни несъответствия.Спомагателните критерии на са равнопоставени,тъй като критерият на седалището по действително управление има приоритет пред критерия на уставното седалище.

Свобода на установяване
Правото на установяване бива вторично и първично. Под първично установяване се има предвид възможността да бъде преместено седалището на ЮЛ без да се закрива или без да се ликвидира ЮЛ и при запазване континюитета на неговата юридическа личност
Защо е необходимо това - при преместването на седалището на ЮЛ би могло да се промени приложимото право, въпросът е може ли това да стане без да се прекратява ЮЛ - защо да не се прекрати, защото ако се стигне до едно производство по ликвидация има време, така че в международния оборот от значение е преместването на седалището и смяна на приложимото право да стане без да се прекратява.
Съгласно чл.49 ДФЕС свободата на установяване включва правото да се предприема самостоятелна стопанска дейност,както и да се създават и ръководят предприятия,НО при условията,които са предвидени за нейните собствени граждани от законите на държавата където се извършва установяването.Установилите се ЮЛ имат правото да се третират като ЮЛ които имат националност на държавата в която става установяването.Това е т.нар.първично установяване.
Вторично установяване има,когато ЮЛ открива клон или дъщерно дружество в друга държава членка.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Националност на търговските дружества и свобода на установяване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.