Морско право


Категория на документа: Право


STCW
Общи сведения:
Международната конвенция STCW е приета на м/у народна конференция по проблемите за подготовка и освидетелстване на моряците,състояла се от 14 Юни до 7 Юли 1978г.б Лондон.Влиза в сила на 28 Април 1984г
Приложно поле: Главна цел е безопасност на човешкия живот и опазване имуществото на море.От тази гледна точка конвенцията постановява,че моряците на кораба трябва да имат съответната квалификация и да бъдат способни да изпълняват своите задължения.
Описание на съдържанието:
STCW 78 се дели на 2 части: Конвенция STCW95 и STCW Code.Съдържа общи положения и изисквания по подготовка на морски лица и воденето на вахтена служба.Изискванията са обяснени в кодекса STCW Code.
--Конв.и кодекса се занимават само с лица носещи вахта.Изискв. се прилага спрямо моряците работещи на морски кораби,които имат правото да плават по Знамето на страната си.Не важат за моряци,служещи на военни и риболовни кораби,яхти и дървени кораби.
--Конв. STCW95 е приета Юни 1995г.-влязла в сила на 01.02.1997.Ратигицирана от 120 държави,вкл. Република България.
Главни цели:
-да изясни изискваните компетенции(проф.подгот.)които трябва да имат моряците;
-да изисква Администрацичта да осъществява директен контрол и да потвърждава квалификациите на капитани,офицери,радиоперсонал;
-да накара стр. по конв.да се отчитат една на друга
Конвенцията STCW95 има 8 глави:
1.Общи приложения
2.Капитан и палубна команда
3.Машинна команда
4.Радиосвръзки и радиоперсонал
5.Спец.изискванич за подготовката на някои видове кораби
6.Аварийни ситуации,безопастност,мед.грижа и оцеляване
7.Алтернативно освидетелстване
8.Носене на вахта
Някои от по-важните изисквания на конвенцията са:
1.Програма за обучение на моряците(да бъде одобрена от Администрацията)
2.Запознаването на членовете на екипажа с кораба да започва на брега и да продължи на кораба.Това трябва да стане преди започване на каквато и да е работа.
3.На видни места по кораба да се постави разписание на важтите
4.Съгл.Конв.след завършено обучение се издават следните сертификати:
--оцеляване на море;
--първа мед.помощ;
--водач на спасит.средство;
--противопожарна подготовка;
--мед.грижи;
5.Въбеждат се спец.изисквания за предпазване от злоупотреба с алкохол и наркотици
6.Регламентира се мин.период от 10ч. за почивка в денонощието.
КОДЕКСА STCW Code - 2 части А и В.Част А от кода е задължителен и съдържа мин.изисквания и компетенстност,които да се поддържат от страните,за пълно и завършено обучение на морски лица.Конв.изисква от всяка страна да осигури:ръководство и наблюдение на подготовката и оценката на морски лица;лицата отговорни за подготовката и оценката на моряци да имат надлежна квалификация.
Част В-препоръчителни ръководства за подпомагане стр.към конв.и тези коиот я прилагат и въвеждат в действие.
1.Въвеждат се нива на отговорност
--Управленско(капитан,стар.пом.кап.,гл.мех.,2ри мех)
--Оперативно(навигац.вахт.офицери,радио офицери,вахт.мех.)
--Поддържащо(моряци и мотористи носещи вахта)
2.Въвеждат се норми за компетентност(ниво на проф.отговорност).Нормите са групирани в 7 области(функции)отговарящи н а корабните специалности,участващи в носенето на вахта.
--Корабоводене-(знания и умения по навигация,астрономия,ТСК,маневриране,хидрометеорология,лоция,управление,морски АЕ.)
--Корабни товарни операции
--Експлоатация на кораба и грижи за лицата на борда(знания и умения относно различните разписания и тревоги,опозх.изискв.и правила на конв.SOLAS --Морско инжинерство(теория,устройство и експлоатацич на корабни машини и механизми;
--Ел.обзавеждане
--Техн.поддръжка и ремонт;
--Радиокомуникации;
3.Въвеждат се задължения на командите по изпълнение на конв.
4.Въвеждат се изисквания за работа на опр.типове кораби
--3 месеца стаж на кораб за придобиване на навици за безопасна практика;
--одобрени курсове по подготовка за работа на нефт.танкери;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Морско право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.