Международно публично право


Категория на документа: Право


Реалистичната дуалистична теория приема, че тези правни системи са равноправни, но че между тях има връзка - оказват си въздействие (взаимодействие), това представлява съотношението между 2-е правни системи.

Извод: МП регулира своето взаимодействие с вътрешното право, а вътрешното право на всяка държава регулира своето взаимодействие с ВП на държавите. Има няколко различни вида:
I) Съотношението между правните системи се урежда от основните принципи на МПП.
1) добросъвестно изпълнение на поетите международни задължения, които произтичат от международните договори, обичаи или едностранни договори.; Изисквания за съгласуване на националното законодателство с международните договори, по които 1 държава е страна, в заключителния акт от Хелзинки на СССЕ е записано - държавите участници ще изпълняват добросъвестно задълженията си, произтичащи от МП, при упражняване на суверенните си права включително правото си да приемат закони и други нормативни актове, те ще се съобразяват с международните правни задължения.

В чл.27 от Виенската конвенция за правото на международните договори изрично е постановено, че страната по договор не може да се позовава на своето ВП, като оправдание за неизпълнение на международните договори.

В принципа на суверенното равенство на държавите и в принципа на ненамеса във вътрешните работи се включва - признание и зачитането на националното законодателство на всяка държава.

Всяка държава може да си приема собствени актове и закони, но с единствената организация, да не противоречат на МП. В редица договори изрично се предвижда всяка държава - страна по договора да определи сама вътрешнодържавните методи и средства, включително нормотворчески, за осъществяване на поети от нея международни задължения. Чл.2, ал.2 от международният пакт за социални, икономически и културни ценности. Този член е много важен!

Упражнението по МПП

Съотношението между МПП и МВП - урежда се от двете права. Декларацията за принципите на МПП, отнасящи се до държавите...с ООН.
Принципът на ООН. Приета е с резолюция на Общото събрание на 24.X.1970г. и по своята същност представлява официално автентично тълкуване на Устава на ООН, по-специално на принципите изброени в чл.2 и чл.1 на ООН. 6 принципа са изброени в чл.2, а в чл.1 е принципът на равноправие.

В декларацията принципите не са изброени в реда, в който са изброени в Устава. Тези норми са jus cogens. Всяка норма, която им противоречи не се приема.

Принципът за неупотреба и неизползване на сила. В заключителния акт от Хелзинки се въвежда принципът на нерушимост на границите. Всяка държава е длъжна да се въздържа от сила. Да се въздържа от репресии по водене на сила.

Договор за всеобщо и пълно разоръжаване - такъв принцип няма, всяка държава се въоръжава, не се спазват и договорите за частично разоръжаване. Кога е разрешена употребата на сила?:
1. Индивидуална или колективна самоотбрана при извършена агресия срещу държава. Държавите са длъжни да информират Съветът за сигурност и да действат според това, което нареди Съветът за сигурност. Това е отбелязано в глава VIII от Устава на ООН за регионалните сили. Такава организация е НАТО.
2. Спрямо държавата метрополия, която възпрепятства самоопределение на дадена нация/народ. Член 42 от Устава на ООН тогава когато Съветът за сигурност постанови принудителна употреба на въоръжена сила.
Член 41 пък позволява същото, но без употреба на въоръжена сила. Решенията се вземат само от Съвета за сигурност на ООН.

Постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН- САЩ, Русия, Франция, Китай и Великобритания.
Принципът на разрешаване на международните спорове чрез мирни средства и да не прилагат сила, да не се подлага на заплаха международният мир и сигурност.

Мирни средства (чл.37 от глава VI на ООН). Няма изчерпателно изброяване на мирните средства, те са само на случаен принцип изброени.

Международните спорове се разрешават на принципа на суверенното равноправие.

Принцип на ненамеса във вътрешните и външните работи в суверенните държави.

Принцип за сътрудничество между държавите в съответствие с Устава на ООН.

Принцип на суверенитет на държавите. Принцип за добросъвестно изпълнение на задълженията.

Продължение на лекция 2

Съвременните национални законодателства отделят все по-голямо внимание за съотношението между 2-е правни системи, и двете правни системи изхождат от обстоятелството, че установяването на методите и средствата за спазване и осъществяване на поетите международни споразумения в рамките на 1 държава се отнасят към вътрешната компетенция на всяка държава. Не е възможно вътрешното законодателство пряко да регулира МО, тази невъзможност обаче не изключва други форми на въздействие на вътрешното право върху международното право - то е косвено въздействие.

Например някаква норма от ВП да се възприема и като норма на МП. За да могат нормите на МПП да окажат въздействие върху националното законодателство, те трябва да намерят отражение в международното законодателство.

Процесът на възприемане на Международните норми в норми на вътрешното право се нарича трансформация (преобразуване на международните във вътрешноправни норми, трябва да се има в предвид, че става въпрос за създаването на нови норми, които да функционират във вътрешнодържавната среда).

Трансформация буквално би означавало, че нормите в МП изчезват, но това не е така. Те продължават да си съществуват.

Имаме 3 системи на трансформация, но самата тя, защото е насочена към създаването на вътрешнодържавни норми се урежда в националното законодателство на всяка една държава.
1) Пряка трансформация - разпоредби като пряка трансформация се съдържат в конституциите. Съгласието от такъв текст сключва договор между 2 държави, влязъл в сила на дадена държава, придобива силата на закон. В редица държави се постига допълнително условие, този международен договор да бъде обнародван в официален документ (Държавен вестник). Пряката трансформация се нарича още инкорпорация (непосредствено включване на съдържащите се в международните договори правни норми във вътрешното право на конкретна държава).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международно публично право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.