Международно наказателно право-лекции


Категория на документа: Право


МНП

Обща част
1. Общо понятие в МНП. МНП и МПП, МНП и вътрешно национално наказателно пр.
2. Основни етапи в развитието на МНП. Нюрбертски и Тотийски процес.
3. Международни материално правни и процесуално правни норми.
4. Въпросът за перманентен наказателен съд.
5. Предмет и система на МНП.
6. Основни принципи на МНП. Метод на изучаване на МНП.
7. Източници на МНП - понятие, основни източници.
8. Международни конвенции за престъпления с международен характер или с международен елемент.
9. Индивидът - субект на международно престъпление общи и особени качества.
10. ЮЛ - субект на международни престъпления, международна организирана престъпност.
11. Основни аспекти на международното престъпление. международни престъпления на индивида и държавата.
12. Видове типични международни престъпления.
13. Видове престъпления с международен характер.
14. Общо понятие за международно престъпление, конституционни?? елементи.
15. Международно престъпление и принципът nulla krimen sine lege, nula poena sine lege.
16. Вината в МНП. Умишлено и непредпазливо извършени международни престъпления.
17. Оправдаващи обстоятелства по МНП - неизбежна отбрана, крайна необходимост, изпълнение на неправомерна йерархическа заповед.
18. Имунитет в МНП.
19. Наказателни санкции за международни престъпления. Видове, изпълнение на наказанията.
20. Обект на международните престъпления - общо понятие за състава на международните престъпления.
21. Приготовление и опит към международното престъпление, съучастие.
22. Множество международни престъпления и форми на усложнена престъпна дейност.
23. Давност при международни престъпления, помилване, амнистия, реабилитация.

Особена част

24. Критерии за класификация и разграничения на международните престъпления.
25. Категории и видове международни престъпления.
26. Престъпления против мира. Видове.
27. Престъпления против законите и обичаите за водене на война. Система и видове.
28. Престъпления против човечността - геноцид и апартейд.
29. Международен тероризъм. Определение, форми и видове.
30. Наемничество.
31. Международна закрила срещу изтезанията. Форми и видове изтезания. Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията.
32. Престъпления против сигурността на международната гражданска авиация /въздушно пиратство/. Видове и наказания за тези престъпления.
33. Международни престъпления свързани с наркотиците. Видове и тенденции.
34. Международна наказателно правна защита на заложници.
35. Международна наказателно правна защита на лица, ползващи се с дипломатическа закрила.
36. Престъпления при използването на атомната енергия за мирни цели.
37. Международна наказателноправна защита на околната среда.
38. Международна наказателно правна защита на културните ценности.

МНП е система от М и вътрешни нак.пр.норми в които са установени основните принципи, общите понятия категориите и институтите на МНП и са очертани отделните видове М престъпления и наказанията за тях.
МНП се дели на 2 части обща и особена. В общата част на МНП са установени основните принципи общите понятия категориите и институтите на МНП
Принципи - на законност, на демократизма, хуманизма, М сътрудничество.
Под норма на общата част се разбира - норма в която са установени осн. принципи на МНП общите понятия категориите и институтите на МНП.
Норми на особената част на МНП в които са очертани отделните видове М престъпления и наказанията за тях по МНП.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международно наказателно право-лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.