Международно частно право - библиография


Категория на документа: Право


Международно частно право.

Автономия на волята в международното частно право. - София : СССБ, 2008 ; 341.9/А22
Автономия на волята в международното частно право. Годишник на сдружение на стипендиантите на Сасакава в България. С.: СССБ, 2008; 341.9/А22
Алтънов, Иван Международно-частноправна система на Народна република българия / Иван Алтънов. - София : БАН, 1955 ; 341.9/А58
Бижев, Христо Практическо ръководство по международно частно право / Христо Бижев = Practical Guidence in the International law /Hristo Bijev. - София : Албатрос, 2004 ; 341.9/Б44
Борисов, Олин. Съвременни проблеми на теорията и практиката на международния договор. С.: Нова звезда, 2012; 341.9/Б66
Борисов, Орлин Международно договорно право : Норамтивни актове, необходими за сключването на всички видове международни договори / Орлин Борисов. - София : Нова звезда, 1999 ; 341.9/Б66
Борисов, Орлин Международно договорно право : Нормативни актове, необходими за сключването на всички видове международни договори / Орлин Борисов. - София : Агро-Пъблишинг, 2004 ; 341.9/Б66
Борисов, Орлин Съвременни проблеми на теорията и практиката на международния договор / Орлин Борисов. - София : Нова звезда, 1999 ; 341.9/Б66
Борисов, Орлин Съвременни проблеми на теорията и практиката на международния договор / Орлин Борисов. - София : Агро-Пъблишинг, 2004 ; 341.9/Б66
България. Закони и др. пр. Сборник източници на международното частно право : т. 1 - / състав. Николай Натов. - София : Сиела; т. 1. - 2005 т. 2. - 2006 ; 341.9/(094.4)
България. Закони и др.пр. Кодекс на МЧП с въведение : Избрани актове по МЧП. - София : Сиела, 2005 ; 341.9/(094.4)
България. Закони и др.пр. Международно частно право : част 1 -. - София : Сиби. - (Поредица Джобни издания); част 1. Граждански и търговски дела: международна компетентност, приложимо право, екзекватура / Въведение, препращане и анотирани текстове Боряна Мусева. - 2007 част 2. Семейни дела: международна компетентност, приложимо право, екзекватура. / Въведение, препращане и анотирани текстове Боряна Мусева. - 2007 част 3. Връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ. - 2008 ; 341.9/(094.4)
Владимиров, Иван и др. Международно търговско право / Иван Владимиров, Чудомир Големинов, Веселин Христофоров. - София : Вебер-ВБ, 1992 ; 341.9/В68
Владимиров, Иван Международно търговско право / Иван Владимиров. - София : Ромина, 2001 ; 341.9/В68
Владимиров, Иван Международно частно право / Иван Владимиров. - 3 прераб. и дпо. изд. - София : Софи-Р, 2002 ; 341.9/В70
Владимиров, Иван Международно частно право : Обща и специална част / Иван Владимиров. - четвърто прераб. и доп. изд съобразено с Кодекса на международното частно право. - София : Софи-Р, 2005 ; 341.9/В70
Владимиров, Иван Право на международния транспорт / Иван Владимиров. - София : Ромина, 1998 ; 341.9/В70
Владимиров, Иван Ръководство по международен търговски арбитраж / Иван Владимиров. - София : Ромина, 2006 ; 341.9/В70
Владимиров, Иван Транспортно право / Иван Владимиров Иванов. - Варна : ТедИна, 1995 ; 341.9/В70
Владимиров, Иван Транспортно право / Иван Владимиров. - 3 прераб. и доп. изд. - София : Ромина, 2001 ; 341.9/В70
Григонис, Э.П. и др. Конституционное право зарубежных стран : Курс лекций / Э.П.Григонис, В.П.Григонис. - Санкт-Петербург : Питер, 2002. - (Учебники для вузов) ; 341.9/Г82
Дамянов, Цоню и др. Непозволеното увреждане според българското международно частно право / Цоню Дамянов, Серафим Алексиев. - София : Наука и изкуство, 1981 ; 341.9/Д15
Додонов, В.Н. Право международной торговли : Словарь-справочник / В.Н.Додонов. - Москва : Славия, 1997; 341.9(03)/Д21
Ембарго и международно право. Съвременни проблени : Международна конференция. София 15 - 16 май 2001 = Embargo and International Law. Contemporary Problems : International Conference, Sofia 15 - 16 May 2001. - София : Макспринт, 2001 ; 341.9/Е57
Зидарова, Йорданка Консулски функции в семейните правоотношения / Йорданка Зидарова. - София : Наука и изкуство, 1985 ; 341.9/З - 61
Каменова, Цветана Международноправна закрила на инвестициите / Цветана Каменова. - София : Просвета, 1992 ; 341.9/К23
Кутиков, Владимир Международно частно право на НРБългария / Владимир Кутиков. - 3 основно прераб. и доп. изд. - София : Наука и изкуство, 1976 ; 341.9/К93
Кутиков, Владимир Международно частно право на Република България : Обща част / Владимир Кутиков. - нова ред. Т. Тодоров. - София : Софи-Р, 1993 ; 341.9/К94
Медникаров, Радомир Договорът за международен морски превоз на товари / Радомир Медникаров. - София : Нова звезда, 2002 ; 341.9/М45
Международна покупко-продажба : Сборник от общи условия, типови образци на договори и други актове на ИКЕ при ООН, други избрани актове по международна продажба, приложения закон, арбитриращите клаузи, арбитража и изпълнението на арбитражните решения / състав. М.Пенков. - София : Наука и изкуство, 1973 ; 341.9/(094.4)
Михайлов, Димитър Международно наказателно право / Димитър Михайлов. - София : Сиела, 2003 ; 341.9/М74
Натов, Николай Коментар на Кодекса на международното частно право : Книга първа: Член 1 - 47 / Николай Натов. - София : Сиела, 2006 ; 341.9/Н30
Натов, Николай Международно частно право : Специална част / Николай Натов. - 2 доп. изд. - София : Софи-Р, 1996 ; 341.9/Н30
Натов, Николай Международното частно право в някои разпоредби на част седма от ГПК в светлината на общностните източници / Николай Натов. - София : Сиела, 2008 ; 341.9/Н30
Петров, Иван Международни аспекти на престъпленията срещу деца / Иван Петров. - София : Сиела, 2004 ; 341.9/П47
Петров, Румен Съд или арбитраж при международните търговски спорове / Румен Петров. - София : Сиби, 2000 ; 341.9/П46
Сталев, Живко Арбитражни съдилища при търговските палати на държавите - членки на СИВ : Унификация, компетентност и процедура / Живко Сталев. - София : Наука и изкуство, 1978 ; 341.9/С63
Станчева-Минчева, Весела Коментар на Кодекса на международното частно право : Съпоставка с актове на европейското право / Весела Станчева-Минчева. - София : Сиби, 2010 ; 341.9/С68
Тодоров, Тодор Международни семейни и наследствени правоотношения / Тодор Тодоров. - София : УИ Св.Климент Охридски, 1994 ; 341.9/Т64
Тодоров, Тодор Международно частно право : Европейският съюз и Република България / Тодор Тодоров. - 3 изд.. - София : Сиби, 2010 ; 341.9/Т63
Тодоров, Тодор Международно частно право : Европейският съюз и Република България / Тодор Тодоров. - София : Сиби, 2007 ; 341.9/Т64
Тодоров, Тодор Международно частно право : Европейският съюз и Република България / Тодор Тодоров. - София : Сиби, 2008 ; 341.9/Т64
Тодоров, Тодор Международно частно право : Европейският съюз и Република България / Тодор Тодоров. - 2 изд. - София : Сиби, 2009 ; 341.9/Т64
Тодоров, Тодор Международно частно право : Субекти, имущество, задължения / Тодор Тодоров. - София : Софи-Р, 1993 ; 341.9/Т64
Устинов, В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом : Стандарты и практика / В.В.Устинов. - Москва : Юрлитинформ, 2002 ; 341.9/У85
Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Практикум / В.Е.Чиркин. - Москва : Юрист, 2002 ; 341.9/Ч84
Шишков, Ангел Международноправни отношения в търговското корабоплаване / Ангел Шишков. - София : Паралакс, 2001 ; 341.9/Ш69
Эбке, Вернер Ф. Международное валютное право / Вернер Ф. Эбще, перев. Юмашева. - Москва : Международные отношения, 1997 ; 341.9/Е12
Internationales Privat-und Verfahrensrecht. - Munchen : C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandulung, 1996. ; 341.9/И72Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международно частно право - библиография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.