Международно частно право


Категория на документа: Право


=> налице е идея за единството на правото въобще /правен Мунизъм според тази теория/. На международното общество отговаря Мунизма на МПП.
Вътрешното право не съществува според поддръжниците на тази теория. Вътрешното право и МЧП се развиват само в рамките на МП.
г/ теория на двойната природа на МЧП. Според нея МЧП отчасти принадлежи на международния правен ред и от части на вътрешния правен ред. Според тази теория МЧП има два вида норми:
- наддържавни правни норми
- вътрешнодържавни правни норми
07.09.2012 год. Петък
Според проф. Михаил Геновски системата на МП обхваща няколко отрасъла:
- МП /международно право/, МАП /международно административно право/, МЧП /международно частно право/, МНП /международно наказателно право/
Тук в тази квалификация МЧП е приобщено към МП, но той приема че, но той приема че МП се отнася към МАП и МНП.Според него МЧП включително нормите предназначени да регулират гражданските правоотношения и които имат международен елемент и гравитиращи към различно законодателство. МЧП имиа 2 различни норми:
1. Вътрешно-правни /стълкновителни - на отделната държава/

2. Международни - установени с международен акт или с международен обичай. Според него тази съвкупност от норми регулиращи гражданските провоотношения с международен елемент са МЧП като отрасъл на общата система на МП.
д) норми, които определят МЧП като част от вътрешното право - възникват като противовес на теорията за националния интернационализъм.
- школа на позитивния реализъм
- школа на ограничената автономия
Общото при тях е, че се поддържа схващането, че МЧП е част от вътрешното право. Авторите на тези школи са наречен националисти. Различното в тези школи възниква от това, че едните приемат МЧП принадлежащо към вътрешно публичното право, а другите че МЧП и МПП имат връзка. МЧП в много случаи допълва нормативната си система от източници на МПП.

2 въпрос Историческо развитие на МЧП.

Липсва единен подход по отношение на периода и времето на възникване на МЧП, така и по отношение на характера на отделните правни институти на МЧП. Приема се, че МЧП съществува от момента в който международното общуване е довело до такива макар и примитивни отношения наподобяващи на съвременни граждански отношения с международен елемент. В древния изток не е имало условия за общуване и враждебността към чужденците характеризира този момент на човешкото общество. Възниква и обичая на гостоприемството. В древния Рим чуждите граждани са нямали правата на римляните.
IX - X в. се е ползвало римското право.
През 1809 г. се приема кодекс във Франция въвеждащ принципа на личното действие на закон и във Франция се провъзгласява принципа на закона за гражданството на лицата. По-късно се провъзгласяват и стълкновителните норми.

5 въпрос Източници на МЧП

Биват материални и формални
1. Материалните източници включват обществено-икономически отношения
2. Формалните източници - нормативна уредба, закони, подзаконови нормативи

I. Следователно, говорейки за източници на правото и на МЧП - обща характеристика на уредбата на МЧП:
- МЧП е в тясна връзка с МПП. Няма единство за източниците на МЧП. Различните държави имат различен подход към МЧП. Този различен подход е свързан с регламентацията на правоотношенията с международен елемент т.е. свързан с обхвата на тези правоотношения. Основната разлика във възгледите се свежда до три виждания:
а/ източниците на МЧП са единствено национални вътрешни източници.
б/ МЧП има международно публични правни източници т.е. това схващане казва, че МЧП възниква на базата на международни конвенции. То обаче не се приема.
в/ съчетание между първите и вторите /а и б/ източници.

II. От гледна точка на формата на проявление на тези източници в МЧП говорим за:
А/ писано право
Б/ обичайно право
В/ съдебна практика
Г/ доктрина

1. Писаното право - това са отделни нормативни актове. На базата му се говори за две правни системи:
а/ френска /континентална правна система/ - тази система е типична. Обхваща основно четири дяла:
- поданството
- режим на чужденците
- стълкновение, сблъскване на граждани
- стълкновение на съда, юрисдикции
Формалния израз на четирите дяла на МЧП се съдържа в източниците на вътрешното право и на международното право. Наред с тези източници във Франция като източници на правото се приема и съдебната практика на френския касационен съд.
Континентална правна система прилагат Белгия, Германия, България, Австрия и други.
б/ система на общото право /англосаксонска правно система/ отличава се със свои спецификации досежно източниците на МП. Тази система се прилага от Англия, САЩ. В Канада е англосаксонска правна система, като само в Квебек се прилага континенталната правна система. В общото право липсва цялостно кодифицирано на ГП, т.е. за определени групи отношения не е предвидена правна регламентация, защото основния източник на правото е съдебния прецедент. Той е характерен за тях.
Съдебният прецедент - той е правно начало, което е изразено в правно съдържание, което е послужило за установяване на това съдебно решение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международно частно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.