Международно частно право


Категория на документа: Право1. Национален източник:

а/ закон за патентите;

б/ лицата, които създават този вид собственост трябва да се приемат кота техни изобретатели и тяхното право е безсрочно и непрехвърлимо.

2. Международни източници:

а/ Парижката конвенция за закрила на интелектуалната собственост от 1883 год. Република България участва в Стокхолмската редакция през 1967 год. на базата на парижката.

Държавите участнички създават съюз за закрила на индустриалната собственост. Въвежда се национален режим, с който се въвежда институт на приоритета, т.е. всяка държава, която има изискване за новост към изобретението. То действително трябва да съдържа новост, неизвестна преди това на съвета. Патента се издава на първото лице, подало заявление за това.

б/ договор за патентно коопериране от Вашингтон 1970 год. Целта е изграждането на система за международно сътрудничество при регистриране на патентите.

в/ по отношение на търговските марки и полезните образци правилата са записани в международната спогодба за международна регламентация на търговските марки от 1891 год. България участва от 1984 год. Участниците в спогодбата създават съюз за международна регламентация на търговските марки. В България вътрешната правна регламентация е записана в чл. 71 - 74 от КМЧП.
Казус:

Петър е студент и живее с родителите си в София. Учи китайска филология и родителите му решават да му помогнат да прекара един месец в Китай. Заминава в началото на 2008 год. Преди да замине, той наема от учителката си по китайски език, госпожа Юди Ванг, междувременно живееща в София къща, която тя притежава в околностите на Пекин. Договорът за наем съдържа следната клауза: "наемодателят се задължава да предостави на наемателя недвижимото имущество в добро състояние и отговарящ на всички норми за сигурност съгласно българското законодателство." Една нощ по време на буря къщата се самозапалва и Петър загива по време на пожара. Назначената експертиза доказва, че пожарът е предизвикан от късо съединение в електрическата инсталация, тъй като последната е била твърде стара. През януари 2009 год. родителите на Петър предявяват граждански иск срещу госпожа Юди Ванг пред българския съд за нанесени материални и морални щети. В следствие на горното госпожа Юди Ванг прави възражение относно компетентността на българския съд да разглежда делото, като твърди, че е компетентен китайския съд. Освен това тя твърди, че приложимо е китайското законодателство, което не признава обещетение за морални вреди.
Въпроси:

1. Как може да бъде обоснована компетентността на българския съд?

2. Кое е приложимото право по отношение на предявените претенции по иска?
Отговори:

1. чл. 4 ал. 2 от КМЧП

2. разпоредба на обичайното пребиваване

30 въпрос Договори за международен превоз на товари. Определение, юридически характер, съдържание и видове.

Международният икономически обмен е немислим без транснационалния процес. Наличието на международна регламентация на превоза на товари се проявява през 1980 год., като в Берн се създава Международна конвенция за превоз на стоки по железници. Може да бъде за превоз на товари по:
- реки, морета, шосета, въздух.

1. Международен превоз - първата страна превозвач се задължава да извършва превоз осъществяващ се от територията на една държава до територията на друга държава и да предаде товара на получателя или упълномощеното от него лице, а от друга страна - изпращача се задължава да заплати превозната цена.

а/ характеристика на международния превозен договор - само двустранен договор. Страните са само изпращач и превозвач. Получателят не е страна по договора. Той ще е страна единствено, ако изпращача е и получател на товара. Видове договори:
- възмезден договор - заплащането на определена цена. В правото сключването е реален договор, т.е. сключването на договора съвпада с изпълнението му. Счита се, че всички превозни договори, които имат товарителница са реални.
- формален договор - при някои видове превози
- международен договор - местоизпращане да е една държава, местополучаване да е друга държава.

Казус:

Тръгва превоза от София за Испания. Още преди минаване на границата на Република България товара погива.
Въпрос:

1. Дали е международен договора или не е?
Отговор:

1. Международен е договора, тъй като има две страни-държави.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международно частно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.