Международно частно право


Категория на документа: Право


06.09.2012 год. четвъртък
МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО
лекции при доц. Ана Страшимирова

ПРЕКИ НОРМИ, ОТПАЩАЩИ НОРМИ, ВИДОВЕ ФОРМИ НА ПРИВЪРЗВАНЕ.

1 въпрос Същност на Международното частно право /МЧП/
Кодекс на МЧП - създаден през 2005
Писането на закон в МЧП даде възможност на теорията да издига различни трактовки за същността на МЧП. Теорията свързва МЧП с Гражданско право /ГП/. Съществувала е теория свързваща МЧП с ГП.
Указ 55 - прокрадва се възможността че МЧП урежда ГП отношения, но също и ТП отношения.
През 90-те год. на 20в. В България е подготвен проект за гражданския кодекс, в който са включени и въпросите за МЧП. Надделяло е становището, че МЧП е част от гражданския процес /според проф. Ж. Сталев/. Липсата на законодателна уредба на МЧП и в друг аспект - у нас е нямало закон за МЧП и липсата на такъв е оправдало теорията, че МЧП е част от ГП. Първия кодекс на МЧП е създаден през 2005 год.

1. Понятие, същност и характер на частно правните отношения с международен елемент.
Една от характерните особености в съвременната история е постоянно задълбочаващо се отношение между държавите в техния икономически обмен. Тук голямо значение има международното разделение на труда, глобални проблеми на човечеството. От друга страна международните отношения се характеризират със своя история и развитие. Съществуват две основни категории отношения:

- първа категория - отношения между суверенните държави /политически, културни, социални отношения/.
МПП - субекти Д ММО, ННБН, ДПО, ЕС
МЧП - субекти ФЛ, ЮЛ, Държавата

ФЛ
Д

ЮЛ

- втора категория - отношения възникващи:

► между отделни държави и ФЛ или ЮЛ от друга страна /по редки случаи/

► между ЮЛ или между ФЛ

► между ФЛ или между ЮЛ
Тези отношения имат една характерна особеност - те възникват и в проявлението /съществуването/ си. Те надхвърлят пределите си на правоотношението, надхвърлят суверенитета на отделната държава и навлизат в проявлението на другата държава или на повече държави. Тези правоотношения имат характерна особеност - надхвърлят юрисдикцията на дадена държава като е прието тези отношения да се наричат международни. Те се наричат така, тъй като са с международен елемент в българската доктрина. В правната система се наблюдава положителна еволюция към тези обществени отношения с международен елемент. На тези отношения с чужд или международен елемент не им е обръщано внимание. Обществените отношения с международен елемент се проявяват в различни области - в гражданските отношения, имуществените отношения, търговските отношения и т.н. С тези различни отношения се занимават различните клонове на правото. Най-съществено място заемат частноправните отношения с международен елемент. Различните правни системи в различните държави и класификациите им не са еднакви. В някои държави тези категории обществени отношения се различават в гражданското право в т.с.д. /облигационни/, а други се отнасят към друг клон на правото.

2. Международен елемент в частното правоотношение.
Проявява се във връзка с всяка една съставна част на правоотношението, а също така и с предметите и ценностите на даденото и възникналото правоотношение. Международния елемент се проявява във връзка със субективните права и задължения на субектите /местопораждането на тези права и задължения/.
Чл. 1 ал. 1 от КМЧП - определяне на предмета на кодекса.

3. Гражданско правна теория на правоотношението:
а/ Наличие на субект но правоотношението.
б/ Юридически факт пораждащ дадено правоотношение.
в/ Взаимни права и задължения на правоотношението.
г/ Обект на правоотношението.
Международния елемент се проявява във връзка с обекта на правоотношението. Действия и бездействия, тогава когато се поражда правоотношението. Международния елемент се проявява в резултат на това, че правните последици принадлежат на възникване на територията на държава различна от тези, които възникнали правопораждащи факти. Международния елемент възниква във връзка с вещите /предмети или ценности/.
Извод: Въпреки наименованието МЧП, всяка държава си има свое МЧП, защото става въпрос за национална нормативна уредба на правоотношенията с международен елемент и за това говорим за българско международно частно право /БМЧП/.
д/ Различни теории разглеждат МЧП, като част от международното право /МП/.

4. Теории, които разглеждат МЧП като част от МП.
а/ теория на интегралният интернационализъм - има място в буржоазната доктрина и тя различава МЧП от международното публично право /МПП/ като два дяла на едно единно право - МП.
б/ теория на делегацията - тя предлага връзка между МЧП и МПП. По пътя на т.н. делегирана компетентност. МП чрез наддържавни стълкновителни норми определени в кръга на компетенции на отделните национални системи на МЧП.
=> Щом става въпрос за "делегирана компетентност", то МЧП е в подчинение на МПП.
в/ теория на Мунизма - съвременен вариант на теорията на делегацията. На лице е една фиктивна систематизация, според която всеки правен ред се характеризира с единство т.е. разрешаването на въпросите в МЧП се постига чрез МПП.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международно частно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.