Международна морска организация (ИМО). Образуване, статут и структура. Дейност на ИМО.


Категория на документа: Право


Варненски Свободен Университет " Черноризец Храбър "

Курсова работа
по
Международноправни отношения в търговското корабоплаване

Тема: Международна морска организация (ИМО).Образуване, статут и структура.Дейност на ИМО

Изготвил:

Проверил:

Съдържание:

I. Въведение

II. Образуване на ИМО

III. Цели на ИМО

IV. Структура на ИМО

V. Седалище на Организацията

VI. Дейност на ИМО

VII. Използвана литература

I. Въведение:
ИМО представлява специализирана агенция към ООН, отговорна за поддържане безопасността и сигурността по море и защита на околната среда от замърсяване от кораби (чл.57 от Хартата на ООН). Организацията съдейства за приемането на международни правни инструменти по различните аспекти на корабоплаването и оказва техническа и образователна помощ на националните морски администрации.

II. Образуване:
През 1948 г. на международна конференция в Женева е приета Конвенцията, с която се създава Междуправителствена морска съвещателна организация (IMCO). Едва през 1959 г., след изпълняване на условията за влизане в сила на Конвенцията, се провежда първата среща на организацията. През 1982 г. името е променено на Международна морска организация (IMO). В нея членуват 170 държави и са асоциирани три територии. Седалището на организацията е в Лондон.

III. Цели:
Целите на Организацията, както са обобщени от член 1(а) от учредителната Конвенция, са
* да осигури механизми за сътрудничество между правителствата в областта на държавното регулиране и практики, отнасящи се до техническата част на международното корабоплаване; да насърчи и улесни приемането на възможно най-високите стандарти по отношение на морската безопасност, ефективността на корабоплаването, предотвратяването на замърсяването на морето от кораби и контрола върху него; да разглежда административни и правни въпроси, свързани с предначертаните в този член цели;
* да насърчи премахването на дискриминационни действия и излишни ограничения от страна на правителствата по отношение на корабите, извършващи международни превози, с цел повишаване наличността на корабни услуги в световната търговия без дискриминация; помощта и подкрепата, предоставяни от дадено правителство, за развитието на националното му корабоплаване и за целите на сигурността, които по своята същност не са дискриминационни, при условие че такава помощ и подкрепа не са основани на мерки, предназначени да ограничат свободата на корабоплаването и участието на кораби, независимо от знамето, под което плават, в извършването на международни превози;
* да създаде условия за обсъждане от Организацията на въпроси относно нелоялни ограничителни практики от корабни компании съгласно част II;
* да създаде условия за обсъждане от Организацията на всякакви въпроси, отнасящи се до корабоплаването и неговото въздействие върху морската среда, които могат да й бъдат отправени от който и да е орган или специализирана агенция на Обединените нации;
* да обезпечи обмена на информация между правителствата по въпроси, обсъждани от Организацията.

IV. Структура:
ИМО се състои от Асамблея, Съвет и 5 комитета: Морски комитет по безопасност (Maritime safety committee - MSC), Морски комитет по опазване на околната среда (Maritime environment protection committee - MEPC), Правен комитет (Legal committee), Комитет за техническо сътрудничество (Technical co-operation committee) и Комитет за улесняване на корабоплаването (Facilitation committee). Съществуват и множество подкомитети и спомагателни органи. Дейността на всички структури се подпомага от постоянно действащ Секретариат.
Асамблея - Това е върховният орган на управление на организацията. Тя се състои от всички държави-членки и се събира веднъж на всеки две години на редовни сесии, но може да се срещне и в извънредно заседание, ако е необходимо. Функциите й са:
* на всяка своя редовна сесия да избира от средите на своите членове, които не са асоциирани, своя президент и двама вицепрезиденти, които да са на длъжност до следващата редовна сесия;
* да определя свои собствени процедурни правила;
* да одобрява работната програма на Организацията;
* да гласува бюджета и да определя финансовата рамка, да проверява разходите и да одобрява финансовите отчети на Организацията;
* да препоръчва на членовете да приемат нови правила и насоки, както и изменения в съществуващи такива в областта на морската безопасност, предотвратяването и контрола на замърсяването на морската среда от корабоплаване и др.въпроси, отнасящи се до въздействието на корабоплаването в/у морската среда, които са от компетентността на Организацията;
* да взема решения относно свикването на международни конференции или прилагането на подходящи процедури за приемане на нови международни конвенции, както и на изменения в съществуващите;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна морска организация (ИМО). Образуване, статут и структура. Дейност на ИМО. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.