Медийно право


Категория на документа: Право


...
Етичен кодекс:
а.) салаба саморегулация на медиите в Б-я;
б.) Етичният кодекс не задължава медиите да се присъединят към него.
- IX 2009г. Б-я приема Директива за аудиовизуалните медии..., относно реклмата;ю
- Национален съвет за саморегулация - N.B.

Медийни услуги /2./

* Медийната услуга - съдържа 2 компонента:

а.) редакционно съдържание - услуга, така, както е определена в чл. 56 и чл. 57 от Договора за функциониране на ЕС, която е в рамките на редакционната отговорност на доставчика на медийни услуги, чиято основна цел е предоставяне на аудиовизуални предавания/ радиопредавания за информиране, забвление или образование на широката общественост чрез елекронни съобщителни мрежи по смисъла на Закона за електронните съобщения.

б.) търговски съобщение или търговски съобщение в радио услуга по т.1.

* Видове:

а.) линейни - медийните услуги, предоставяни от доставчик на медийни услуги за едновремнно гледане/слушане на предавания въз основа на програмната схема. Едновременното гледане/слушане включва и привидно едновременно гледане/слушане поради различията в краткия промеждутък м/у предаването и приемането на предаването по технически причини, присъщи на процеса на предаване=> зрителите са пасивни потребители;

б.) нелинейни (медийни услуги по заявка) - такива услуги, които са предоставяни от доставчик на услуги за гледане/слушане на предавания в избран от потребителя момент, по негова лична заявка въз основа на каталог на предавания, подбрани от доставчика => зрителите са активни потребители.
3. Доставчик на медийни услуги - физическо лице, ЕТ, юридическо лице (търг. дружество, НПО, кооперация/и; фондация с идеална цел), което носи редакционна отговорност за избора на съдържание на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Не са доставчици на медийни услуги лица, които само разпространяват програма/и (Булсатком и т.н.), за които редакционна отговорност носи трета страна (самата медия).

а.) обществени;
б.) търговски.

Принципи на медийните услуги /3./

Закон за радиото и телевизията (ЗРТв) - N.B.

* Принципи:

а.) гарантиране на правото на свободно изразяване на медиите - ч. 11 ЗРТв - свобода на словото съласно Конституцията, но с ограничения и съобразяване с конституционния текст:

- забранява се цензурата от Конституцията - творчески работници, сключили договор с доставчици на медийни услуги, не могат да получават инструкции и указания за упражняване на тяхната дейност от лица и/или групи хора, извън органите на управление на доставчиците на медийни услуги => неефективност=> автоцензура;

* публичната критиак спрямо доставчиците на медийни услуги от страна на работещи в тях не е нелоялност към работодателя;

* журналистите имат право да откажат да изпълнят възложена задача, ако тя не е свързана с изпълнение на разпоредните на закона или на съответните договори и противоречи на техните лични убеждения. Не може да бъде отказана техническа/редакционна обработка на програмни материали и на новини.

б.) гарантиране на правото на информация - доставчиците на медийни услуги имат право да получават необходимата им информация от държавните и общинските органи, ако не съдържа предвидена от закона тайна. Ел. Медии са длъжни да използват точно и нетенденциозно получената информация, както и да записват предоставените за разпространение от тях програми и предавания, и да съхраняват записите в продължение на 3 месеца, считано от датата на предаването. Лице, което твърди, че е било засегнато в предаването, има право на достъп до архива, както и на копие от записа, направено за негова сметка (в този 3-месечен срок).

в.) запазване на тайната на източника на информация - доставчиците на медийни услуги не са длъжни да разкриват източниците на информация, освен ако има висящо производство по жалба на засегнато лице. Същото се отнася и за журналистите, не само относмо аудиторията, но и пред ръководството на медията, освен в изрично посочени от закона случаи. Журналистите са длъжни да пазят в тайна източника на информация, ако това изрично е поискано от лицето. Медиите могат да включват в предаванията си информация от неизвестен източник, като изрично посочват това.

г.) защита на личната неприкосновеност на гражданите - доставчиците на медийни услуги на могат да създават и предоставят за разпространение предавания, съдържащи информация, свързана с личния живот на гражданите, без да имат тяхното съгласие. Личен живот е животът на човек в семеен, здравословен и сексуален аспект. Ел. Медии могат да включват в предаванията си информация в публичен интерес относно личния живот на граждани, осъществяващи правомощията на държавни органи или на граждани, чиито решения имат вличние в/у обществото. Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, определя лицата, които могат да бъдат обект на предавания, но при баланс. Доставчикът дължи публично извинение на засегнатото лице, което не лишава същото да търси обезщетение по съдебен ред;

д.) недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост м/у гражданите - политическа, етническа, религиозна; расова и др.;

е.) недопускане на предавания, противоречащи на добрите нрави, особено с порнография; възхваляваща/оневиняваща жестокост/насилие, пробъждащи към ненавист, въз основа на расов, полов, религиозен, етнически признак;

ж.) гарантиране правото на отговор в програмите - лица, държавни/общински органи, засегнати в радио/тв предаване, имат право на отговор, което може да бъде упражнено в 7-дневен срок от деня на излъчване на предаването. След писмено искане от засегнатите до оператора медията е длъжна да осигури включване на отговора в следващото издание на същото предаване или в равностойно време - до 24 ч. на получаване на отговора, като не се допуска изменение/съкращаване на текст. Разпространението на отговора е безплатно, като времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от предаването;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медийно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.