Марка на общността


Категория на документа: Право


Марката на Общността покрива пазар с почти половин милиард потребители. Регистрацията на марката е валидна за срок от 10 години и може да бъде подновявана неограничено. Режимът й се урежда от правила, подобни на тези, които важат за националните марки (определение за марка и др.) и ако се абстрахираме от териториалното действие може да се приеме, че за заявителите не съществува нещо ново. CTM предлага предимството да се получи закрила и да се придобие право на монопол за територията на всички държави-членки на Европейския съюз. Това става посредством една единствена процедура за регистрация - пред OHIM. Така се улеснява процедурата и се намаляват значително разходите. Формалностите и администрирането при CTM са опростени.

Единствено CTM гарантира директна и неделима закрила за целия вътрешен Европейски пазар. Марката на Общността може да бъде както алтернатива, така и допълнение към регистрациите, придобивани по национален и международен път. Трите начина за регистрация на търговска марка са свързани помежду си, което позволява на придобилите регистрации лица (правопритежатели) да съобразят системата за закрила спрямо своите специфични изисквания. Заявителят може да придобие Марка на Общността като част от неговата "международна регистрация", т.е. да бъде посочен Европейският съюз (като цяло) в подадената международна заявка при СОИС. Възможно е също международна заявка да се подаде чрез OHIM в качеството му на ведомство по произхода. Всички международни регистрации, посочващи Общността са включени в базата данни CTM-ONLINE в сайта на OHIM, който се обогатява от електронния обмен между OHIM и СОИС.

Системата на Марката на Общността не заменя националните системи за правна закрила Регистрацията е независима от налични предходни регистрирани или заявени марки в национално ведомство по индустриална собственост и не изисква отказ от по-ранни национално или международно регистрирани, респ. заявени марки. Напротив, регистрацията на CTM от OHIM ще подобри закрилата и ще улесни управлението на фирмения портфейл от търговски марки. Всяка търговска марка, регистрирана на национално ниво в държава-членка на ЕС, може да бъде заявена за регистрация като Марка на Общността (CTM). В случаите, при които Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар е отказало или е вероятно да откаже регистрацията на CTM, както и когато регистрацията е отменена или анулирана, може да се поиска от OHIM преобразуване на заявката или на регистрацията в заявка за национална регистрация на марка.

За Марката на Общността е характерно още, че знакът не трябва да бъде описателен или родово понятие на който и да е от 23-те официални езици, използвани в ЕС. Знакът, за който ще се иска регистрация като марка, не трябва да влиза в конфликт (да е идентичен или сходен) за същите или сходни стоки и/ или услуги с по-рано регистрирани или заявени (съответно притежаващи по-ранен приоритет) Марки на Общността и национални марки в държава-членка на ЕС, или да не създава вероятност от объркване на потребителите. Важно е да се отбележи, че OHIM не извършва служебно подобно проучване. Съответният отдел единствено подготвя доклад за извършено търсене в обширните бази с данни. Преди подаването на заявка заявителят може сам да установи дали има конфликт с по-ранни чужди права като предприеме самостоятелно или чрез наемане на специалист търсене в базите данни в интернет (в сайта на OHIM това са: CTM-ONLINE, CTM-DOWNLOAD, EUROACE -
EURONICE, EUROCLASS; в национални онлайн бази данни - BPO online) или с предварително проучване като услуга от националните ведомства. Важно е да се напомни във връзка с това правото на притежателите на по-ранни регистрации или на заявки да възразят срещу така подадената заявка или срещу вече регистрираната марка.

Използвана литература:

1. IPconsult, Марка на Общността, http://ipconsulting.eu/bg/services/marka-na-obshtnostta/

2. сп. "Твоят бизнес", Търговска марка на Общността, http://www.tbmagazine.net/statia/trgovska-marka-na-obshchnostta

3. Лекции по право, Правна същност на марката на Общността. Регламентация, http://www.bg-pravo.com/2011/03/12_16.html

4. Марка на Европейската общност, Европейска търговска марка (CTM), http://ctm.ipr.bg/

5. Iusautor.com, Регламент относно арката на Общността, http://www.iusauthor.com/Reglament-otnosno-markata-na-obshtnostta.html

6. Черешева, М., "Марката на Общността" и защитата й в България, http://www.dnevnik.bg/evropa/prava_v_es/2010/11/28/1001462_markata_na_obshtnostta_i_zashtitata_i_v_bulgariia/
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Марка на общността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.