Марка на общността


Категория на документа: Право


 Търговските марки, както и другите права върху интелектуална собственост, съставляват съществена част от стратегията на фирмите. Подобряването на стойността на марката позволява да се спечели и поддържа пазарна ниша. Търговската марка е незаменимо средство за индивидуализиране и популяризиране на бизнеса сред потребителите. Тя позволява да бъдат разграничени стоките и услугите на един производител/изпълнител на услуги от тези на друг, както и за изграждане на доверие. Търговската марка представлява основно, капитално нематериално благо, което затвърждава връзката между дадена фирма и нейните клиенти. Марката е пазарен инструмент, който би могъл да бъде основна ценност за даден икономически субект.

Правото на интелектуалната собственост намира място в Хартата на основните права в ЕС, чийто чл. 17, т. 2 гласи, че интелектуалната собственост е защитена. Кратката формулировка автоматично подсказва, че защитата трябва да се осъществява посредством европейското право, което, поради нуждите на вътрешния пазар, е добре развито в тази сфера.

Правата върху марки и върху дизайни (в качеството им на права върху интелектуална собственост) действат за територията на цялата Европейска общност, към момента състояща се от териториите на 27 държави-членки. Нещо повече, при последващи разширявания на Европейския съюз, притежателят на Марка на Общността получава автоматично разпростиране на закрилата в новите страни членки.

По принцип интелектуалната собственост, която обхваща търговски марки, патенти, авторски права, породи животни, а дори и звуци, намира законово изражение най-вече в европейски регламенти и директиви. Чрез тях е създадена и "марката на общността", инструмент, който гарантира защита на регистрираните марки на територията на целия ЕС. Разбира се, тя не изключва и съществуването на национална марка, която в съдебната практика на европейския съд е разглеждана с предимство.

Поради важността си обаче защитата на интелектуалната собственост намира място и в Договора от Лисабон, регламентиращ създаването на европейски права за интелектуална собственост. Целта е да се гарантира единната защита на правата върху интелектуалната собственост в Съюза, и да се въведе на централизиран режим за издаване на разрешения и осъществяване на контрол.

С приемането на Регламент 40 от 1994 г. се създаде правна основа за регламентиране на марката на Общността. В чл. 1., ал 1 и 2 са описани същността и характера на търговската марка на Общността: "Търговска марка за стоки или услуги, регистрирани в съответствие с условията, които се съдържат в настоящия регламент са наречени "търговски марки на Общността" и "Търговската марка на Общността има единен характер. Тя има едни и същи последици в цялата Общност: тя може да бъде регистрирана, прехвърляна, да бъде предмет на решение за отказ, на решение за лишаване на притежател или за заличаване, а нейното използване може да бъде забранено само за цялата Общност."

По силата на този регламент беше създадено и ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM). Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (марки и дизайни - OHIM) е агенция на Европейския съюз, отговорна за администрирането на търговските марки на Общността и на дизайните на Общността.

Целите на това ведомство се свеждат до следното:

- да администрира нова област на индустриална собственост, свързана с регистрация на марка и дизайн на Общността;

- да осигури единна закрила и действие на цялата територия на Общността;

- да въведе една-единствена процедура по регистрация, поддържане, заличаване и прекратяване на регистрацията.

Контролът на актовете на това ведомство се осъществява от Европейската съдебна система, т.е. се обжалват пред двете инстанции на европейския съд.

През февруари 2009 г. година беше приет още един регламент № 207, който до голяма степен изменя съществуващия нормативен акт. Марките, които могат да бъдат регистрирани, могат да са за стоки, за услуги, сертификатни и колективни марки.

Марката на Общността, както сочат и националните законодателства, трябва да отговаря на две условия:

- Да бъде знак, който може да се представи графично;

- Да бъде отличителен - чрез него да се разграничават стоките и услугите на различните производители.

Като марка на Общността могат да се регистрират знаци, които включват:

- Думи, измислени на познат език, но да не са родово понятие;

- Марката може да представлява подпис, буква, цифра, комбинация от знаци, рисунки, фигури, пиктограми;

- Марката може да бъде и комбинирана;

- Може да бъде триизмерна;

- Може да се регистрират и ароматните марки, което не е прието в нашето законодателство.

Регионалната система за закрила на марка на Общността или както е позната с абревиатурата "CTM", е система, чрез която търговската марка се защитава на ниво Европейски съюз. Придобива се закрила на марката на територията на всички държави-членки на Съюза, включително и България.

Защитата на търговската марка като марка на Общността дава на бизнеса необходимата сигурност в притежаваните права, както и осигурява възможността да се използва търговската марка не само на територията на Република България, а на територията на Европейската общност.

Системата CTM предоставя закрила и на колективни марки.
Преди да бъде създадена Марката на Общността, притежателите на права върху марки в ЕО използваха две различни процедури, за да получат закрила на техните марки - по национален и по международен ред. Националната процедура означава подаване на заявка за регистрация на марка поотделно в една, няколко или във всички държави-членки на Европейската общност. В резултат на това се получаваха една или повече национални регистрации на марки, за които се прилагат различни национални процедури. Международната процедура, от своя страна, води до международна регистрация от Международното бюро към Световната организация за интелектуална собственост в Женева. Тази "регистрация" има ефект, ако различните посочени държави (държави, за които се търси закрила) не възразят в определен срок. Придобитата регистрация има значение на действаща национална марка за територията на посочените държави. Предимство при нея е единната процедура за заявяване.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Марка на общността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.