Лекция по търговско право


Категория на документа: Право


1.Същност и структура на контрола - Има три подхода, според които се определя същността на контрола:етимологически, контролът като обществено отношение и управленски подход. Етимо0логическия се базира на произхода на думата контрол., контролът означава проверка, ревизия одит. Контролът като обществено отношение се характеризира със следните параметри-притежава властнически характер, организиран характер, волеви и съзнателен характер. При управленския се придава прекалено голямо значение на контрола, контролът се отъждествява само с информационната функция. Структурата на контрола включва следните елементи: норма за контрол, установяване и измерване на състоянието в обекта, организиране на регулирането. Нормата за контрол включва правилата за поведение, предписанията, техните характеристики, стандарти. Установяването и измерването...-осъществява се чрез прилагане на съвкупността от средства и способи. Организиране на регулирането - реализира се чрез мерки за отстраняване на нарушенията.
2.Функции и обхват на контрола - функциите на контрола са защитна, информационна, възпитателна и въздействаща. Информационната се отнася за дейностите извличане на информация; производство на информация преработване на информация предоставяне на информация. Възпитателната включва дейностите и критика. Защитната включва предявяване на искове, инициативи за промяна в нормативните актове. Въздействащата включва възстановителна и обезпечителна дейност. В обхвата на контрола
се включват финансовите отношения като част от обществените парични отношения, възникващи м/у физ. и юрид,. лица. По повод създаване и разпределение на националния продукт.
3Класификация на контрола - Въпросът за класификацията на контрола е един от основните на неговата теория. Видове контрол
Съобразно степента на връзка и близост между субекти и обекти на контрола дали са в трудови правоотношения или не: вътрешен - при него връзката и зависимостта между обекта и субекта е най-близка, най-непосредствена. Типични представители на вътрешния контрол са Общото събрание, Контролния съвет, Управител. И външен - при него субектите и обектите са от различни системи. Външният контрол се подразделя на ведомствен и извънведомствен. Съобразно качеството на субекта за контрол са държавен и обществен. Съобразно обхвата са общ и специален. Според използваните способи са документален и фактически. От гледан точка на използваните средства са ръчен и еднократен.
3Форми на контрола и ефективност - Съществуват 3 форми на контрола: Предварителен - обектът е в подготовка на създаване. Анализират се условията, при които ще се осъществява дейността. Текущ - упражнява се, когато обектът е в процес на създаване. Явява се продължение и конкретизация на предварителния. При него времето на действие на субекта и обекта съвпадат. И последващ - обектът е напълно завършен. Основна характеристика на тази форма е неговата констативност и периодичност. Ефективността на контрола е принцип и качество, степен на неговото осъществяване. Ефектът от контрола се свързва с положителните резултати от неговото осъществяване. Положителните резултати от контрола могат да бъдат - икономически, социални, възпитателни. Ефективността на контрола трябва да бъде в основата на неговата оценка за полезност и необходимост, както и за отделяне на фин. човешки ресурси.
5.Предмет и метод на контрола - предмет на контрола - контролът е практическа дейност която се обслужва от различни области на човешкото знание. Предметът на изследване и обектът на контрол се приемат еднозначно. Предметът на теория на контрола са същностни характеристика на понятието контрол, закономерностите в неговото развитие, видовете, формите, методите за въздействие. Предмет на теорията на контрола се явяват особеностите на контролните функции, имуществото на търговеца, фин. резултати, данъчни задължение и осигурителни вноски. Понятието метод се разглежда като подход за теоретично изследване и практически осветляване на нещо. Това е процес на целенасочено, обосновано и задълбочено използване на теоретично доказани положения за получаване на нови знания. Методът е процес, който непрекъснато обогатява човешкото знание в една област. Методите в контрола са разделени в 4 групи : специфични, общи, математически и поведенчески методи.
7.Информационно осигуряване на контрола. Разбиране на дейността и оценка на риска - Информационното осигуряване на контрола е свързано с придобиване на представа, разбиране на дейността на обекта, която подлежи на контрол. Представата за дейността на подконтролния обект се постига чрез събиране на информация и включва както общите впечатления за средата, в която подконтролния обект работи, така и редица подробности, свързани с конкретната му дейност, поради което и информацията, която се събира може да бъде дефинирана като обща и специфична. Общата информация се отнася за средата, в която предприятието функционира, външни фактори, структура на организацията. Специфичната информация се отнася за конкретни дейности на одитирания обект.
8.Способи за документален контрол - Обща проверка върху документите. Начален етап на контролния процес, чрез който се установява състоянието на документите, добива се представа за документооборота в дружеството. Определят се обобщаващи показатели въз основа, на които се правят преценки какви въпроси да се включат в програмите за ревизии и одит. Детайлна проверка - има за предмет тестване на отделни операции и детайли, свързани с проверката на съответната дейност и предприятие. Това означава че се проверяват отделни документи, без задължително да се тества цялата съвкупност, чрез детайлна проверка на документите става възможно да се установят отделни нарушения, виновни лица, размер на вредите. Нормативна - С нея се установява доколко и в каква степен се спазват утвърдените норми. Извършва се чрез анализ на утвърдените норми от гледна точка на реалност и съответствие между фактически разходи и утвърдени норми. Известна е още като аналитична проверка върху документите. Разновидност на тази проверка е взаимната проверка върху документите - търси се връзка между информацията от първичните документи и последващото им отразяване по вторичните документи и регистри.
8. Формална проверка - в обхвата и се включва използваната типова бланка на документ, външно оформяне и наличието на изискуемите реквизити по Закона за Счетоводството. Чрез формалната проверка става възможно да се установят поправки върху документите, добавяне и изтриване на текстове, имитиране и фалшифициране на подписи. При проверката за някои обекти и стопански операции е необходимо да се проучи съществували разпоредителен акт за тези обекти. Проверка по същество - С нея се установява дали отразената в документа стопанска операция отговаря на изискванията за законосъобразност и покрива ли критериите за ефективност, ефикасност и икономичност. Насрещна - Чрез тази проверка се търси връзка и съответствие между данните в документите за едни и същи обекти или операции. Извършва се чрез; фактически проверки, изискване на копие от документа и сравняването му , изискване на извлечение от сметки. Подходящо е при провеждането й да се прилагат и способите на материалния контрол.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по търговско право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.