Лекции за държавен изпит публичноправни науки


Категория на документа: Право


ЛЕКЦИИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ (конспект 2007г.) редакция 2009г.
1. 1.Конституционализмът - възникване и същност. Сравнително правен преглед на Конституциите от 1879г, 1947 г. и 1971 г. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г.
2.Учение за конституцията. Учредителна власт. Конституциятакато юридически акт.
3.Конституционни основи на политическата система. Държава, гражданско общество, личност. Конституционноправен статус на политическите партии.
4.Форма на държавно управление и държавно устройство.
5.Принципите на народния суверенитет и разделението навластите.
6.Държавна власт. Форми за осъществяване на държавнатавласт.
7.Конституционни основи на икономическата система. Принципи и форми на собственост.
З.Конституционенстатус на гражданите. Принципи. Българското гражданство и съвременната му уредба.
9.Основни права на човека и гражданина. Механизъм за правна защита на основните права на човека игражданина.
10.Основни политически права на гражданите. Условия и ред зареализация. Гаранции.
11.Избирателна система и избирателно право. Организация и провеждане на изборите в Република България.
12. Парламентаризъм - възникване, същност и принципи. Българският парламентаризъм. Народнотосъбрание според Конституцията от 1991 г.
13.Конституиране, вътрешна организация и ред на дейност на Народното събрание. Постояннии временни комисии.
14. Законодател на дейност и законодателен процес. Актове наНародното събрание.
15.Парламентарен контрол - същност, форми и процедури.
16.Президент. Избор и отговорност.
17.Правомощия и актове на президента.
18.Конституционна уредба на Министерския съвет. Образуване, състав, компетентност, актове. Отговорност на правителството. Видове -индивидуална, колективна. Служебно правителство.
19. Съдебна власт. Конституционни принципи на организация идейност.
20. Органи и система на съдебната власт.
21. Контрол за конституционност - възникване, развитие ивидове.
22. Конституционен съд - образуване, правомощия, процедури пактове.
23. Принципи на централизацията и децентрализацията. Същностна местното самоуправление. II. 24. Понятие за изпълнителна дейност.
25. Органи на изпълнителната власт - понятие, видове. Централни органи на изпълнителната власт.
26. Административно-териториално деление. Териториални органи на изпълнителната власт.
27. Държавна служба. Статут на държавния служител.
28. Административен акт - понятие, видове.
29. Условия за законосъобразност на административните актове.
30. Недействителност на административните актове.
31. Изпълнение на административноправни задължения.
32. Административен контрол - понятие, видове.
33. Правораздавателен и прокурорски надзор върхуадминистративната дейност.
34. Административна принуда - понятие, видове. Принудителниадминистративни мерки.
35. Административнонаказателна отговорност - обща характеристика. Административно нарушение. Административнонаказание.
36. Принципи на административния процес. Участници, субекти истрани.
37. Производство по издаване на административни актове.
38. Оспорване на административните актове по административенред.
39. Оспорване на административните актове предадминистративен съд.
40. Оспорване наадминистративните актове пред Върховния административен съд.
41. Касационнопроизводство.
42. Възобновяване наадминистративното производство. Отмянана влезли в сила съдебни решения по административни дела.
43. Отговорност на държавата за вреди, причинени от незаконосъобразни актове и действияна администрацията. Искове за обезщетения.
44. Производство поналагане на административни наказания.
45. Оспорване на наказателнитепостановления пред съда. Касационно производство.
46. Възобновяване наадминистративнонаказателните производства. Изпълнение на админи стративните наказания.______________________________________________
Държавен изпит по Публичноправни науки - 09/2009г. за сп.Право - тел. 0887 687 527 III. 47. Финансови актове. Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между административни и финансови актове.
48. Финансови вземания и .финансови задължения. Държавни финансови вземания. Системи и производства за определянена размера на държавните вземания.
49. Изпълнение на държавните финансови вземания. Видове изпълнение. Принудително изпълнение на държавните вземания.
50. Способи за погасяване на държавните финансови вземания. Финансова амнистия. Прихващане, давностни и преклузивнисрокове.
51. Правен режим на имуществената отчетническа отговорност. Разграничаване от отговорността по ЗЗД. Субекти наотговорността. Видове отговорност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции за държавен изпит публичноправни науки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.