Лекции по трудово право


Категория на документа: Право


5. Срочен трудов договор за определен мандат, когато такъв е установен от съответния орган - чл. 68(1) т.5 КТ

Работодателят (напр. кмет) е изборен орган с определен мандат, като за този мандат той може да назначава определени категории работници (напр. зам.-кмет). В случай, че мандатът изтече, той може да прекрати договорите на работниците.

Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време . В чл.69 от КТ се предвижда срочен трудов договор да се превръща в договор за неопределено време при наличието на следните предпоставки:
1) Валиден срочен трудов договор за определен срок по чл. 68 (1) т.1;
2) Уговореният срок да е изтекъл;
3) Работникът да е работил 5 и повече работни дни след изтичането на срока;
4) Работодателят не е възразил писмено, т.е. да не е прекратил правоотношението;
5) Длъжността да е свободна.

При наличието на тези предпоставки превръщането на договора е по силата на закона, без да е необходимо споразумение между тях. В чл. 69(2) тази трансформация се предвижда и при договора за заместване, ако през време на заместването се прекрати трудовото правоотношение с титуляра. Превръщането по чл. 69 има ограничено ограничено приложение в практиката.

Въпрос 6: Трудов договор със срок на изпитване - чл.70-71 КТ

Той е нормален трудов договор, чието допълнително договорно съдържание има 2 основания:
1) Клауза за изпитване

Кодекса на труда дава възможност такъв договор да бъде сключен при първоначалното постъпване на работника, като целта на изпитването е или работодателят да прецени качествата на работника, или работникът да прецени дали работата го устройва. Този договор може да се сключи само веднъж., за една и съща работа, с един и същ работник и един и същ работодател.
2) Срок на изпитване

Максималният срок за изпитване е 6 месеца, като страните могат да уговорят и по-кратък срок. Особеното при този договор е, че до изтичането на срока за изпитване, страната, в чиято полза е уговорено изтичането (работника, работодателя и двете страни) може да прекрати договора на основание чл. 71 без предизвестие, без мотиви, без обезщетение, без възможност за обжалване по съдебен ред.

В случай, че договорът не бъде прекратен до изтичането на срока, той се превръща в окончателен, тъй като счита, че изпитването е успешно.

Вида на окончателния договор (срочен или безсрочен) зависи от волята на страните, които трябва още при сключване на договора за изпитване да уговорят вида на договора.

В срока за изпитване се сключва времето, през което лицето или работникът се намира в отпуск или не работи работата, за която се е уговорил по обективни причини.

Въпрос 7: Конкурса и избора като самостоятелни основания за възникване на трудово правоотношение.

1. Конкурс

Той е уреден в чл. 89-97 от КТ и последните години навлиза масово в практиката, тъй като за разлика от трудовия договор със срок на изпитване, дава възможност на работодателя да провери предварително качествата на кандидатите и да избере най-подходящия от тях.

Конкурсът представлява фактически състав, т.е. съвкупност от юридически факти, които само в определен обем и последователност пораждат правни последици, т.е. възниква трудово правоотношение.

Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение задължително преминава през слените етапи, т.е. осъществяват се следните факти:
1) Определяне на конкурсната длъжност. Съгласно чл. 89 КТ, длъжностите, които се заемат въз основа на конкурс се определят от закон, подзаконов акт или акт на самия работодател.
2) Обявяване на самия конкурс. Обявява се, когато длъжността е свободна, предстои да се освободи или е налице продължително отсъствие на лицето, което я заема или е конкурсна по закон. Обявлението се публикува в централния или местния печат, или се оповестява по друг начин, като съдържанието е уредено в чл. 90 КТ.
3) Допускане до конкурса. Извършва се от комисия, назначена от работодателя, която преценява въз основа на представените документи дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на длъжността. На допуснатите се съобщава кога и къде ще се проведе конкурса, а на недопуснатите се съобщават мотивите за отказа. Те могат да обжалват това пред работодателя в 7-дневен срок от съобщението , който в 3-дневен срок решава въпроса по същество.
4) Провеждане на конкурса - това става по предварително посочения в обявлението начин и става от друга комисия, различна от тази комисия по допускането.
5) Възникване на трудови правоотношения. Съгласно чл. 96 от КТ, трудовото правоотношение възниква с участника, класиран на първо място от момента, в който получи съобщението за това. В този случай той има двуседмичен срок, който по уважителни причини може да бъде удължен до 3 месеца , в който да постъпи на работа. В този срок, съгласно чл. 107 КТ, работникът и работодателят са длъжни да сключат споразумение по чл. 107 КТ, с което се уговаря размера на трудовото правоотношение, а ако желаят и други условия по предоставянето на работната сила.

След сключването на споразумението и за него е необходимо изпращането на уведомление по образец до ТД на НАП съгласно Наредба 5 от 2002 г.

В случай, че лицето спази срока и постъпи на работа, започва изпълнението на правата и задълженията на трудовото правоотношение.

Ако работникът не постъпи в указания срок, трудовото правоотношение се счита за невъзникнало, т.е. отпада с обратна сила. В този случай работодателят изпраща съобщение до следващия в класирането, като от получаването му и с него възниква трудово правоотношение.

2. ИзборътСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по трудово право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.