Лекции по трудово право


Категория на документа: ПравоПоложителното медицинско заключение, че лицето е годно за работа не е задължително за Инспекцията по труда и тя може да откаже да даде разрешение, тъй като медицинския орган преценява физическото и психическото състояние на лицето, а Инспекцията преценява условията на труд. Отрицателното медицинско заключение, че лицето не е годно е задължително за Инспекцията.

Решението на инспекцията по труда е решение по целесъобразност и дори да се обжалва, съдът не може да даде решение върху нея, а може само да отмени и да върне за преразглеждане.

Въпрос 4: Трудов договор. Понятие, форма, сключване, съдържание

1. Понятие

Трудовият договор представлява съглашение между работника и работодателя за условията на труд, при които ще се престира работна сила.
2. Форма

Формата на трудовия договор е писмена, като това е форма за действителност, т.е. има ли форма, има и договор, няма ли форма, договорът е недействителен.
3. Сключване

Сключва се в писмена форма преди постъпването на работа на работника. В 3-дневен срок от сключването работодателят е длъжен да изпрати уведомление до ТД на НАП. След заверка от НАП уведомлението се връща на работодателя със заверка и той е длъжен да връчи на работника екземпляр от трудовия договор и копие от завереното уведомление от НАП, като не може да го допуска на работа преди да изпълни тези задължения. При констатирано неизпълнение на тези задължения, работодателят подлежи на административна отговорност по чл. 414 (3) КТ.

Работникът има право да постъпи в 7-дневен срок от получаване на документите, като страните могат да уговорят друг срок за постъпване. Ако работникът постъпи в срок, от момента на постъпване започва изпълнение на правата и задълженията по трудово правоотношение. Ако не постъпи в срока, трудовото правоотношение се счита за невъзникнало, т.е. отпада с обратна сила.

4. Съдържание на трудовия договор

То обхваща въпросите, по които страните договарят при сключването на трудовия договор. То се дели на 2 групи:
- Необходимо (задължително) договорно съдържание, като сред него са следните въпроси: характер на работа (трудова функция/длъжност); място на работа - къде ще работи, уредено в чл. 46 (1) - ако нищо не е уговорено, мястото на работа е седалището на работодателя; трудово възнаграждение. Тези въпроси - къде, какво и срещу какво ще се работи са минимума, по който страните договарят, така че те не само могат, но и са длъжни да договарят, за да сключат договора. Липсата на уговорка по тези въпроси (какво и срещу какво ще се работи) водят до недействителност на договора.
- Допълнително (факултативно) договорно съдържание. То обхваща въпроси, по които страните могат, но не са длъжни да преговарят, тъй като тези въпроси са уредени или чрез диспозитивни норми (норми, допускащи отклонения) или въобще не са уредени от закона.

Въпрос 5: Срочни трудови договори

Трудовият договор може да бъде сключен съгласно чл. 67 или договор за неопределено време като срочен трудов договор. Ако в договора нищо не е уговорено, то той се счита за сключен за неопределено време и може да се превърне в срочен за определен срок при налично писмено съгласие на работника.

Срочните трудови договори са уредени в чл. 68 и те са следните:
1. За определен срок (чл. 68 (1) т.1 КТ)

При тези договори срокът е бъдещо сигурно събитие, независимо от волята на страните. След промените от 2001 г. срочен трудов договор за определен срок може да се сключва само в 5 хипотези:
- за временни работи и дейности;
- сезонни работи или дейности;
- краткотрайни работи или дейности;
- новопостъпващи работници в предприятия, обявени в несъстоятелност или ликвидация;
- по изключение (§1, т.8 от допълнителните разпоредби на КТ).

Всички тези ограничения са насочени към стесняване на обхвата на срочния трудов договор за определен срок, тъй като той не дава достатъчна сигурност на работника за получаване на трудовото възнаграждение. В член 68, ал. 5 КТ е предвидена гаранция за спазване на тези ограничения, а именно трудов договор, сключен в нарушение на тези 5 хипотези се счита за сключен договор за неопределено време. Това означава, че ако подобен договор бъде прекратен, поради изтичане на срока, работникът може да обжалва това като незаконно и да бъде свалено в съда.
2. До завършване на определена работа (чл. 68 (1) т.2 КТ)

При този договор срокът настъпва при завършването на определена работа, затова още при сключването страните трябва ясно да я опишат - количествено и качествено, за да се види кога тя ще завърши и респективно кога ще се прекрати договора. В случая завършването на работата не е бъдещо сигурно събитие, както срока, а представлява условие, т.е. бъдещо несигурно събитие, за което не се знае дали ще настъпи и кога ще настъпи.

Този договор по т.2 от КТ, както и останалите по т.4 и т.5 от КТ не могат да се трансформират в договори за неопределено време.
3. Договор за заместване на отсъстващ работник (чл. 68 (1) т.3 КТ)

При него срокът се определя със завръщането на титуляра, като е без значение причината и времето, за което отсъства титуляра. И тук завръщането на титуляра не е бъдещо сигурно събитие.
4. Срочен трудов договор за заемането на конкурсна длъжност, докато бъде заета въз основа на конкурс

Той е уреден в чл.68 (1) т.4 КТ, като тук постъпването на работа на лицето, спечелило конкурса не е бъдещо сигурно събитие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по трудово право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.