Лекции по семейно и наследствено право


Категория на документа: Право


Признаци на нищожното завещание

1. Нищожното завещание не произвежда правно действие по начало т.е. от момента на откриване на наследството.

2. Всеки може да се позове на нищожното завещание дори без нищожността да е прогласена от съд.

3. Всяко заинтересовано лице може да предяви установителен иска за устаовяване на нищожността на завещанието. Нещо повече позоваването на нищожността може да се извърши и чрез възражение по вече висящ исков процес.

4. Нищожното завещание не подлежи на саниране.

5. Нищожното завещание не може да се потвърди (завещателя е починал).

Основания за нищожност на завещанието

Чл. 42 ЗН:

1. липса на пасивна завещателна способност - завещанието е направено в полза на лице, което няма правото да бъде наследник по завещание (починал, недостоен). Възможността да лицето да бъде наследник се преценява към момента на откриване на завещанието.

2. Липса на предписаната от закона форма както за нотариалното така и за саморъчното завещание. ЗН следва същата логика както и ЗЗД чл. 26 ал. 1

3. Основание за нищожност е и противоречието със закона, обществения ред и добрите нрави на:

3.1. Или на съдържанието на завещанието - завещавам на еди кой си, някой от групата килърите, защото е очистил съседа, който ме дразнеше.

3.2. Противоречие на изразения в завещанието мотив единствено поради който то е направено. Ако имаме само един мотив завещанието ще е нищожно ако има повече мотиви трябва да се прецени дали и кой от тези мотиви е рашаващ, за да се прецени той противоречи ли на закона и на добрите нрави.

3.3. Когато завещанието съдържа условие или тежест и те са невъзможни - завещавам всичко на внучката ми.

3.4. Субсидиарните основания по ЗЗД:

3.4.1. невъзможен предмет - завещавам на внучката му сградата на МС;

3.4.2. порок във волята на завещателя в резултат на насили има се предвид физическо;

3.4.3. липса на дарствено основание.

Тема. 51 Унищожаемост на завещанието

Основания за унищожаване на завещанията

чл. 43 ЗН:

1. Липса на активна завещателна способност към момента на съставяне на завещанието.

2. Грешка - основание за унищожаемост само когато се отнася само до съществените основания. Имаме несъответствие между изявената и действителната воля на завещателя което несъответствие е несъзнавано. Грешката може да бъде в предмета който се завещава или в лицето на което се завещава и освен това ако имаме грешка в мотива, когато той е бил единствен мотив за извършване на завещателното разпореждане и този мотив е изразен в завещанието.

3. Насилие - под насилие се има предвид психическо насилие тоест заплашване. За унищожаемостта на завещанието е без значение дали заплашването изхожда от облагодетелстваното или от трето лице. Както е и без значение кога е преустановено заплашването.

4. Измама - измамата е умишлено създаване на неверни представи у завещателя, които го поставят в заблуждение. Ако измамата е свързана с основния мотив, поради който е направено завещанието това води до неговата унищожаемост.

Правото да се иска унищожаване на една сделка е преобразуващо субективно право. Иска който се предявява е конститутивен. Срокът за предявяване на този иск е до три години от момента на узнаване на основанието или от откриване на наследството ако основанието се знае предварително. Но във всички случаи не по-късно от десет години от откриване на наследството.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по семейно и наследствено право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.