Лекции по семейно и наследствено право


Категория на документа: ПравоКонститутивни елементи от фактическия състав на брака:

1. Съгласието - съвпадение на насрещните волеизявления на встъпващите в брак. Това съгласие трябва да отговаря кумулативно най-малко на осем условия:

1.1. Авторите на волеизявленията да са лица от различен пол;

1.2. Съгласието трябва да е взаимно - насрещно изразените воли на встъпващите в брак трябва да са насочени към една и съща цел:

1.2.1. Да встъпят в брак един с друк

1.2.2. Волеизявлението на всеки един от тях се отнася до личността на другия встъпващ в брак

1.2.3. Те трябва да са единодушни, че желаят да сключат брак един с друг (грешката в лицето или в качествата на лицето не е основание за унищожаване на брак).

1.3. Да е свободно формирано и изразено - волеизявлението да не е дадено в резултат на физическа или психическа принуда. Физическата принуда е по-трудна да се случи защото бракът се сключва публично освен това ако длъжностното лице види как някой удря някой за да сключи брак не би трябвало да изповяда брака.

1.4. Да е изрично - волята не може да се изяви чрез конклудентни действия. Глухонемия също може да даде изрично съгласие използва се присъстващ в залата тълковник.

1.5. Да е безусловно - да няма модалитети.

1.6. Да е дадено лично - лично присъствие пред лицето по гражданското състояние не може чрез представител по закон, не може чрез пълномощник, не може чрез конферентна връзка, не може по телефон, чрез видеозапис не може. Ако не може лицето да отиде при длъжностното лице може длъжностното лице да отида например в затвора за да сключи брак затворник.

1.7. Да е едновременно от двете сключващи брак лица - разбира се непрекъсната последователност при изразяване на волеизявленията едно след друго по начин че да бъде възприето от длъжностното лице и другия съпруг.

1.8. Дава се два пъти съгласие веднъж устно пред длъжностното лице и втори път писмено чрез подписване на акта за граждански брак.

2. Втория елемент от фактическия състав се нарича държавен орган - това е длъжностното лице по гражданското състояние. А кой орган е лице по гражданско състояние казва закона за гражданската регистрация - кметът не общината за територията на съответната община. Чл. 35 ал. 3 ЗГР предвижда, че кмета на общината може да възложи изпълнението на тази функция с писмена заповед на кметовете на райони или кметства както и на други длъжностни лица от общинската администрация. Функцията на длъжностното лице по гражданското състояние може да се изпълнява и от други лица: българските дипломатически и консулски представители в чужбина, капитан на кораб или въздухоплавателно средство плаващи под български флаг, във военно време пред командира на поделението и т.н.

3. Съставяне и подписване на акта за граждански брак. Бракът се счита за сключен от момента на подписване на акта за граждански брак от встъпващите в брак и от длъжностното лице по гражданското състояние (в този ред). СК предвижда акта да се подпише и от две лица кумове, но подписите на свидетелите нямат конститутивно действие. Самият акт за граждански брак има конститутивно действие. За това обикновено длъжностното лице дава акта за граждански брак на съпругата защото тя го пази по добре и ако няма акт за граждански брак в съпрузите и в регистрите няма брак.

Други изисквания към процедурата:

1. Чл. 8 СК поставя изискване към местосключването на брак - той казва, че бракът се сключва на място определено от кмета на общината. Характерно е да посочим че встъпващите в брак могат свободно да определят общината в която ще сключат брак. Това място се казва обреден дом за сключване на щастливи обреди. Ако са налице уважителни причини бракът може да се сключи и на друго място по преценка на длъжностното лице по гражданското състояние. Уважителни причини: тежка болест, изтърпяване на наказание лишаване от свобода и т.н.

2. Публичност на брака - чл. 10 ал. 3 СК предвижда присъствието на поне на двама свидетели при сключването на брак. Това е останка от обичайното право. Отпадна изискването за тържественост от стария кодекс.

3. Третото изискване касае необходимите документи - длъжностното лице по гражданското състояние трябва да провери две неща:

3.1. Самоличността и възрастта на встъпващите в брак - встъпващите лица трябва да покажат валиден документ за самоличност;

3.2. Длъжностното лице трябва да провери представените от всеки от встъпващите в брака документи:

3.2.1. Декларация, че не съществуват пречките за сключване на брак по чл. 7 от СК;

3.2.2. Медицинско свидетелство представя всеки от встъпващите в брак че не страда от болестите посочени в чл. 7 ал. 1 т. 2 и 3 СК;

3.2.3. Ако е необходимо декларация, че е осведомен за заболяванията на другия съпруг по чл. 7 ал. 1 т. 2 и 3 СК.

4. Отразяване на избрания режим на имуществени отношения между съпрузите. Тук имаме две възможни хипотези:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по семейно и наследствено право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.