Лекции по семейно и наследствено право


Категория на документа: Право


Понятието брак има най-малко две значения:

1. Юридическия факт който поражда семейни правоотношения между съпрузите. Като юридически факт той е правомерно юридическо действие. Бракът винаги зависи от волята той не е събитие. Представлява смесен субсцисивен фактически състав.

2. Като брачно правоотношение тоест това са възникналите от сключването на брака правни последици чието съдържание са съпружеските права и задължения. В това си качество разбиран като правоотношение бракът е от категорията на трайните правоотношения това обаче е желанието на законодателя и не означава че бракът винаги е трайно правоотношение. Сега когато отпадна брачната отседналост която по стария закон е била три години сега по взаимно съгласие може да се разведем и след месец. Брачното правоотношение възниква от момента на подписването на акта за граждански брак от съпрузите и длъжностното лице по гражданското състояние и съществува до момента в който настъпи някой от предвидените в закона правопрекратяващи го юридически факти (смърт (физическа или обявена), развод, унищожаване на брака).

Съдържание на брачното правоотношение

Представлява съвкупността от личните и имуществени съпружески права и задължения.

Правна същност на брака

Въпросът е брака сделка ли е или не е? пр действието на императивната уредба на брака до семейния кодекс от 2009г. е била господстваща концепцията за отрицанието на брака сделка. Най-вече под въздействието на професор Лиляна Ненова до 2009г. е господствала теорията, че бракът е своеобразен правен акт. Основните аргументи за тази теза са били следните:

1. Всички правни последици на брака бяха уредени императивно в закона и нямаше свобода на договарянето (характерна за договорите).

2. Бракът не обслужва гражданският оборот а някакви други правно значими интереси.

3. По отношение на страните застъпниците, че бракът е своеобразен правен акт казват че бракът се сключва между мъж и жена а договорите могат да се сключват и между еднополови.

4. Законът е предвидил особен ред за сключване на брак - сключва се в присъствието на лицата, лично не може да се упълномощава за сключване на брак, прави се в присъствието на държавен орган.

5. Законодателят е определил особени правила за прекратяването на брака които не са относими към сделките. Например СК установява особени правила за недействителност на брака. Например брак сключен от ненавършило брачната възраст лице е унищожаем, брак сключен между роднини е унищожаем,

6. Не може да се сключи последващ брак пред да е прекратен предходния.

7. Бракът се прекратява със смъртта на една от страните сделките не се прекратяват със смъртта на една от страите освен ако не са интуито пресона.

Тези аргументи важат до 2009г. разширяването на свободата на договаряне със СКот 2009г. чувствително отслаби разликата между брака и договора. Това е особено видимо при избора на имуществено правен режим между съпрузите тъй като тази възможност тушира разликата между брака и сделката, защото упражняването на правото на избор на имуществен режим и сделката представляват един правомерен юридически акт водещ до правни последици.

Днес повечето автори приравняват брака със сделката. Екатерина Матеева обаче смята че отслабването на разликите между брака и сделките не трябва да води до пренебрегване на особеностите на брака. По съществени такива особоености на брака според проф. Матеева са следните:

1. Специфични основания и ред за унищожаване на брака отличаващи се от общите основания за унищожаване на договорите.

2. Бракът и сделките има отделни системи от норми регулиращи недействителността на брака и недействителността на брачния договор. Тоест не можем да поставяме знак на равенство между брак и брачен договор.

3. Неприложими към брака са някои правила на ЗЗД. например правилата относно сключване на договор. За договора по ЗЗД имаме фактически състав от предложение, приемане, съгласие и местосключване при брака няма предложение. Освен това неприложими към брак са модалитетите на сделката (представете си брак под условие или под срок или с тежести). Неприложими към брака са правилата за сключване на договори под общи условия. Симулацията и правните последици към нея също са неприложими при брак. За семейното право е ирелевантно обстоятелство, че някой е договорил с другото лице, че бракът няма породи последици. Правилата за предварителния договор годежът не е предварителен договор.

Форма на брака

С понятието форма на брака се обозначават три отделни неща:

1. Под форма на брака се разбира самия граждански брак (самия юридически факт).

2. Формата като процедура тоест реда за сключване на брак елементите от фактическия състав на брака.

3. Формата на акта за граждански брак. Тази форма е писмена със реквизити посочени в чл. 53 от Закона за гражданската регистрация.

Независимо в кой аспект ще видим понятието форма на брака формата на брака е форма за действителност на брака ако не е спазена формата той ще е недействителен.

Сключване на бракСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по семейно и наследствено право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.