Лекции по семейно и наследствено право


Категория на документа: Право2. Материята за произхода

3. Осиновяване - разглеждат се допускането, действието и прекратяването

4. Отношения между родители и деца

5. Издръжката - предпоставките, видовете издръжки и т.н.

6. Настойничества и попечителства.

Източници на СП

На първо място КРБ 14, 32, 46, 47, 51 ал. 3.

Международните договори - Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (дава възможност да атакуваме определени актове на държавата в съда в Страсбург), Конвенция за правата на детето, Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

Два акта на ЕС имат отношение регламент 2101/2003 ЕО относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата свързани с родителската отговорност. Регламент 4/2009 ЕО относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси свързани със задължения за издръжка.

Закони - на първо място СК от 2009г., Закон за уреждане правните последици на бракове сключени в нарушение на чл. 7 от СК, Закон за закрила на детето, Закон за гражданската регистрация, ГПК. Законът за уреждане правните последици на бракове сключени в нарушение на чл. 7 от СК този закон е по чл. 7 от стария СК има само една разпоредба и се оказва, че има много бракове които не са сключени от кмета а от друг без упълномощаване, това е валидизационен закон с който се приема, че тези бракове са сключени.

Подзаконови нормативни актове източник на СП: Инструкция №1 За реда за медицинско освидетелстване на стъпващите в брак, Наредба №4 За условията и реда за водене и съхраняване на регистъра за деца за пълно осиновяване. Наредба за изплащане от държавата на присъдена издръжка регламентира хипотезите при които деца имат родители които не са в състояние да им плащат и издръжка и тогава издръжката се поема от държавата.

Постановления и тълкувателни решения.

Правния обичай - например институцията на годежа е остатък от обичайното право, кумовете закона ги нарича свидетели, но свидетел и кумове не е едно и също за свидетели могат да се вземат всички а кумовете са близки духовни наставници на двамата млади.

Етапи на развитие на законодателството

1. 1898г. - 1945г. през този етап цялото брачно право е в компетентността на църквата уредено е в Екзархийския устав имало е закон за лицата и за осиновяването.

2. 1945 - 1968г. През 1945г. с наредба закон за брака се въвежда гражданския брак, през 1949г. се приема закона за лицата и семействата който кодифицира семейноправните отношения.

3. 1968 - 1985г. през 1968г. е приет първия СК той кодифицира семейното право изключва всичко излишно от него този период продължава до 1985г. когато се приема нов СК, който също е кодификационен закон и действа до преди две години с промени от 1992г., през 2003г. се приемат норми за осиновяванията. През 2009г. се приема нов СК с който се либерализират семейните отношения.

Тема. 2 Сключване на брак, форма и процедура. Понятие и обща характеристика на брака.

Чл. 61 ал. 1 КРБ - бракът е доброволен и равноправен съюз между мъж и жена сключен при условията и по реда на закона и пораждащ взаимни права и задължения между съпрузите.

Прави впечатление:

Законодателят е използвал думата съюз за да обозначи брака това е направено за да се разграничи бракът от сделките.

Акцентирано е върху обстоятелството че бракът се сключва доброволно това означава че всеки от стъпващите в брак доброволно прави своето волеизявление за встъпване в брак и всеки от съпрузите има правна възможност да прекрати този брак по своя воля.

Конституционният законодател акцентира върху понятието равноправен което още веднъж показва че законът трябва да гарантира равното положение между мъжа и жената.

Законодателят казвайки че брак се сключва между мъжа и жена установява принципа за хетерогамията - брак се сключва между различни полове. Тук трябва да се определи дали са разнополови по произход или допълнително.

Значение на понятието брак
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по семейно и наследствено право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.